Back

ⓘ Religion - Religion, Fornnordisk religion, Abrahamitiska religioner, Assyro-babylonisk religion, i Europa, Kinesisk religion, Romersk religion, Jedi, religion ..
                                               

Religion

Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Inom religioner förekommer fenomen som gudar, andar, transcendenta själar, återfödelse eller dylikt. Religion kan även röra sig om föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertyg ...

                                               

Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är den vetenskapliga termen för de olika religionsformer som förekom i nuvarande Sverige, Norge, Danmark, Färöarna och Island under fornnordisk tid fram till kristnandet. Denna term har varit i bruk sedan 1970-talet.

                                               

Abrahamitiska religioner

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion, mandeism, manikeism, drusisk religion, yarsanism, baháí och rastafari. Inom islam används även begreppet "bokens folk" för sådana relig ...

                                               

Assyro-babylonisk religion

Assyro-babylonisk religion var assyriernas religion före kristendomen. Ashur dyrkades som en gud i Assyriens huvudstad Nineve och i den andra huvudstaden Babylon var Marduk den högsta guden. Det var en polyteistisk religion. Den assyriska religionen fanns kvar ända fram till 1700-talet i ställen såsom Mardin.

                                               

Religion i Europa

Innan kristendomen fick sin dominerande ställning i Europa utövades här en mängd religioner. Se följande: grekisk mytologi, grekisk religion, romersk religion, fornnordisk religion, asatro, keltisk mytologi, finsk-ugrisk mytologi, samisk religion, slavisk mytologi.

                                               

Kinesisk religion

Kinesisk religion kan vara en samlingsterm för alla de religioner som utövats eller utövas i den kulturgeografiska regionen Kina. Så definierat är också kristendom, islam och judendom kinesiska religioner, sida vid sida med schamanism, förfädersdyrkan, konfucianism, daoism och olika former av buddhism. Ofta väljer man dock att inte definierna de första tre som kinesiska religioner, med motivet att de inte har uppstått eller innehållsmässigt utvecklats märkbart i Kina.

                                               

Romersk religion

Romersk religion betecknar den kult och de gudar som erkändes av den romerska staten. Religionen saknar helig skrift, och det finns sparsamt med källor vilket gör den dåligt känd. De källor som finns är framför allt arkeologiskt material från till exempel tempel och gravar, inskriptioner och notiser hos historiska författare.

                                               

Antik grekisk religion

Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin. Den grekiska religionen saknade helig skrift och fasta doktriner vilket gjorde att nya gudar utan svårigheter kunde introduceras och att varken hädelse eller religiösa schismer existerade. De grekiska gudarna var antropomorfa och framställs ofta i mänsklig gestalt. Det fanns flera typer av gudar, bl.a. olympiska och ktoniska gudar knutna till fruktbarheten och underjorden. Även heroer kunde vara föremål för dyrk ...

                                               

Jedi (religion)

Jediism är en nonteistisk religion som uppkommit ur Star Wars-filmerna. I Storbritannien finns det många som säger sig tillhöra jedi och Office for National Statistics har därför tagit upp jedi som en egen religion i folkbokföringen. Religionen har ingen grundare och ingen egentlig struktur. Däremot finns ett "Temple of the Jedi Order" registrerat i Texas 2005 med ett utarbetat regelsystem, "The 16 Teachings of the Jedi".

                                               

Östasiatiska religioner

Östasiatiska religioner är ett samlande namn för religioner i Östasien, som bland annat omfattar det kinesiska kulturområdet, Korea och Japan. Några sådana religioner är daoism, konfucianism och shinto. Till östasiatiska religioner räknas även religiösa läror med ursprung från andra länder, som blivit en del av det östasiatiska kulturarvet. Ett sådant exempel är bland annat zenbuddhism.

                                               

Fornegyptisk religion

Fornegyptisk religion betecknar det heterogena trossystem som dominerade samhället i det forntida Egypten. Trossystemet var präglat av komplex polyteism och skiftade i form under de cirka 3000 år som det utgjorde den etablerade religionen i det egyptiska samhället. Religionen kretsade i motsats till t.ex. de abrahamitiska religionerna inte runt någon enhetlig samling skrifter och institutioner utan bestod av diverse seder och traditioner som syftade till att binda människorna och naturen till det gudomliga. I likhet med många andra polyteistiska trossystem i den antika världen förekommer å ...

                                               

Religion i Iran

Religion i Iran består främst av fem olika religioner. Det är zoroastrism, judendom, kristendom, islam och bahai. Under antiken var även manikeismen en viktig iransk religion. Shiaislam gjordes till officiell religion av Safavidernas dynasti redan 1503. Efter den iranska revolutionen 1979 blev det förbjudet att konvertera från islam eller att uppmuntra andra att konvertera från islam.

                                               

Antireligion

Antireligion motsätter sig religion av något slag. Begreppet har använts för att beskriva motstånd mot organiserad religion, religiösa metoder eller religiösa institutioner. Denna term har också använts för att beskriva motstånd mot specifika former av övernaturlig tillbedjan eller övning, oavsett om det är organiserat eller ej. Motstånd mot religionen går också bortom det misotheistiska spektret. Som sådan skiljer sig antireligion från gudomspecifika positioner som ateism och antiteism ; även om "antireligionister" också kan vara ateister eller antiteister.

                                               

Folkfromhet

Folkfromhet är religiösa uttryck i breda folklager som på ett tydligt sätt skiljer sig från det officiella kyrkliga fromhetslivet, huvudsakligen inom kristendomen. Folkfromhetens uttryck varierar lokalt, regionalt och nationellt. Den amerikanske sociologen Robert Redfield har talat om dels "the great tradition", den officiella, skriftligt förmedlade delen av en religion som omfattas av eliten i ett samhälle, dels "the little tradition", en folklig, ibland endast lokal tradition, förmedlad muntligt mellan generationerna. Men gränsdragningen mellan dessa två traditioner är flytande, vilket t ...

                                               

Gud

Gud, feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser: Allmän betydelse: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Ofta föremål för tillbedjan, dyrkan och lydnad. Oändlig utan början eller slut. Inom nyandlighet ofta det samma som kosmiska mästare. Se vidare gudom. Gud som namn: Inom många monoteistiska religioner, det vill säga religioner där man bara tror på en gud - däribland kristendomen huvudsakligen för att hänvisa till föreställningen om treenigheten - används ordet "Gud" som namn på den ende gud man tror på. I denna betydelse skrivs ordet med stor bokstav. Funktionell betydelse ...

                                               

Himmel (filosofi)

Himmel har åtminstone sedan år 1000 e.Kr. normalt använts för att hänvisa till ett plan där livet efter döden föreligger och som inom olika religioner och andliga filosofier ofta beskrivs som ett evigt rike, ett paradis, där troende enligt olika standarder får leva i perfekt harmoni. Islam talar om paradiset som jannah. Inom kristendomen hör tron på himmelriket starkt ihop med tron på domedagen inom islam qiyamah.

                                               

Kultplats

En kultplats är en plats där man ägnar sig åt ritualer och dyrkan inom en religiös kult. Om ritualerna är kopplade till offerriter, kan platsen benämns offerplats. En kultplats kallas, bland annat inom monoteistiska religioner, också för helgedom eller gudstjänstlokal, vilket är ord som förekommer i svenska översättningar av Bibeln och Koranen.

                                               

Orenhet

Orenhet har i religionernas liv varit en del i människans upplevelse av kontrasten mot det gudomliga, som förknippas med vit färg, eld och vatten. Orenheten framstår dels som kultisk-rituell, som i etniska religioners tabu-föreställningar, dels som moralisk i religionernas vidareutveckling. I första fallet beror orenhet av olika fysiska funktioner: menstruation, samlag, födelse, sjukdomar, beröring av lik o.s.v. Gamla testamentet, exempelvis Tredje Mosebok, ger många exempel på föreskrifter mot sådan orenhet. Medlen däremot är ofta mycket konkreta; rening genom vatten förekommer i t.ex. Is ...

                                               

Religion i rymden

Astronauter och kosmonauter och andra deltagare i rymdfärder har uppmärksammat sin religion i rymden, ibland offentligt, ibland privat. Religiöst engagemang i yttre rymden utgör speciella, både utmaningar och möjligheter, för utövaren. Rymdfararna har rapporterat djupa förändringar i hur de ser på sin tro i relation till ändrad medvetenhet, samtidigt som vissa sekulära grupper har kritiserat astronauternas religiösa aktiviteter i rymdskepp.

                                               

Religiositet och utbildningsnivå

Statistiska samband mellan religiositet och utbildningsnivå har studerats sedan senare halvan av 1900-talet, och diskuteras bland annat inom religionssociologi och religionspsykologi. Syftet kan vara att förstå religioners både positiva och negativa betydelse för läskunnighet, demokratisering och välfärd, att förstå läskunnighetens betydelse för spridande av läseri och nya väckelserörelser, och att förstå hur välfärd och högre utbildning i sin tur land bidra till sekulariseringen i ett land. Utbildningsnivå i en grupp kan mätas som andel som har uppnått ett visst antal skolår eller en viss ...

                                               

Skyclad (nakenhet)

Skyclad är inom wicca och andra paganistiska rörelser en term för rituell nakenhet. Vissa grupper eller traditioner, covens, inom wicca utför ritualer skyclad. Nakenhet inom äldre trolldom och häxkonst har genom bilder av Dürer m.fl från medeltiden och senare ofta visat att riterna utförts under nakenhet. Detta har fått sanktion i modern wicca av Gerald Gardner. I hans bok Witchcraft Today, som publicerades 1954, beskrev han en påstått bevarad tradition av häxkonst som överlevt i hemlighet, i vilken rituell nakenhet var viktig del. Gardner hade tillbringat många år i Indien, och kände till ...

                                               

Totemism

Totemism är inom religionsvetenskaperna en samlande term för idéer och kult som knyter samman människor med djur eller växter i en mystisk gemenskap. Totemismen yttrar sig religiöst bland annat i dyrkan och i tabu-föreställningar och har haft stor inverkan på sociala institutioner särskilt på äktenskapet med exogami som följd.

                                               

Trädkult

Trädkult är kulter vid eller helighållande av träd. Trädkult är eller har varit vanligt i nästan alla kulturer. I allmänhet är kulten förknippad med enstaka, vanligen stora eller särpräglade växande träd eller med vad som kallats en helig lund. Även motsvarande seder kring trästänger och träd som fällts, såsom majstänger, feststänger eller björkdragning, brukar betecknas som trädkult. Liksom för många andra kulter och seder är tolkningen svår. Träden betraktas vanligen som symbol för det heliga, som en hierofani, där det heliga framträder, som en boplats för ett väsen, som en plats helgad ...

                                               

Uppbyggelselitteratur

Uppbyggelselitteratur är litteratur som bygger upp själens försvar mot dödens och ondskans makter, och finns inom alla skriftreligioner. Den skiljer sig från strikt teologiska verk genom sin personliga ton.

                                               

Vilddjurets tal

Ett roulettehjul är numrerat från 0 till 36 och summan av alla talen, 0 + 1 + 2 +. + 36, är lika med 666.

                                     

ⓘ Religion

 • Östasiatiska religioner är ett samlande namn för religioner i Östasien, som bland annat omfattar det kinesiska kulturområdet, Korea och Japan. Några sådana
 • utgjorde den etablerade religionen i det egyptiska samhället. Religionen kretsade i motsats till t.ex. de abrahamitiska religionerna inte runt någon enhetlig
 • Religion i Iran består främst av fem olika religioner Det är zoroastrism, judendom, kristendom, islam och baha i. Under antiken var även manikeismen
 • andra betydelser, se Læstadianism. Samisk religion förr lapsk mytologi kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades på muntliga traditioner
 • sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar en religion privat. Från år 1593 till 2000 var Svenska kyrkan officiellt statskyrka
 • vetenskap och religion handlar dels om var gränsen för vetenskapens räckvidd ska dras, dels om hur gränslandet mellan vetenskap och religion ser ut. Den
 • tro på sina förfäders andar. De har ofta behållit sina traditionella religioner parallellt med kristendom och islam. Ibland tros vanliga människor besitta
 • förkoloniala Moçambique saknade skriftspråk är kunskapen om den ursprungliga religionen begränsad. Troligen fanns inslag av förfädersdyrkan och animism, föreställningar
 • Germansk religion är den förkristna religion som primärt traderades från släkte till släkte hos germanska folk i framförallt Västeuropa under järnåldern
 • var egentligen den gamla religionen en ny religion Enligt Per Kværne kan bon ha tre olika betydelser : Den religion som existerade i Tibet före
 • Bad Religion är ett amerikanskt punkrockband som startade 1979 i Los Angeles. Debutalbumet Bad Religion EP gavs ut 1981. Bad Religions musik behandlar

Users also searched:

...
...
...