Back

ⓘ Natur - Natur, Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris, i Stockholms län, Om tingens natur, Om gudarnas natur, Nature, Ras an Nāţūr, berg i Syrien ..
                                               

Natur

Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Den spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären. Ibland avser natur enbart idén om den av människan orörda miljön i form av växter, djur, landformer etc. Natur avser även inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i någon eller något. Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang, och har genomgått flera betydelseförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat.

                                               

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris är ett svenskt litteraturpris som årligen delas ut av Svenska Akademien. Priset delas alltid ut till två personer, som erhåller 60 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

                                               

Natur i Stockholms län

Stockholms läns natur präglas av områdets speciella läge mellan Mälaren och Östersjön och genom Mälardalens milda klimat med odlingszon II som motsvarar Skånes inre delar. I Stockholms län har det aldrig funnits helt orörd natur. När de första landområden steg ur havet vandrade också de första människor in söderifrån. Det skedde under stenåldern för cirka 8 000 år sedan. Stenåldersmänniskan påverkade landskapet och naturen genom jakt, fiske och insamling. Dagens landskapsbild präglas huvudsakligen av odlings- och kulturlandskap som skapades alltsedan bronsåldern och fortsatte fram till 190 ...

                                               

Om tingens natur

Om tingens natur är ett verk skrivet av den romerska poeten Titus Lucretius Carus under sista århundradet före vår tideräknings början. Det är Lucretius enda bevarade verk, såvitt vi vet det enda större verk han författade. Boken är en lärodikt, starkt influerad av den grekiske filosofen Epikuros.

                                               

Om gudarnas natur

Om gudarnas natur är en filosofisk dialog från 45 f.Kr. av den romerske författaren Cicero. Den består av tre böcker och diskuterar teologi utifrån de filosofiska riktningarna stoicism, epikurism och akademisk skepticism. De respektive riktningarna företräds av Gaius Velleius, Quintus Lucilius Balbus och Gaius Aurelius Cotta. Verket är den främsta källan till stoicismens och epikurismens syn på gudarna, trots att Cicero själv var anhängare av akademisk skepticism. Den första bokens åtta första kapitel gavs ut på svenska 1856 i översättning av Magnus Barwart Holmgren. Voltaire kallade den i ...

                                               

Nature

Nature är en framstående brittisk vetenskaplig veckotidskrift som började utges 4 november 1869 och grundades av Norman Lockyer. Den är världens mest citerade interdisciplinära vetenskapliga tidskrift. Fler än 1 700 artiklar har över åren författats av drygt 275 nobelpristagare. De flesta vetenskapliga tidskrifter är numera högt specialiserade men Nature är bland ett fåtal tidskrifter veckotidskrifterna Science and Proceedings of the National Academy of Sciences är också framstående exempel som fortfarande publicerar originalartiklar inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden. Det är ...

                                               

Ras an Nāţūr (berg i Syrien)

Ras an Nāţūr är ett berg i Syrien. Det ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet, 22 kilometer nordväst om huvudstaden Damaskus. Toppen på Ras an Nāţūr är 1 311 meter över havet. Terrängen runt Ras an Nāţūr är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är 1 620 meter över havet, 1.4 kilometer nordväst om Ras an Nāţūr. Närmaste större samhälle är Az Zabadānī, 8.4 kilometer norr om Ras an Nāţūr. Omgivningarna runt Ras an Nāţūr är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Ras an Nāţūr är det ganska tätbefolkat, med 75 invånare per kvadra ...

                                               

Mitt i naturen

Programmet producerades vid starten av SVT Sundsvall, region Mitt. Det första programmet spelades in 16 januari 1980, och innehöll bland annat tittarnas egna filmer. Under de första åren spelades exteriörerna in vid torpet Armplågan utanför Sundsvall, medan torpets interiör byggdes upp i en studio. 2005 flyttades produktionen till SVT Umeå. 1996 bytte programmet tillfälligt namn till Naturens Eko när Mitt i naturen, som sändes i TV2, slogs ihop med TV1:s naturprogram Ett med naturen. Därefter visades både svensk och utländsk naturfilm i programmet. Namnet Mitt i naturen återkom dock efter ...

                                               

Naturliga tal

De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa {0, 1, 2, 3, 4, …}, alternativt de heltal som är positiva {1, 2, 3, 4, …}. Den första definitionen är vanlig i Sverige och allmänt i matematisk logik, mängdlära och beräkningsvetenskap, medan den senare kan hittas i bland annat amerikansk litteratur och bland talteoretiker. Mängden av de naturliga talen betecknas ℕ. ℕ är diskret, uppräkneligt oändlig och har kardinalitet Alef-noll. Enligt den definition som görs i Matematikterminologi i skolan, utgiven av Statens skolverk i Sverige, ingår talet 0 bland de naturliga talen. Konventionen at ...

                                               

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura 2000 sträcker sig över 18 % av EU:s landareal och 6 % av EU:s marina territorium, vilket gör det till det största koordinerade nätverket av skyddade områden i världen. Natura 2000 ...

                                               

Naturligt urval

Det naturliga urvalet är en delprocess i evolutionen. Charles Darwin, Thomas Henry Huxley och Alfred Russell Wallace, som forskade fram olika sätt av arternas utveckling, lade båda fram mycket likartade teorier hur det naturliga urvalet som förklaring till de observerade skillnaderna mellan olika arter. Det naturliga urvalet sammanfattas ofta med frasen "de bäst anpassades överlevnad"; en fras myntad av Herbert Spencer och som Darwin accepterade efter mycket tvekan. Det är dock en mindre lycka beskrivning eftersom det naturliga urvalet dessutom handlar om att överlevnaden leder fram till e ...

                                               

Naturlyrik

Naturlyrik är en samlande beteckning för lyriska skildringar av naturen eller naturmakterna. Utöver naturen i sig själv är tematik som årstidernas växlingar, naturfenomen och olika motiv i naturen återkommande. Naturlyriken har i relativt låg grad utforskats i svensk litteraturvetenskaplig forskning. Forskningen om naturlyrik har i synnerhet skett i Tyskland.

                                     

ⓘ Natur

  • Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Den spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också
  • Natur & Kultur NoK är ett svenskt bokförlag grundat 1922. Huvudkontoret är beläget i Skogsindustrihuset korsningen Villagatan Karlavägen på Östermalm
  • Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris är ett svenskt litteraturpris som årligen delas ut av Svenska Akademien. Priset delas alltid ut till två personer
  • Natur & Kulturs kulturpris är ett svenskt kulturpris. Natur & Kulturs kulturpris delas ut årligen i april sedan 1974. Prissumman är i nuläget 400 000
  • Stockholms läns natur präglas av områdets speciella läge mellan Mälaren och Östersjön och genom Mälardalens milda klimat med odlingszon II som motsvarar
  • Om tingens natur lat. De rerum natura är ett verk skrivet av den romerska poeten Titus Lucretius Carus under sista århundradet före vår tideräknings
  • Om gudarnas natur latin: De natura deorum är en filosofisk dialog från 45 f.Kr. av den romerske författaren Cicero. Den består av tre böcker och diskuterar
  • För andra betydelser, se Nature olika betydelser Nature är en framstående brittisk vetenskaplig veckotidskrift som började utges 4 november 1869 och
  • Ra s an Nāţūr är ett berg i Syrien. Det ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet, 22 kilometer nordväst om huvudstaden Damaskus
  • Mitt i naturen är ett TV - program om natur i Sverige och världen som startades 1980. Programmet producerades vid starten av SVT Sundsvall, region Mitt.

Users also searched:

...
...
...