Back

ⓘ Historia - Historia, Finlands historia, Världens historia, Populär Historia, Rysslands historia, Storbritanniens historia, Ekonomisk historia, Jordens historia ..
                                               

Historia

Historia är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Det akademiska ämnet historia vill skapa en sammanhängande framställning och en systematisk analys av förgångna händelser som har betydelse för människan. De som arbetar yrkesmässigt med historia kallas historiker. En professionell historiker har vanligen påbörjat eller genomfört en forskarutbildning i historia. Det finns dock också amatörhistoriker.

                                               

Finlands historia

Finlands historia inleddes då det landområde som nu utgör Finland omedelbart efter Istiden, från ca 8500 f.Kr., befolkades. Finland var en del av kungariket Sverige från 1249 fram till 1809 då Sverige genom Freden i Fredrikshamn överlät Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland. 1917 förklarade sig Finland självständigt. Därefter utbröt 1918 det finska inbördeskriget mellan socialisterna och de konservativa. Under Andra världskriget stred Finland två gånger mot Sovjetunionen och var tvunget att avstå s ...

                                               

Världens historia

Med världshistoria brukar man syfta på människans historia. Detta brukar skiljas från jordens historia som börjar med planetens bildande, och universums historia som börjar med Big Bang. Det finns en indelning i förhistorisk tid, som övergick i historisk tid när skriften utvecklades.

                                               

Populär Historia

Tidningen gavs från starten 1991 ut av förlaget Historiska Media och redaktionen hade sitt säte i Lund i Skåne, men från och med november 2010 har utgivningen övertagits av LRF Media och redaktionen flyttade strax därefter till Malmö. Någon gång under mitten av 2016 tog Bonniers över ägandet. En av tidningens grundare, Erik Osvalds, var från starten chefredaktör och ansvarig utgivare, men när han lämnade posten 2005 övertogs den av Magnus Bergsten, som har innehaft den sedan dess. Senare blev Jacob Wiberg chefredaktör och Bergsten ansvarig utgivare. Upplagan uppgick till 33.100 exemplar 20 ...

                                               

Rysslands historia

Rysslands historia präglas i stor utsträckning av dess geografi, främst med avseende till dess storlek, som gett upphov till stora avstånd, och även dess till stor del ogynnsamma klimat. Huvuddelen av den ryska historien behandlar europeiska Ryssland, inte de centralasiatiska och främst sibiriska områdena och folken som först med början på 1600-talet formellt ingick i det ryska riket.

                                               

Storbritanniens historia

Den här artikeln behandlar Storbritanniens historia. Ön Storbritannien befolkades vid istidens slut. Förenade Kungariket, United Kingdom, som på svenska brukar kallas Storbritannien, bildades först 1707.

                                               

Ekonomisk historia

Se det ekonomiska tänkandets historia för det ekonomiska tänkandets historiska utveckling, och världens ekonomiska historia för ekonomins historia Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. Ekonomisk historia har också beskrivits som studiet av hur den stora massan människors levnadsförhållanden såg ut, till skillnad från ämnet historia som ofta fokuserar på krig och politik. En skillnad gentemot ...

                                               

Jordens historia

Jordens historia sträcker sig från det att planeten jorden bildades i samband med att Solsystemet bildades för ungefär 4.6 miljarder år sedan fram till i dag. Den tid som jorden har funnits har man delat in i olika geologiska tidsperioder, där den största indelningen är en eon. Det finns fyra eoner, hadeikum arkeikum, proterozoikum och fanerozoikum. Till skillnad från jordens historia syftar världens historia på mänsklighetens historia.

                                               

Sveriges historia från 1991

Sverige har sedan 1990-talet infört flera lagar till förmån för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Registrerat partnerskap infördes 1995, och äktenskap för personer av samma kön infördes 2009. Lagen om hets mot folkgrupp utökades 2002 till att skydda homosexuella, och sedan 2003 kan par av samma kön ansöka om adoption.

                                               

Judendomens historia

Judendomens historia är historien om judendomen, deras tro och kultur och innefattar enligt traditionen en tid på drygt 4 000 år. Särskilt för den äldre tiden saknas arkeologiska lämningar eller oberoende urkunder som kan bekräfta uppgifterna i Gamla testamentet, vilka ifrågasätts av många arkeologer och historiker. Judarnas historia är centrerad i området omkring det som nu utgör staten Israel. Judarna befann sig ofta i krig med sina grannländer, vilket kom att prägla deras historia. Under den romerska perioden skingrades judarna och spreds över världen i den så kallade diasporan. Judendo ...

                                               

Historia Norvegiæ

Historia Norvegiæ är en kort norsk historia och kungakrönika skriven på latin. Författaren är okänd, men det anses vara en norsk klerk som skrivit i Danmark. Historia Norvegiæ är daterad till andra halvan av 1100-talet. Dateringen har tidigare varit omstridd. Den enda bevarade handskriften är daterad till cirka 1450 och återfanns i Skottland 1849 av P.A. Munch. Krönikan slutar under Olav den heliges tid ca. 1015. Författaren känner till Adam av Bremens skrift från 1070 och en engelsk krönika från 1100-talet, men har också haft tillgång till norska källor. Den bygger mestadels på Tjodolf av ...

                                               

Naturalis Historia

Naturalis historia, även kallad Historia naturalis, är en encyklopedi sammanställd av Plinius den äldre, omkring år 77–79 e.Kr. Det är ett av de största verk som överlevt från antiken. Naturalis historia består av 37 böcker som omfattar antropologi, botanik, etnografi, fysiologi, geografi, jordbruk, matematik, medicin, meteorologi, ornitologi, trädgårdsskötsel, zoologi, mineralogi och de sköna konsterna. Syftet var att göra en encyklopedi över den tidens vetande. Det mesta i dessa böcker är text som Plinius den äldre sammanställt ur andra textkällor, vilka följs en och en, något som visats ...

                                               

Alfabetets historia

Alfabetets historia sträcker sig tillbaka till det forntida Egypten, mer än tusen år efter det att skrivkonsten uppstår. Det första renodlade alfabetet uppstod cirka 2000 f. Kr. och var de semitiska arbetarnas i Egypten språk. Detta uppstod ur samma alfabetiska principer som de egyptiska hieroglyferna. De flesta av världens alfabet idag kommer direkt från denna utveckling, till exempel det grekiska och det latinska alfabetet, eller så är de påverkade av dess utformning.

                                               

Allt om Historia

Allt om Historia är en svensk populärvetenskaplig tidskrift med inriktning på historia, som har getts ut sedan 2005. Tidningen gavs ursprungligen ut av Lundabaserade Historiska Media, men sedan hösten 2010 ges tidningen ut av LRF Media. Redaktionen finns i Malmö. Allt om Historia utkommer även i Danmark, under namnet Alt om Historie, samt i Norge, där den heter All Verdens Historie, i Finland, där den heter Maailman Historia och på Island under namnet Sagan Öll.

                                               

Björklinge socken

Björklinge socken i Uppland ingick i Norunda härad, ingår sedan 1971 i Uppsala kommun och motsvarar från 2016 Björklinge distrikt. Socknens areal är 115.77 kvadratkilometer varav 105.76 land. År 2000 fanns här 4 089 invånare. Sätuna säteri och Sandbro säteri, orten Nolmyra samt tätorten och kyrkbyn Björklinge med sockenkyrkan Björklinge kyrka ligger i socknen.

                                               

Dagarna för samtida historia i Braunau

Dagarna för samtida historia i Braunau är en konferensserie, organiserad av Föreningen för samtida historia. Konferensserien äger rum årligen sedan 1992, den vetenskapliga ledningen av konferenserna har historikern och politologen Andreas Maislinger.

                                               

Forum Romanum

Forum Romanum var det antika Roms politiska, sociala, kommersiella, religiösa och juridiska centrum, som är beläget mellan kullarna Capitolium och Palatinen. Via Sacra, en av Roms mest trafikerade vägar, som bland annat användes vid religiösa processioner och militära triumfer, löpte längs med Forums norra sida fram till Capitolium. På Forum fanns några av Roms mest välkända monument och byggnader. Bland dessa var Saturnustemplet, Castors och Pollux tempel, Vestatemplet och Vestalernas hus, Regia, Curia Iulia, Basilica Aemilia och en triumfbåge uppförd till minne över Septimius Severus 203 ...

                                               

Historiebruk

Begreppet historiebruk utvecklades av den svenske historieprofessorn Klas-Göran Karlsson i artikeln Historiedidaktik: begrepp, teori och analys från 2004. I boken där artikeln ingick uppställde Karlsson sju typer av historiebruk: Politisk-pedagogiskt syftar till att jämföra då- och nutid för att framföra ett politiskt budskap Moraliskt syftar till att uppmärksamma orättvisor och främja rättvisa. Existentiellt syftar till att främja en identitet hos en nation, etnicitet eller annan grupp. Ideologiskt syftar till att främja en ideologi, till exempel i propaganda. Icke-bruk syftar till att fö ...

                                               

Historieförmedling

Historieförmedling är det sista ledet i den historiska forskningen, där resultatet av forskningen ska föras vidare. Detta kan ske på en mängd olika sätt, framför allt genom forskningsartiklar, avhandlingar och undervisning, men till historieförmedlingen räknas även populärhistoriska tidskrifter samt dokumentära och skönlitterära böcker och filmer.

                                               

Hord

En hord, av ordon, är ett västerländskt begrepp för en klan av eurasiska nomader, särskilt mongoler. Se även Vita horden och Gyllene horden. Begreppet har senare använts i fantasy, bland annat i Warcraft.

                                               

Inskription

Inskription är en nedteckning som består under längre tidsperioder. Det kan vara tecken som är ingraverade i beständiga material som till exempel stenar och metaller. Inskriptioner tenderar att ha som syfte att vara synliga för en offentlighet med en ambition om historieskrivning. Studiet av inskriptioner som till exempel Behistuninskriften eller Rosettastenen kallas för epigrafik. Inom humanismen och filosofin kan även kroppen ses som ett material för inskription. Enligt uttrycket tabula rasa föds människan som ett oskrivet blad som efter hand fylls av tecken i form av erfarenheter som ko ...

                                               

Kulturellt folkmord

Kulturellt folkmord är ett begrepp som juristen Raphael Lemkin lanserade 1933 som en komponent i begreppet folkmord. Ett konventionellt folkmord genocide kan enligt FN begås till exempel genom mord på personer som tillhör en viss folkgrupp eller genom påtvingad fattigdom eller tvångssterilisering av personer tillhörande en viss folkgrupp för att hindra dem att reproducera sig. Ett kulturellt folkmord utförs inte genom att döda, utan åsyftar snarare en process med massiv invandring av främmande etniska grupper så att den i området tidigare dominerande gruppen förvandlas till en alltmer förs ...

                                               

Michael Maier

Michael Maier var en tysk läkare och alkemist, som var rådgivare åt den tysk-romerske kejsaren Rudolph II av Habsburg. Fram till nyligen fanns mycket lite information om Michael Maiers liv, i synnerhet om åren innan han trädde fram i offentlighetens ljus som läkare för kejsar Rudolph II 1609. En uppdatering av hans curriculum vitæ gjordes 1989 med ny information från en självbiografisk text, tagen ur boken, De Medicina Regia et vere heroica, Coelidonia som publicerades i ett fåtal exemplar i Prag 1609. Han föddes troligen sommaren 1569 snarare än 1568 som ofta anges, i en familj som härsta ...

                                               

Muffbal

Muffbal, "sämre bal", även kallad pigbaler, var offentliga baler som hölls mot inträdesavgift på en offentlig eller hyrd lokal. Det var ett historiskt folknöje populärt under 1700- och 1800-talen. Namnet är känt från Sverige och Finland.

                                               

Protohistoria

Protohistoria är en inledande övergångsperiod i ett områdes historieskrivning som det inte finns några samtida eller lokalt skrivna källor om, mellan förhistorisk och historisk tid. I många samhällen börjar historieskrivningen med myter och legender om deras härskare och folk, tillkomna i efterhand och med tveksamt eller inget historiskt värde. Utan källkritisk försiktighet kan man få intrycket att det finns mycket som en historiker kan veta om perioden i fråga, men när man gallrar bort alla svaga och sena källor blir det nästan ingenting kvar. För Sveriges del börjar protohistorien med Ta ...

                                               

Sagokung

En sagokung är en påstådd forntida härskare, som endast är känd från relativt sena, ofta litterära källor. En sagokung är inte känd från samtida eller någorlunda samtida kvarlevor som mynt, inskriptioner, diplom, krönikor eller annaler. En sagokung kan därför inte bevisas vara en historisk person.

                                               

Samtidsvittne

Samtidsvittne eller tidsvittne kallas en person som har upplevt ett historiskt förlopp. Historievetenskapen ser samtidsvittnen som något man måste förhålla sig lika källkritisk till som till andra källor. Trovärdigheten är, som med alla vittnen, beroende av närheten i tid och rum till förloppet, förståelsen av händelsen och intresse av en viss tolkning av händelsen.

                                               

Tidslinje

En tidstavla, tidsaxel, tidslinje, kronologi eller samtidighetstabell är en kronologiskt ordnad förteckning av händelser. Det är en form av historieskrivning som följer tiden och är besläktad med krönikeskrivning, dagböcker och diarier. Termen samtidighetstabell används när händelser inom flera länder, kulturer eller ämnesområden redovisas parallellt längs en gemensam tidsaxel. I äldre svensk litteratur är tidstavla den vanligaste beteckningen, numera dominerar kronologi och tidslinje. Denna förändring avspeglar möjligen att tyska kulturinfluenser ersatts av anglosaxiska. Tidslinjer kan va ...

                                               

Varlaboplatsen

Varlaboplatsen är en arkeologisk fyndplats från yngre järnålder och äldre medeltid, belägen i Tölö socken, strax norr om Kungsbacka i Halland. Det undersökta området visar på bosättning från mesolitikum fram till nutid. Mest intressant var spåren efter en stormansgård från vikingatid och äldre medeltid.

                                     

ⓘ Historia

  • moderna staten Israels historia behandlas särskilt i artikeln Israels historia En lämplig utgångspunkt för den judiska historien är Guds förbund med Abraham
  • Naturalis historia latin för naturhistoria även kallad Historia naturalis, är en encyklopedi sammanställd av Plinius den äldre, omkring år 77 79 e
  • Allt om Historia är en svensk populärvetenskaplig tidskrift med inriktning på historia som har getts ut sedan 2005. Tidningen gavs ursprungligen ut av
  • Forum för levande historia är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet. Forum för levande historia är ett nationellt forum för
  • handlar om landet Sveriges historia i allmänhet. För andra betydelser, se Sveriges historia olika betydelser Sveriges historia är beskrivningen av Sverige
  • Politisk historia är en indelning av ämnet historia som avser studiet av samhällets ledning, makten om densamma samt dess fördelning. Studier av historia vid
  • och nya frågeställningar. Historia är därför betydligt viktigare i filosofi än de flesta andra ämnen. Genom filosofins historia har argument ställts mot
  • Den här artikeln behandlar Lettlands historia Arkeologiska fynd visar att området varit bebott redan 9000 f.Kr. Finsk - ugriska stammar slog sig ner i området
  • Den här artikeln behandlar Irans historia Huvudartikel: Persiska riket Kring år 550 f.Kr. tog de persiska akemeniderna makten över det iranska området
  • Medicinens historia avser medicinvetenskapens historia Människan har sedan förhistorisk tid ägnat sig åt läkekonst i försök att påverka och förstå sig

Users also searched:

...
...
...