Back

ⓘ Svenskspråkiga tidningar - Svensk-amerikanska tidningar, Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, Minneapolis Veckoblad, Svenska Amerikanska Posten, Medborgaren ..
                                               

Svensk-amerikanska tidningar

Svensk-amerikanska tidningar är olika slags svenskspråkiga veckotidningar och tidskrifter som uppkom i USA under 1800-talet i samband med den svenska emigrationen. Tidningarna publicerade allt från svensk litteratur, från Sverige och skrivet i USA, till nyheter om händelser i USA och Sverige. Antalet svenskspråkiga tidningar i USA är oklart eftersom majoriteten av dessa tidningar var små, kortlivade och tenderade att slås ihop med varandra. Uppskattningsvis publicerades det runt 600 till 1000 svenskspråkiga tidningar runt om i USA under 1800-talet och början av 1900-talet. De svensk-amerik ...

                                               

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo var den första tidningen i den finska delen av det svenska riket. Frihetstiden med tryckfrihetsförordningen 1766 innebar ett uppsving för alla slag av trycksaker i hela riket och i Åbo grundades tidningen, ofta kallad Åbo Tidningar, inom Aurorasällskapets krets. Den utgavs 1771–1778 och 1782–1785 redigerad av Henrik Gabriel Porthan. Innehållet utgjordes huvudsakligen av vittert och vetenskapligt stoff; särskilt betydande var bidragen till belysning av Finlands historia, geografi och folkliv. Tidningen trycktes i en bokpress och sidorna var därför i bo ...

                                               

Minneapolis Veckoblad

Minneapolis Veckoblad var en svenskspråkig tidning utgiven i Minneapolis i USA. Den startades 1884 av Erik August Skogsbergh under namnet Svenska kristna härolden men utkom under det nya namnet mellan oktober 1887 och februari 1906. Tidningen beskrev sig själv som en kristlig och politisk tidning. Författaren Sigge Strömberg tjänstgjorde vid tidningen under en tid i sin ungdom.

                                               

Svenska Amerikanska Posten

Svenska amerikanska posten utgavs i Minneapolis i Minnesota och var en svensk-amerikansk tidning som riktade sig till en urban och sekulär del av den svensk-amerikanska kolonien. Tidningen utkom mellan åren 1885 och 1940 och var en av de hundratals tidningar som gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå Amerikas svenska invandrarsamhällen.

                                               

Svenska Tidningen

Se även Svenska tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm 1851-1859. Svenska Tidningen var en svenskspråkig aftontidning. Tidningen utkom i Helsingfors 1917-21 som organ för de kretsar som efter februarirevolutionen 1917 arbetade för Finlands skiljande från Ryssland. Den uppgick 1921 i Svenska Pressen.

                                               

Norrköpings Tidningar

Norrköpings Tidningar, allmänt kallad NT, är en moderat dagstidning med huvudsaklig spridning i norra och östra Östergötland, A-region 10. Tidningen grundades 1758 med namnet Norrköpings Weko-Tidningar, utkom med sitt första nummer den 14 oktober samma år och är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning. Tidningen har haft sexdagarsutgivning sedan 1872. 1959 köpte tidningen konkurrenten kvällstidningen Östergötlands Dagblad och de båda tidningarna slogs samman med namnet Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad. Tidningens huvudägare är Erik och Asta Sundins stiftelse. Upplagan uppgic ...

                                               

Medborgaren

Medborgaren har varit namn på en rad svenskspråkiga tidningar och tidskrifter: Medborgaren 1788–1793, utgiven i Stockholm Medborgaren medlemstidning, startad 1920 Medborgaren 1892–1920, utgiven i Escanaba, Michigan Medborgaren 1845–1846, utgiven i Göteborg Medborgaren 1829–1832, utgiven i Stockholm Medborgaren 1870–1871, utgiven i Stockholm namnet ändrades till Svenska medborgaren 1871, se Svenska medborgaren Medborgaren 1898–1905, utgiven i Lindstrom, Minnesota

                                               

Kotka Nyheter

Kotka Nyheter var en svenskspråkig dagstidning i Finland som utgavs i Kotka och Lovisa åren 1897–1971. Tidningen grundades 1897 och övertogs vid ingången av 1945 av tidningen Östra Nyland i Lovisa, som utgav en identisk parallellupplaga under namnet Kotka Nyheter fram till 1971. Östra Nyland fusionerades i sin tur i början av 2015 med Borgåbladet, varigenom tidningen Östnyland tillkom.

                                               

Östra Nyland (tidning)

Östra Nyland, var en svenskspråkig dagstidning som gavs ut i Lovisa i landskapet Nyland i Finland. Tidningen grundades 1881 av friherre Victor Magnus von Born, och sammanslogs den 13 januari 2015 med tidningen Borgåbladet till en ny tidning med namnet Östnyland. Tidningens nyhetsbevakning täckte följande dåvarande sex östnyländska kommuner: Kotka, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Strömfors och Pernå. Upplagan uppgick år 2013 till 3 349 exemplar. Efter 1945 var tidningen Östra Nyland världens östligaste utkommande svenskspråkiga dagstidning.

                                               

Tammerfors Aftonblad

Tammerfors Aftonblad var en finländsk dagstidning som utgavs i Tammerfors 1882–1972. Dess efterföljare blev Tammerfors Aktuellt år 1973. Tidningen startades 1882 med koppling till Svenska partiet och från 1906 efterföljaren Svenska folkpartiet. Under ofärdsåren var tidningen konstitutionell, vilket föranledde åtgärder mot denna från Nikolaj Bobrikov. Då den finlandssvenska befolkningen i Tammerfors var alltför liten för att utgivning av en svenskspråkig tidning skulle löna sig, blev den med tiden alltmer förlusttyngd och nedlades 1972.

                                               

Tammerfors Aktuellt

Tammerfors Aktuellt, förkortat TA, är en svenskspråkig lokaltidning i Tammerfors som grundades år 1973 som Tammerfors Aftonblads efterträdare. Den är den enda svenskspråkiga tidningen som utgivs regelbundet i och omkring Tammerfors. Tidningen utges av Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f. vars syfte är att bevara och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Tammerfors och dess grannkommuner. Den fungerar också som en viktig länk mellan och annonsplats för regionens svenskspråkiga. Partipolitiskt är Tammerfors Aktuellt obunden och den är också icke-vinstdrivande. Tammerfors Aktuellt utko ...

                                               

Jakobstads Tidning

Jakobstads Tidning var en svenskspråkig dagstidning som gavs ut mellan 1898 och 2008 i regionen Svenska Österbotten i Finland. Den 22 maj 2008 utkom det sista numret som självständig tidning. Tidningen var en lokaltidning för Jakobstadsregionen. Under de första åren utkom tidningen endast en gång i veckan för att sedermera utkomma sju dagar i veckan. Den 19 mars 2008 meddelades att tidningen skulle fusioneras med Österbottningen. Den 23 maj 2008 sammanslogs tidningarna och den nya tidningen fick namnet Österbottens Tidning. Tidningens siste ansvarige chefredaktör var Henrik Othman.

                                               

Affärsvärlden

Affärsvärlden är ett svenskt ekonomiskt veckomagasin som grundades 1901. Tidningen är känd för sin börsbevakning och grävande journalistik. Affärsvärlden har prisats för sin journalistik vid många tillfällen, och bland annat valdes den till Årets tidskrift 2009. Affärsvärldens generalindex är ett aktieprisindex som startades 1937 och som har räknat fram aktieprisindex bakåt från 1901. Sedan 1984 delar Affärsvärlden ut utmärkelsen Årets ledare. Chefredaktör och ansvarig utgivare sedan juni 2016 är journalisten Erik Wahlin. Namnkunniga chefredaktörer genom åren inkluderar Jon Åsberg, Ronald ...

                                               

Annonsbladet

Annonsbladet är en veckolig lokaltidning på Kimitoön. Tidningen grundades 1925 och har 4800 prenumeranter. Annonsbladet ges ut av Förlags Ab Lindan som även publicerar tidningarna Sportpressen och City & Archipelago News.

                                               

Dispatch International

Dispatch International är en islamfientlig webbtidning som ges ut på svenska, danska och engelska, samt en nedlagd tryckt svenskspråkig tidning. Webbtidningens chefredaktörer är Ingrid Carlqvist, ansvarig utgivare, och Lars Hedegaard, CEO. Enligt Carlqvist är tidningen islamkritisk och dess syfte är att skriva sanningen om det som mainstream-media inte skriver om. Dispatch International har nära band till den svenska islamfientliga föreningen Tryckfrihetssällskapet, och ett uttalat samarbete med Avpixlat. Den beskrivs av bland annat Expo som rasistisk och som en del av counterjihadrörelsen.

                                               

Gränslöst

Gränslöst är en tidning grundad 2016 som förespråkar mångkultur och en mer öppen värld. Gränslöst har nyheter om inkludering, gemenskap och mänskliga rättigheter. Tidningen kommer i pappersversion varje fredag, och varje dag på hemsidan. Pappersupplagan av Gränslöst redaktion finns på Kyrkogatan 8 i Mariefred Enligt Kantar Sifo är upplagan för tidningen 1900 varav 1200 fullbetalande. Redaktion för tidningen bestod i inledningen av chefredaktör Anna Löfving, Maria Veneke Ylikomi, Birgitta Markendahl, Pernilla Eldh, Birgitta Bellman, Karlo Baranj, Eleonor Loqvist

                                               

Lektyr (herrtidning)

Lektyr är en svensk herrtidning med pornografiskt innehåll. Tidningen startades 1923 som veckotidning av Saxon & Lindströms förlag och innehöll under många år i huvudsak western-, detektiv- och äventyrshistorier, främst riktade till unga män. Under 1960-talet utvecklades tidningen i likhet med FIB aktuellt till en herrtidning med efterhand allt grövre pornografiska inslag. Till följd av ökad konkurrens övergick tidningen 1987 till månadsutgivning och övertogs 1988 av förlaget Baltic Press. Tidningen utgav åren 1979–1982 även musikkassetter.

                                               

Mellersta Österbotten (dagstidning)

Mellersta Österbotten var en veckolig dagstidning i Nykarleby 1882, det var stadens första dagstidning och föregångare till Österbottniska Posten. Tidningen grundades av Johan Wilhelm Nessler och dess redaktör var pastor Johannes Bäck.

                                               

Nya Tidningen

Nya Tidningen var ett liberalt veckoblad som utkom i Helsingfors 1922–1926. Huvudredaktören Hjalmar Dahl och redaktionssekreteraren Axel Grönvik gjorde på kort tid tidningen till ett modernt och uppmärksammat debattorgan. Som kåsör medverkade pseudonymen Läktar-Jakob J.J. Huldén.

                                               

Svensk politik (tidning)

Svensk politik var ett tidigare namn på Centerpartiets officiella tidningsorgan. Den gamla tidningen Svensk politik var i hög grad ett offentligt organ för partiet och kunde jämföras med till exempel socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken. När Svensk politik slogs samman med centerkvinnornas tidning Budkavlen bytte den namn till Focus och heter numera enbart C, vilket lett till förväxlingar med tidningen Se. C är dock mer att betrakta som ett rent medlemsblad.

                                               

Österbottniska Posten (1884–1968)

Österbottniska Posten var en veckolig dagstidning i Nykarleby. Tidningen grundades 1884 av kantor Johan Wilhelm Nessler och utgavs av den nesslerska släkten fram till 1968 då den togs över av Jakobstads Tidning och blev ett notis- och annonsorgan för Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Österbottniska posten var förutom lokalblad i Nykarleby med omnejd en förbindelselänk mellan österbottniska emigranter och hembygden.

                                     

ⓘ Svenskspråkiga tidningar

  • händelser i USA och Sverige. Antalet svenskspråkiga tidningar i USA är oklart eftersom majoriteten av dessa tidningar var små, kortlivade och tenderade att
  • 1860 - talet Åbo Nya Tidningar 1789, Åbo Tidningar 1791 1799, Åbo Tidning 1800 1809, Åbo Allmänna Tidning 1810 1819, Åbo Tidningar 1820 1861. Tidningar Utgifne Af
  • För svenskspråkiga Wikipedias ingångssida startsida se Portal: Huvudsida. Svenskspråkiga Wikipedia ibland oegentligt svenska Wikipedia, förkortat SVWP
  • Tidningen utkom mellan åren 1885 och 1940 och var en av de hundratals tidningar som gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå Amerikas svenska
  • Se även Svenska tidningen Dagligt Allehanda i Stockholm 1851 - 1859 Svenska Tidningen var en svenskspråkig aftontidning. Tidningen utkom i Helsingfors
  • tidningen i fyrfärg. Den 12 september 1995 fick Norrköpings Tidningar en egen webbsida. Huvudartikel: 24nt 24nt var tidningen Norrköpings Tidningars egen
  • Medborgaren har varit namn på en rad svenskspråkiga tidningar och tidskrifter: Medborgaren 1788 1793 utgiven i Stockholm Medborgaren 1829 1832 utgiven
  • Kotka Nyheter var en svenskspråkig dagstidning i Finland som utgavs i Kotka och Lovisa åren 1897 1971. Tidningen grundades 1897 och övertogs vid ingången
  • exemplar. Efter 1945 var tidningen Östra Nyland världens östligaste utkommande svenskspråkiga dagstidning. Vid starten kom tidningen ut en gång i veckan
  • befolkningen i Tammerfors var alltför liten för att utgivning av en svenskspråkig tidning skulle löna sig, blev den med tiden alltmer förlusttyngd och nedlades

Users also searched:

...
...
...