Back

ⓘ Svenskundervisning - Svenskundervisning, för invandrare, Obligatorisk svenskundervisning i Finland, SFI, Svenska studenthemmet i Paris, Inger Lindahl, Swedex ..
                                               

Svenskundervisning

Kostnadsfri svenskundervisning erbjuds de flesta vuxna invandrare i Sverige inom ramen för Svenskundervisning för invandrare.

                                               

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en för deltagarna kostnadsfri kurs i svenska som erbjuds de flesta kategorier av vuxna invandrare i Sverige. En person som har uppehållstillstånd och har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till SFI och kommunen är då skyldig att erbjuda SFI. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader från att personen har folkbokförts i kommunen. Invandrare som talar danska eller norska får enligt lag inte delta i SFI. Syftet med kursen är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det ...

                                               

Obligatorisk svenskundervisning i Finland

Denna artikel handlar om kontroversen, för skolämnet se Andra inhemska språket. Obligatorisk svenskundervisning i Finland innebär att finskspråkiga skolelever i Finland ges obligatorisk undervisning i det svenska språket. I finskspråkiga grundskolor är sedan 1970-talet svenska ett obligatoriskt ämne i årskurserna 7–9. I grundskolan ska undervisningen omfatta minst 6 veckotimmar utspritt på fyra årskurser. I gymnasiet har svenska alltid varit ett obligatoriskt ämne. Finska är på samma sätt ett obligatoriskt ämne för svenskspråkiga elever, men det läser man vanligtvis redan från årskurs 3. I ...

                                               

SFI

SFI kan betyda: SFI-provet Svenska för invandrare i Finland Svenska Filminstitutet Svenskundervisning för invandrare i Sverige Svenska Finlands Idrottsförbund Stiftelsen för insamlingskontroll

                                               

Svenska studenthemmet i Paris

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att det årliga statliga driftstödet, normalt omkring 1.9 miljoner kronor, skulle fasas ut. Efter omfattande protester drogs detta förslag tillbaka och för budgetåret 2018 erhölls ett driftstöd på 2.4 miljoner kronor.

                                               

Inger Lindahl

Inger Lindahl född 8 februari 1953 i Smögen och bosatt i Göteborg, är en svensk barnboksförfattare. Hon har arbetat som lärare på svenskundervisning för invandrare och på vuxengymnasier.

                                               

MKFC Stockholms folkhögskola

MKFC Stockholms Folkhögskola började sin verksamhet som Rinkebys Folkhögskola. MKFC står för mångkulturellt folkbildningscentrum och det är också inriktningen på skolan. Drygt hälften av eleverna är av icke-svenskt ursprung. Huvudman för skolan är Mångkulturellt folkbildningscentrum, ekonomisk förening. MKFC Stockholms Folkhögskola har betygsrätt för SFI, Svenskundervisning för invandrare.

                                               

Campus Nyköping

Campus Nyköping är ett kommunalt lärosäte i Nyköping. Campus Nyköping tillhandahåller flera olika utbildningar och kurser på olika utbildningsnivåer; Högskoleutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, Kommunal vuxenutbildning och Svenskundervisning för invandrare.

                                               

Tjänstledighet

Tjänstledighet är ett avbrott i anställning, som beviljas eller nekas av arbetsgivaren efter ansökan från arbetstagaren. Efter tjänstledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor.

                                               

Stockholms skoldirektion

Stockholms skoldirektion var en kommunal nämnd med uppgift att handha Stockholms folkskoleväsen och fortsättningsskoleväsen. Stockholms skoldirektion bildades den 1 juli 1958 genom att Stockholms folkskoledirektion omorganiserades. 1958 bytte Stockholms folkskoledirektion namn till Stockholms skoldirektion. Folkskoledirektionen ersattes av Stockholms skoldirektion den 1 juli 1959 och samtidigt avskaffades skolråden. 1982 bytte Stockholms skoldirektion namn till Stockholms skolstyrelse. Under Stockholms skolstyrelse lydde skolförvaltningen, grundskolor, gymnasieskolor, vuxengymnasier och fr ...

                                               

Obligatorisk finskundervisning

Obligatorisk finskundervisning syftar i Finland på den obligatoriska undervisningen i skolämnet finska för svenskspråkiga skolbarn. Den officiella benämningen i utbildningssammanhang för det av nationalspråken man inte läser som modersmål är det "andra inhemska språket". Finska är obligatoriskt i alla grundskolor, förutom på det enspråkigt svenska Åland. Kunskaper i landets bägge officiella språk är ett krav för många statliga och kommunala tjänster annorstädes i landet, och i princip en förutsättning för högskoleexamen. Med ett nedsättande uttryck kallas ibland den obligatoriska finskunde ...

                                               

Jan Thavenius

Jan Thavenius, född 1934, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, hedersdoktor 2016. Efter lärarutbildning och lärartjänst i Malmö arbetade han som lärare vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Sin forskning ägnade han under 60-talet åt datorstödda lingvistiska och stilistiska undersökningar. Men från början av 70-talet blev inriktningen pedagogisk, historisk och kultursociologisk. Vid mitten av 70-talet startade han tillsammans med en grupp lärare Pedagogiska gruppen som under femton år ägnade sig åt skol- och klassrumsforskning och publicerade ett stort ...

                                               

Andra inhemska språket

Andra inhemska språket är i Finland, i synnerhet i utbildningssammanhang, benämningen för finska eller svenska, det språk som inte är skolspråk eller modersmål för en viss person. Ämnet är med vissa undantag ett obligatoriskt ämne i grundskolan och i de flesta yrkesutbildningar. Högskoleexamen och tjänster som förutsätter högskoleexamen förutsätter ”goda” kunskaper i det andra inhemska språket.

                                               

Förberedelseklass

Förberedelseklass är en klass för invandrare med fokus på det svenska språket och samhället. Eleven uppmuntras i att känna stolthet över sin bakgrund och sitt modersmål. Syftet är förberedelse för den svenska skolan genom tillvänjning till det svenska språket och kulturen. Målsättningen är att uppnå en kunskapsnivå i det svenska språket så att eleven kan tillgodogöra sig undervisning i en svensk klass. Eleverna skrivs in både i förberedelseklassen och i en ordinarie klass. Inskrivningstiden i förberedelseklassen beror på individuella faktorer som ålder, skolbakgrund och språkutvecklingen i ...

                                               

Svenska för invandrare i Finland

Invandrare i Finland får då de ska genomgå integrationsutbildning välja mellan landets två nationalspråk finska och svenska. Det finns många läroanstalter som anordnar kurser i finska och svenska för utlänningar. Sådana kurser finns dock inte på alla orter, och även på tvåspråkiga orter kan man vara tvungen att skilt redogöra för hur man kan få en arbetsplats med hjälp av kursen, en redogörelse som TE-byrån bedömer.

                                               

Svenska i gymnasieskolan

För svenska i skolor utanför Sverige, se Svenskundervisning, Andra inhemska språket och Svenska som andraspråk. Skolämnet svenska i den svenska gymnasieskolan är indelat i kurserna 1, 2, och 3. Alla tre kurserna är obligatoriska på samtliga högskoleförberedande program och krävs för grundläggande behörighet till högskolan. På yrkesförberedande program är endast svenska 1 obligatoriskt. Förutom grundkurserna finns även fördjupningskurser i litteratur, retorik och skrivande.

                                               

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett skolämne i Sverige och i svenskspråkiga skolor i Finland som läses av elever som inte har svenska som modersmål. I Sverige ger skolämnena modersmål och svenska som andraspråk samma behörighet till vidare studier men är olika ämnen med olika kursplaner och betygskriterier.

                                               

Svenska som främmande språk

Svenska som främmande språk studeras av cirka 40 000 personer vid över 200 universitet och college i 41 länder. Svenska är det skandinaviska språk som studeras av flest studenter vid universitet utomlands. Svenska institutet har en nyckelroll i organiserandet av undervisning i svenska utomlands. I samarbete med de universitet där svenska lärs ut, anordnar institutet sommarkurser för studenter och konferenser för lärare. Det ger även ut boken Svenska utifrån.

                                               

Swedex

Swedex är ett test i svenska som främmande språk. Swedex finns på nivåerna A2, B1 och B2 enligt Europrådets Gemensam europeisk referensram för språk. Swedex är ett fristående språktest som kan tas oavsett hur man har lärt sig svenska. Praktiska språkfärdigheter i fem olika områden testas: läsförståelse, grammatik, hörförståelse, skriftlig och muntlig språkfärdighet. I samarbete med bland annat Utrikesdepartementet, Svenska institutet och Riksföreningen Sverigekontakt har Swedex etablerats i 28 länder. Detta språktest har utvecklats av Svenska institutet, Folkuniversitetet, Landesverband de ...

                                               

TISUS

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket för studenter som avser att söka till akademiska studier i Sverige. Testet innehåller tre delprov. Prov i 1) läsförståelse, 2) skriftlig färdighet, 3) muntlig färdighet. Två betygsgrader tillämpas: Godkänd och Underkänd.

                                     

ⓘ Svenskundervisning

 • För svenska i skolor utanför Sverige, se Svenskundervisning Andra inhemska språket och Svenska som andraspråk. Skolämnet svenska i den svenska gymnasieskolan
 • stadsdelen Fosie ligger skolans andra större del kallad Gullvik där Svenskundervisning för invandrare SFI bedrivs. De särskilda kurser i serieberättande
 • Örebro, bidrog genom en rad läroböcker i hög grad till att förbättra svenskundervisningen Brodén var även en flitig artikelförfattare i Vestmanlands Läns
 • används de som klassrum och lärararbetsrum. Idag bedriver skolan svenskundervisning för nyanlända i huset. En av anledningarna till Stallets övertagande
 • tennisgymnasium finns, dessutom anordnar skolan körkortsutbildning. Komvux SFI Svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk 2009 instiftades Dolph
 • och ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagarna i svenskundervisning för invandrare, SFI. Det ska också konkretisera kursplanerna och bidra
 • yrkeshögskola behandlingspedagog etableringskurs, svenska från dag ett, svenskundervisning för invandrare, förskola med montessori - inriktning och olika projektverksamheter
 • och med åren 1991 - 1994 skolbarnomsorg, sexårsverksamhet, särskola, svenskundervisning för invandrare SFI - skolan med mera. Skolstyrelsen upphörde 1 januari
 • 2: a upplaga 2009 och i många år lett en nationell forskarskola om svenskundervisningen i skolan. År 2009 fick han Växjö universitets förtjänstmedalj till
 • University of Melbourne i Australien där hon var föreståndare för svenskundervisningen Hennes forskning rör sig främst inom områdena sociolingvistik och
 • utredare. Hans utredningar omfattar studieavgifter i högskolan, svenskundervisningen i utlandet och Internationella Programkontorets verksamhet. I april

Users also searched:

...
...
...