Back

ⓘ Språkvårdande organisationer för svenska - Institutet för svensk språkvård, Språkvårdsgruppen, Institutet för de inhemska språken, Svenska datatermgruppen ..
                                               

Institutet för svensk språkvård

Språkrådet är svenska statens organ för språkvård och språkpolitik. Det bildades 2006 genom en sammanslagning av de tidigare självständiga språkvårdsmyndigheterna Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, samt Klarspråksgruppen i Regeringskansliet och är en avdelning inom den 2006 skapade myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

                                               

Språkvårdsgruppen

Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter för det svenska språket. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskuteras i gruppen. Ärenden som gruppen regelbundet tar upp är t.ex. ändringar av principiell natur i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Under årens lopp har Språkvårdsgruppen arrangerat olika seminarier och konferenser på temat språkvård. De organisationer som ingår i gruppen är Europeiska kommissionen, Institutet för ...

                                               

Institutet för de inhemska språken

Institutet för de inhemska språken, är ett forskningsinstitut underställt undervisningsministeriet i Finland. Språkinstitutet inrättades 1976, då ett flertal fristående forsknings-, ordboks- och språkvårdsprojekt förenades till ett statligt institut. Språkinstitutets svenska namnform var till och med 2011, Forskningscentralen för de inhemska språken. Institutet för de inhemska språken bedriver forskning i finska, svenska, samiska, finländskt teckenspråk och romani samt med finskan besläktade språk. Språkinstitutet utarbetar därtill ordböcker över såväl modernt skriftspråk som äldre språkfo ...

                                               

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen, grundad 1996, är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Svenska datatermgruppens sekretariat sköttes av Terminologicentrum TNC och gruppens arbete stöddes av Institutet för språk och folkminnen. Sedan Terminologicentrum TNC lagts ned i slutet av 2018 sköts arbetet av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

                                               

Terminologicentrum TNC

AB Terminologicentrum TNC var ett svenskt centrum för terminologi och fackspråk. Det grundades år 2000, då det efterträdde Tekniska nomenklaturcentralen, som verkade åren 1941–2000. På grund av bland annat uteblivet statligt stöd lades TNC ned vid årsskiftet 2018/2019; delar av dess verksamhet togs då över av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. TNC var samägt av ett antal bransch- och landsomfattande organisationer, sista åren med Swedish Standards Institute SIS som huvudägare. Verksamheten bedrevs med statligt bidrag, motsvarande cirka halva omsättningen, först från Näring ...

                                               

Forskningsnämnden för svenska språket

Forskningsnämnden för svenska språket, en nordisk sammanslutning av språkveterare, vars huvudsakliga syfte är att arrangera konferensserien Svenskans beskrivning, som anordnats i Sverige och Finland sedan 1963. Nämnden bildades troligen cirka 1966, då med namnet Forskningsnämnden för modern svenska. Till en början var nämnden inte arrangör av konferenserna om svenskans beskrivning, men den blev det mot slutet av 1960-talet. Nämnden bytte till sitt nuvarande namn 2008.

                                               

Svenska biotermgruppen

Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära såsom biokemi, molekylärbiologi och vissa aspekter av genetik. Biotermgruppen sköttes tidigare av Terminologicentrum, och är löst modellerad efter Svenska datatermgruppen. Biotermgruppen utformar rekommendationer för vilka termer inom livsvetenskaperna som är lämpliga för svenska språket.

                                               

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank och innehåller termer och definitioner från flera olika ämnesområden. All information i Rikstermbanken rör fackspråk. Enligt Rikstermbankens egen beskrivning finner man där till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk. Rikstermbanken finns på webben och är en kostnadsfri tjänst för alla; oavsett om man är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller en vetgirig medborgare.

                                               

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd, är en koordinerande instans i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk i Finland. Nämndens uppgift är att arbeta för ett tydligt och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland, ta initiativ och företa åtgärder för att förbättra de statliga myndigheternas språkbruk. Språknämnden uppfyller sina uppgifter genom att bland annat koordinera laggransknings- och översättningsverksamheten när det gäller skrivregler, uttryck, stilfrågor och termer. Språkvårdsorganet ger även ut handboken Svenskt lagspråk i Finland SLAF, och lämnar nö ...

                                               

Centrum för lättläst

Centrum för lättläst var en svensk stiftelse, som med statligt stöd hade till uppgift att göra nyhetsinformation och litteratur tillgängligt för de som av olika orsaker har svårt att läsa. Enligt stadgarna hade stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för personer med funktionsnedsättning samt att ge ut lättlästa böcker. Verksamheten bedrevs utan vinstsyfte och inom ramen för det avtal som träffats mellan staten och stiftelsen. Det fullständiga namnet var Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur. Riksdagen beslutade den 18 juni 2014 att stiftelsen ska avve ...

                                               

Språknämnd

Språknämnd eller språkråd är en benämning för språkvårdande myndigheter. Dessa har även till uppgift att följa språkets utveckling. Språknämnden består vanligen av representanter för organisationer och offentliga institutioner med intresse och betydelse för språkbruket. För nämndens utåtriktade verksamhet brukar finnas ett sekretariat med anställda språkvårdare och språkforskare som arbetar med att ge ut skrifter och ordböcker, delta i kurser och konferenser och upplysa om lämpligt språkbruk, till exempel genom telefonrådgivning.

                                               

Språkbanken Text

Språkbanken Text är en forskningsenhet vid Göteborgs universitet. Den inrättades under namnet Språkbanken som en nationell resurs 1975, som ett direkt resultat av Sture Alléns pionjärinsatser inom svensk korpuslingvistik under 1960-talet. Språkbankens uppdrag blev och är fortfarande att samla in, förädla och tillgängliggöra språkresurser åt forskare och allmänheten, och att bedriva forskning och utveckling som främjar sån användning. 2018 gick Språkbanken upp i en ny nationell forskningsinfastruktur, Nationella språkbanken, där den ursprungliga Språkbanken under namnet Språkbanken Text är ...

                                               

Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en svensk nationell forskningsorganisation som stöder forskning om språk och forskning som baseras på språkdata. Nationella språkbanken består av tre grenar med skilda ansvarsområden - Språkbanken Text, Språkbanken Tal, och Språkbanken Sam - lokaliserade i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Nationella språkbanken koordinerar också Swe-Clarin, Sveriges deltagande i den Europeiska språkforskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC. Under åren 2018 till 2024 är den en del av Vetenskapsrådets program för forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse.

                                               

Språkbanken Sam

Språkbanken Sam är en forskningsenhet på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Den inrättades 2018 som en av forskningsinfrastrukturen Nationella språkbankens tre avdelningar, med ett speciellt fokus på forskning om flerspråkig samhällskommunikation och folkligt berättande. De andra avdelningarna sysslar med skrivet språk och talat språk. Institutet för språk och folkminnen har stora mängder tal- och textmaterial i sina arkiv. Språkbanken Sam arbetar för att göra detta material mer tillgängligt och användbart för forskning med hjälp av verktyg och metoder från språkteknologi ...

                                               

Språkbanken Tal

Språkbanken Tal är en är en forskningsenhet vid KTH. Den inrättades 2018 som en av forskningsinfrastrukturen Nationella språkbankens tre avdelningar, med ett speciellt fokus på forskning om tal och talat språk. Enheten är en av KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer, med "en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället". Internationellt är Språkbanken Tal ett så kallat kunskapscenter, CLARIN SPEECH, inom den Europeiska foskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC, och Sveriges nationella koordinator i European Language Grid.

                                               

Språkförsvaret

Språkförsvaret är ett partipolitiskt obundet nätverk som bildades 2005, och som arbetar för att stärka det svenska språket och motverka domänförluster. Språkförsvaret inser engelskans gångbarhet som främmande språk, men menar att engelskans nuvarande ställning som världsspråk på sikt hotar andra språks fortlevnad, däribland svenskans.

                                               

Språkrådets nyordslista

Språkrådets nyordslista är en årlig lista på tidstypiska nya svenska ord och uttryck som ges ut av Språkrådet i Sverige. Språkrådets nyordslista är inte en förteckning över nya godkända ord i svenskan, eller en komplett förteckning över alla nybildade ord, utan är exempel på aktuella nybildningar i språket.

                                     

ⓘ Språkvårdande organisationer för svenska

  • kompetens vad gäller svenska textkorpusar, parallellkorpusar, svenska elektroniska lexikonresurser samt språkteknologiska verktyg för att bearbeta, annotera
  • forskningsinfrastrukturer, med en långsiktig plan för organisation kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället Internationellt är Språkbanken
  • partipolitiskt obundet nätverk som bildades 2005, och som arbetar för att stärka det svenska språket och motverka domänförluster då ett språk upphör att användas
  • Nationella språkbanken är en svensk nationell forskningsorganisation som stöder forskning om språk och forskning som baseras på språkdata. Nationella språkbanken
  • Ej att förväxla med Svenska Litteratursällskapet. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. SLS, ofta kallad Svenska litteratursällskapet är ett vetenskapligt
  • För andra betydelser, se svensk Svenska svenska info är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket
  • samt paraplyorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner. Sveriges språkvårdande myndighetsavdelning Språkrådet rekommenderar att man ska använda könsneutrala
  • Språkbanken Sam är en forskningsenhet på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Den inrättades 2018 som en av forskningsinfrastrukturen Nationella
  • arbetar med svenska språket som kommunikationsexpert. De flesta som titulerar sig som språkkonsult är examinerade språkkonsulter i svenska En examinerad

Users also searched:

...
...
...