Back

ⓘ Institutet för svensk språkvård. Språkrådet är svenska statens organ för språkvård och språkpolitik. Det bildades 2006 genom en sammanslagning av de tidigare sj ..
                                     

ⓘ Institutet för svensk språkvård

Språkrådet är svenska statens organ för språkvård och språkpolitik. Det bildades 2006 genom en sammanslagning av de tidigare självständiga språkvårdsmyndigheterna Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, samt Klarspråksgruppen i Regeringskansliet och är en avdelning inom den 2006 skapade myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

                                     

1. Verksamhet

Språkrådet arbetar med svenska och de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch och romani samt med svenskt teckenspråk. Den viktigaste uppgiften är att "på vetenskaplig grund" förordning 2007:1181 vara ett stöd för dem som ska använda eller har frågor om dessa språk. Rådet har också till uppgift att följa andra språk i Sverige. Chef för Språkrådet är från och med 1 oktober 2015 Harriet Kowalski.

Språkrådet har därtill till uppgift att samordna arbetet med språket i offentlig verksamhet. Myndigheternas språk ska enligt språklagen 2009:600 vara vårdat, enkelt och begripligt. Språkrådet arbetar med att främja klarspråk – myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk – genom bland annat föreläsningar, seminarier och konferenser, utgivning av nyhetsbladet Klarspråk, samt utdelning av språkvårdspriset Klarspråkskristallen.

Språkrådet utger även den finska språktidskriften Kieliviesti och den årliga "Språkrådets nyordslista", samt delar ut Erik Wellanders språkvårdspris. Rådet äger sedan 2007 det internetbaserade lexikonet Lexin.

                                     

2. Historik

Den organiserade språkvården i Sverige startades 1944 av Nämnden för svensk språkvård. Den hade representatenter för skolor och universitet, Publicistklubben, Tekniska nomenklaturcentralen, Sveriges författareförening, Sveriges Radio och Föreningen Norden. 1954 tillkom Institutet för svensk språkvård för att ge råd. Professor Gösta Bergman var länge verksam där.

Nämnden för svensk språkvård förstatligades delvis vid en omorganisation 1972 och fick namnet Svenska språknämnden och var Sveriges officiella språkvårdsorgan. Den följde svenskans utveckling i tal och skrift, gav ut ordböcker och skrivhandledningar som boken Svenska skrivregler och andra skrifter i språkliga frågor samt tidskriften "Språkvård". Nämnden gav råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda, medverkade i konferenser och kurser, samarbetade med andra språkvårdande institutioner i Sverige samt verkade för nordisk språkförståelse i samarbete med andra språknämnder. Nämnden samarbetade också med det halvofficiella organet Tekniska Nomenklaturcentralen, senare Terminologicentrum TNC. Nämnden utgav sedan 1965 tidskriften Språkvård, som 2007 gick upp i den fristående tidskriften Språktidningen.

Sverigefinska språknämnden Ruotsinsuomalainen kielilautakunta grundades 1975 och hade till uppgift att vårda och utveckla det finska språket i Sverige, sverigefinskan. Nämnden utarbetade svensk-finska ordlistor inom olika samhällsområden och granskade finskspråkiga texter. Vidare utvecklade och vårdade nämnden sverigefinskan genom att bland annat ge rekommendationer och råd till myndigheter, företag och privatpersoner om finska språket, anpassat till svenska förhållanden. Nämnden gav ut språkvårdstidskriften Kieliviesti samt anordnade språkvårdsseminarier.

Klarspråksgruppen skapades 1993 som en avdelning inom Regeringskansliet och hade som uppdrag att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna. Den utgav 46 nummer av Klarspråksbulletinen, som 2006 döptes om till Klarspråk. Bulletin från Språkrådet i samband med att Klarspråksgruppen blev en del av Språkrådet.

Den 1 juli 2006 sammanslogs dessa tre självständiga organisationer till Språkrådet, som i sin tur blev en avdelning inom det forna Språk- och folkminnesinstitutet Sofi, som då döptes om till Institutet för språk och folkminnen. Den 23 april 2014 slogs institutets två separata webbplatser www.sofi.se och www.språkrådet.se ihop till www.sprakochfolkminnen.se. Webbplatsen har därefter bytt namn till www.isof.se.

                                     

3. Kritik

Språkrådet har ibland fått kritik för sina rekommendationer och framställningar, bland annat i fråga om dövspråk och stödet för nybildade ord såsom "tjejsamla" vilka årligen presenteras på Språkrådets nyordslista.

                                     
  • datorer. Redan i december 1965 startades ett projekt inom Nämnden för svensk språkvård som för ändamålet fick ett bidrag på 92 675 kronor från Knut och Alice
  • finlandismer. Det gemensamma för alla dessa är att den finlandssvenska språkvården från professionella språkvårdare som Institutet för de inhemska språken till
  • Stockholm, är en svensk professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han var redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Språkvård och turas regelbundet
  • specialforskare med ansvar för den svenska språkvården vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland numera: Institutet för de inhemska språken
  • begriplig brukssvenska i myndigheters språkbruk varit en av den svenska språkvårdens viktigaste kamper. En viktig språksocial förändring skedde från slutet
  • benämning för språkvårdande myndigheter. Dessa har även till uppgift att följa språkets utveckling. Språknämnden består vanligen av representanter för organisationer
  • ledamot av styrelsen för Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning från 1939, ledamot av Nämnden för svensk språkvård från 1945 och vice ordförande
  • ofta citeras, är Bergroths: Finlandism Finlandssvenskt uttal Rikssvenska Språkvård Lokalt präglade språkdrag kan i Helsingfors innebära en kraftig inblandning
  • uppgifter, var forskningen i svensk filologi och svensk språkvård Freudenthal var den ende i den första styrelsen som företrädde svensk filologi, och tog därför
  • ordboksprojekt. Forskning inom svensk och nordisk dialektologi bedrivs vid flera universitet, såväl som vid Institutet för språk och folkminnen. Bland översiktliga

Users also searched:

svenska språkinstitutet,

...
...
...