ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94
                                               

Muffbal

Muffbal, "sämre bal", även kallad pigbaler, var offentliga baler som hölls mot inträdesavgift på en offentlig eller hyrd lokal. Det var ett historiskt folknöje populärt under 1700- och 1800-talen. Namnet är känt från Sverige och Finland.

                                               

Protohistoria

Protohistoria är en inledande övergångsperiod i ett områdes historieskrivning som det inte finns några samtida eller lokalt skrivna källor om, mellan förhistorisk och historisk tid. I många samhällen börjar historieskrivningen med myter och legen ...

                                               

Sagokung

En sagokung är en påstådd forntida härskare, som endast är känd från relativt sena, ofta litterära källor. En sagokung är inte känd från samtida eller någorlunda samtida kvarlevor som mynt, inskriptioner, diplom, krönikor eller annaler. En sagoku ...

                                               

Samtidsvittne

Samtidsvittne eller tidsvittne kallas en person som har upplevt ett historiskt förlopp. Historievetenskapen ser samtidsvittnen som något man måste förhålla sig lika källkritisk till som till andra källor. Trovärdigheten är, som med alla vittnen, ...

                                               

Tidslinje

En tidstavla, tidsaxel, tidslinje, kronologi eller samtidighetstabell är en kronologiskt ordnad förteckning av händelser. Det är en form av historieskrivning som följer tiden och är besläktad med krönikeskrivning, dagböcker och diarier. Termen sa ...

                                               

Varlaboplatsen

Varlaboplatsen är en arkeologisk fyndplats från yngre järnålder och äldre medeltid, belägen i Tölö socken, strax norr om Kungsbacka i Halland. Det undersökta området visar på bosättning från mesolitikum fram till nutid. Mest intressant var spåren ...

                                               

Brödjobb

Brödjobb kallas ett arbete även utanför kultursektorn som en kulturarbetare tar för att säkra sin inkomst utöver utövandet av sitt kulturskapande. Ett brödjobb kan uppfattas som antingen ett sätt för personen att uppnå autonomi från marknaden, el ...

                                               

Civilisation

Civilisation, från latinets civilis, ytterst från civis, "medborgare", i betydelsen stadsbildning, innebär vanligen detsamma som samhälle men är stundom specifik benämning på en, i äldre tid, kultur som inte var barbarisk. Den grekiska motsvarigh ...

                                               

Deltagarkultur

Deltagarkultur är ett samlingsbegrepp för kulturformer och medier som förutsätter aktivt samskapande av samtliga inblandade. Publikdeltagande är ett liknande begrepp som introducerats av James Lull. Det kan handla om allting från fotboll till rol ...

                                               

Deltagarstyrd kultur

Deltagarstyrd eller participatorisk kultur är en neologism som refererar till, men står motsats till Konsumism - med andra ord en kultur där individer inte endast interagerar som konsumenter, utan även bidrar som medarbetare och producenter.

                                               

Demoscenen

Demoscenen är en internationell, löst sammansatt, datorbaserad undergroundscen för olika konstnärliga uttryck centrerade kring datorer. Exempel på sådan konst kan ses på Pouet.net. År 2020 lade Finland demoscenen till sin nationella UNESCO-lista ...

                                               

Feuilleton

Feuilleton är en internationellt använd term som avser en tidnings eller tidskrifts kulturdel i vid bemärkelse. Den franska termen feuilleton myntades 1800 av Julien Louis Geoffroy och Louis-François Bertin, redaktörer för Journal des débats. Den ...

                                               

Fördumning

Fördumning innebär medveten reducering av den intellektuella nivån inom exempelvis vetenskap, utbildning, litteratur, film, nyheter, kultur och politik. Det svenska verbet "fördumma" har i en allmännare betydelse använts sedan 1835. Den engelska ...

                                               

Företagskultur

Företagskultur är ett mönster av antaganden som en grupp har hittat på eller utvecklat för att hantera hur man agerar internt eller externt i ett specifikt företag. Dessa antaganden har fungerat tillräckligt bra för att anses vara det korrekta sä ...

                                               

Generationsklyfta

Generationsklyfta är en term för att beskriva en stor kontextuell skillnad i kunskaper, erfarenheter och åsikter mellan människor som är födda med en generations mellanrum och som inte medieras. Historiskt har ledet mor- och farföräldrar-barnbarn ...

                                               

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter antagen i Haag, Nederländerna i 14 maj 1954 i spåren av den omfattande förstörelsen av kulturarv under andra världskriget är det första internationella fördraget om en v ...

                                               

Homo ludens

Homo ludens, latin för "den lekande människan", är en vetenskaplig föreställning som först beskrevs 1938 av Johan Huizinga, en nederländsk kulturhistoriker. I sin bok Homo ludens beskrev Huizinga hur spel och lek har funnits prekulturellt och hur ...

                                               

Kultstatus

Uttrycket kult är överfört från ordets ursprungliga betydelse, "religiös dyrkan". Vanligast är uttrycket bland ungdomar samt i populär- och kvällspressen. Det används i regel i samband med marginella kulturyttringar i populärkulturen och dess oli ...

                                               

Kulturell evolution

Kulturell evolution är ett samlingsnamn för teorier kring kulturell och social utveckling inom kultur- och samhällsvetenskap som beskriver hur kulturer och samhällen har utvecklats. Idén att samhällen är stadda i utveckling är urgammal och har le ...

                                               

Kulturell rasism

Kulturell rasism eller kulturrasism är ett begrepp som används inom olika forskningsfält – såsom samhällsvetenskapliga discipliner, humaniora, beteendevetenskap med flera – för att beteckna fenomen som man ser som uttryck för en specifik typ av r ...

                                               

Kulturjournalistik

Kulturjournalistiken är en journalistisk genre som bevakar, granskar och analyserar kulturella fenomen. Kulturområdet kommenteras och debatteras utifrån en bred förståelse, där både finkultur och populärkultur ingår. Traditionellt har litteratur- ...

                                               

Kulturkritiker

En kulturkritiker ägnar sig åt att skriva recensioner av eller prata om konstnärliga verk, såsom musik, teater, dans, litteratur, film och konst. Vad som är kultur och vad som inte är det diskuteras livligt men den som jobbar inom kulturjournalis ...

                                               

Kulturnav

KulturNav är en gemensam webbaserad terminologi- och auktoritetsplattform särskilt utvecklad för nordiska museer och andra kulturarvsinstitutioner. Publicerad metadata är öppen länkade data, i standardiserade format, som kan länkas vidare till an ...

                                               

Kulturområde

Ett kulturområde är en region med relativt homogen mänsklig aktivitet. Alltså ett geografiskt område där socialt överförda beteenden hos människor; som värderingar, normer, ritualer, språk, artefakter, kort sagt kultur, sammanfaller i hög grad. D ...

                                               

Nationalsymbol

En nationalsymbol eller nationalklenod är föremål, en plats eller en företeelse som är av stor vikt för ett lands kulturella och nationella identitet. Nationalsymbolernas syfte är att ena folket genom att skapa en symbolisk representant för natio ...

                                               

Nyhumanism

Nyhumanism var en kulturrörelse i Tyskland under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, företrädd av bland annat Wilhelm von Humboldt. Den utgick från renässansens humanism och betonade starkt vikten av personlig inlevelse i antikens väsen. Dess främ ...

                                               

Smältdegel

En degel är en eldfast behållare som bland annat används inom kemi och metallhantering. Den är tillverkad av till exempel järn eller speciellt porslin och används för att smälta eller transportera ämnen vid hög temperatur, till exempel vid kemisk ...

                                               

Tjurkult

Tjurkult är en betydande del i många jordbrukskulturers fruktbarhetskult. Tjuren, eller oftast enbart tjurhornen, betecknar det manliga, potensen, i kulturen, vilken uppträder redan hos sumererna i Mesopotamien cirka 3000 f.Kr. Särskilt framträda ...

                                               

Värden

Värden kan definieras som principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för våra handlingar, varaktiga föreställningar om vad som är värdefullt och ideal som man eftersträvar, kriterier med vilka vi värderar och bedömer specifika före ...

                                               

Naturlyrik

Naturlyrik är en samlande beteckning för lyriska skildringar av naturen eller naturmakterna. Utöver naturen i sig själv är tematik som årstidernas växlingar, naturfenomen och olika motiv i naturen återkommande. Naturlyriken har i relativt låg gra ...

                                               

Antireligion

Antireligion motsätter sig religion av något slag. Begreppet har använts för att beskriva motstånd mot organiserad religion, religiösa metoder eller religiösa institutioner. Denna term har också använts för att beskriva motstånd mot specifika for ...

                                               

Folkfromhet

Folkfromhet är religiösa uttryck i breda folklager som på ett tydligt sätt skiljer sig från det officiella kyrkliga fromhetslivet, huvudsakligen inom kristendomen. Folkfromhetens uttryck varierar lokalt, regionalt och nationellt. Den amerikanske ...

                                               

Gud

Gud, feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser: Allmän betydelse: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Ofta föremål för tillbedjan, dyrkan och lydnad. Oändlig utan början eller slut. Inom nyandlighet ofta det samma som kosmiska mä ...

                                               

Himmel (filosofi)

Himmel har åtminstone sedan år 1000 e.Kr. normalt använts för att hänvisa till ett plan där livet efter döden föreligger och som inom olika religioner och andliga filosofier ofta beskrivs som ett evigt rike, ett paradis, där troende enligt olika ...

                                               

Kultplats

En kultplats är en plats där man ägnar sig åt ritualer och dyrkan inom en religiös kult. Om ritualerna är kopplade till offerriter, kan platsen benämns offerplats. En kultplats kallas, bland annat inom monoteistiska religioner, också för helgedom ...

                                               

Orenhet

Orenhet har i religionernas liv varit en del i människans upplevelse av kontrasten mot det gudomliga, som förknippas med vit färg, eld och vatten. Orenheten framstår dels som kultisk-rituell, som i etniska religioners tabu-föreställningar, dels s ...

                                               

Religion i rymden

Astronauter och kosmonauter och andra deltagare i rymdfärder har uppmärksammat sin religion i rymden, ibland offentligt, ibland privat. Religiöst engagemang i yttre rymden utgör speciella, både utmaningar och möjligheter, för utövaren. Rymdfararn ...

                                               

Religiositet och utbildningsnivå

Statistiska samband mellan religiositet och utbildningsnivå har studerats sedan senare halvan av 1900-talet, och diskuteras bland annat inom religionssociologi och religionspsykologi. Syftet kan vara att förstå religioners både positiva och negat ...

                                               

Skyclad (nakenhet)

Skyclad är inom wicca och andra paganistiska rörelser en term för rituell nakenhet. Vissa grupper eller traditioner, covens, inom wicca utför ritualer skyclad. Nakenhet inom äldre trolldom och häxkonst har genom bilder av Dürer m.fl från medeltid ...

                                               

Totemism

Totemism är inom religionsvetenskaperna en samlande term för idéer och kult som knyter samman människor med djur eller växter i en mystisk gemenskap. Totemismen yttrar sig religiöst bland annat i dyrkan och i tabu-föreställningar och har haft sto ...

                                               

Trädkult

Trädkult är kulter vid eller helighållande av träd. Trädkult är eller har varit vanligt i nästan alla kulturer. I allmänhet är kulten förknippad med enstaka, vanligen stora eller särpräglade växande träd eller med vad som kallats en helig lund. Ä ...

                                               

Uppbyggelselitteratur

Uppbyggelselitteratur är litteratur som bygger upp själens försvar mot dödens och ondskans makter, och finns inom alla skriftreligioner. Den skiljer sig från strikt teologiska verk genom sin personliga ton.

                                               

Bostadsrätt

Bostadsrätt, även kallat insatslägenhet, är i Sverige en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid und ...

                                               

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ ...

                                               

Buller

Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem men kan också leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormone ...

                                               

Ecklesiastik

Ecklesiastik är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Användes i ord som ecklesiastikdepartementet och ecklesiastikminister.

                                               

Funktionell analfabetism

Funktionell analfabetism är en term som används för att beskriva läs- och skrivförmågor som otillräckliga "för att klara av vardagen och anställningsuppgifter som kräver läskunskaper som överstiger en grundläggande nivå." En som lider av detta pr ...

                                               

Hög musik

Begreppet hög musik syftar ofta på musik som spelas på en volym som stör andra, som grannar eller andra, som inte vill höra musiken, eller på hög volym och kan betraktas som buller. Begreppet kan omfatta både levande sång och musik med instrument ...

                                               

Kooperation

En kooperation eller ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exem ...

                                               

Kälkborgare

Orden kälkborgare och kälkborgerlig beskriver egenskaper hos invånarna i den uppdiktade småstaden Kälkestad, som mest ägnar sig åt skvaller, vardagligheter och småsaker, utan att besitta högre bildning, insikter eller perspektiv, synonymt med små ...