ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285
                                               

Global Biodiversity Information Facility

Global Biodiversity Information Facility, är ett internationellt nätverk som arbetar med att samla information om biologisk mångfald i en central databas. Målet är att göra all information om Jordens arter fritt tillgänglig för alla människor öve ...

                                               

Grodtunnel

En grodtunnel är en tunnel avsedd för grodor, som anläggs under vägar som korsar grodors vandringsstråk, för att förhindra att grodorna blir överkörda under sin vandring från till exempel övervintringsplatser till lekplatser. Konstruktionen av tu ...

                                               

Grönt bälte

Ett grönt bälte är ett område som avsatts för att bevara mark som i hög grad är oexploaterad, orörd eller jordbruksinriktad och som helt eller delvis omsluter en tätort, ofta en storstad. Detta bland annat i syfte att stärka naturskyddet eller ge ...

                                               

Hövd

Hövd är en sorts vågbrytare eller strömbrytare i form av en pir vinkelrätt från stranden ut i vattnet, som är avsedd att minska kusterosion eller erosion i en flod, genom att de påverkar den längsgående transporten av bottenmaterial, som åstadkom ...

                                               

Internationella naturvårdsunionen

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, på svenska Internationella naturvårdsunionen, är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald med över 1000 medlemsorganisationer. IUCN s ...

                                               

Introducerad art

Introducerad art är en art som lever utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har hamnat där på grund av människans medvetna eller omedvetna inblandning. Introducerade arter som skadar ekosystemet de introducerats till, som har negativ ...

                                               

Invasiva arter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbr ...

                                               

Jaktkritikerna

Jaktkritikerna, tidigare Riksföreningen hänsynsfull jakt, är en ideell och opolitisk förening som bildades 1987. Föreningen arbetar för att värna de vilda djuren mot framför allt den förföljelse och skadeskjutning som jakten innebär. Föreningen a ...

                                               

Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald) är ett FN-fördrag som syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden, samt till en rättvis och skälig fördelning av de resurser som följer av användandet av genetiska resurser. De lä ...

                                               

Kulturreservat

Kulturreservat är ett svenskt bevarandeinstitut som infördes 1999 med Miljöbalken, i analogi med det äldre naturreservat. Avsikten med införande av kulturreservat var att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett ...

                                               

Kunskapsbrist

Kunskapsbrist är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där man inte har tillräckliga kunskaper om artens utbredning och/eller populationsstatus. Därför kan man inte göra en säker bedömning av utdöenderisken ...

                                               

Landskapsbildskydd

Landskapsbildskydd är ett skydd för särskilt tilltalande landskap. Detta är en gammal form av skydd och har idag ersatts av hänsynsregler till skydd för landskapsbilden. I vissa län har dessa områdesskydd tagits bort.

                                               

Landskapsvård

Landskapsvård är en form av naturvård som syftar till att bevara och utveckla landskapets estetiska värden. Landskapsvård kan dels innebära att man bevarar känsliga och unika landskapsbilder från exploatering, men även att man till exempel siktrö ...

                                               

Livskraftig

Livskraftig är en term som används vid bedömning av arters bevarandestatus, det vill säga av hur hotade de är. Till kategorin livskraftig förs arter vilka inte står inför större hot inom en nära framtid. Dessa arter tas inte upp i rödlistningar.

                                               

Lucifers kyrka

Lucifers kyrka är en kulturhistorisk plats nära samhället Storå i Lindesbergs kommun. Lucifers kyrka är bildad av en gran och har uppkommit genom vegetativ föryngring, även kallat rotslagning. Platsen blev naturminnesförklarad 1980 eftersom den h ...

                                               

Mangrove

Som mangrove betecknas olika träd och buskar som lever i salt eller bräckt vatten i tropiska eller subtropiska kustregioner med tidvatten över hela världen. Mangrover förekommer i olika familjer av divisionen fröväxter och räknas därför inte som ...

                                               

Miljöskyddsområde

Miljöskyddsområde, enligt Miljöbalken en form av naturskydd. Om ett större område utsätts för föroreningar eller har låg miljökvalitet på något annat sätt kan det skyddas som miljöskyddsområde. Miljöskyddsområden upprättas av regeringen, och regl ...

                                               

Nationellt utdöd

Nationellt utdöd är en term som används inom rödlistning av arter. Rödlistekategorin avser en arts status inom ett visst geografiskt område och tillämpas på arter där den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet ha ...

                                               

Naturarv

Naturarv är ett begrepp i Världsarvskonventionen. Vad som är eller kan bli ett världsarv bestäms i Världsarvskonventionen. Världsarven kan utgöras av antingen ett naturarv eller ett kulturarv eller både och. I Världsarvskonventionens första och a ...

                                               

Naturbevakare

Naturbevakare är titeln för en tjänsteman anställd av Länsstyrelse för att utöva förvaltning, tillsyn och bevakning av allmänna intressen inom framförallt fjällområdet. Tyngdpunkten i arbetet utgörs av biotopvårdande skötsel och rovdjursinventeri ...

                                               

Naturminne

Naturminnen är fridlysta små områden med skyddsvärda naturföreteelser eller enskilda naturobjekt, såsom enstaka träd eller trädgrupper, flyttblock eller jättegrytor.

                                               

Naturpark (naturområde)

Naturpark är i tyskspråkiga stater ett skyddat kulturlandskap för att bevara områdets natur. Alla riktlinjer som avser dessa regioner är fastlagd i de nämnda ländernas naturskyddslager. Naturpark är den status som följer efter nationalpark. I Tys ...

                                               

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal, svenskt civilrättsligt avtal för att skydda och utveckla miljön och naturen. Om andra skyddsformer inte räcker till eller anses onödiga kan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen istället teckna ett naturvårdsavtal med den som ä ...

                                               

Naturvårdsvakt

Naturvårdsvakt är en person som förordnats, med stöd av 26 kap. 23-24 §§ miljöbalken och 17 § terrängkörningsförordningen, för att efterse efterlevnaden av föreskrifter för områden, naturföremål och djur och växtarter, samt för att öva tillsyn öv ...

                                               

Naturvägledning

Naturvägledning är ett begrepp med många bottnar. Det finns också flera angränsande begrepp som guidning, naturinformation, tolkning, utomhuspedagogik och kulturarvspedagogik. I den definition som togs fram av Nordiska ministerrådet 1990 betonas ...

                                               

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering är i Sverige en biotopkarterande metod som syftar till att avgränsa, beskriva och klassificera ett stycke mer eller mindre homogen natur. Naturvärde bedöms med utgångspunkt från vilka biologiska arter eller artgrupper som n ...

                                               

Nyckelart

En nyckelart är en art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Sådana arter påverkar artsammansättning och andra arters abundans i en mycket större omfattning än vad man skulle förvänta sig med tanke på artens biomassa ...

                                               

Nyckelbiotop

Nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

                                               

Nytt naturtillstånd

Nytt naturtillstånd kallas det när ett öppet dike helt har vuxit igen och i det närmaste helt har förlorat sin vattenavbördande förmåga. Om ett nytt naturtillstånd har uppkommit, får det öppna diket inte längre underhållsrensas enligt miljöbalken.

                                               

Nära hotad

Nära hotad är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter som inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad", "starkt hotad" eller "sårbar", men är nära att uppfylla kriterierna för "sårbar". Nära ...

                                               

Omlöp

Ett omlöp är en typ av fiskväg som anlagts för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder som till exempel en damm. Ett omlöp konstrueras normalt som en bäck som löper runt hindret. Omlöp måste ofta göras ganska långa för att inte bli för b ...

                                               

Rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs ...

                                               

Skandulv

SKANDULV, Skandinaviska Vargforskningsprojektet. Genom det skandinaviska vargforskningsprojektet samordnas forskningen om vargens ekologi. Projektet initierades i januari 1999. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställning ...

                                               

Skydd mot främmande arter

Skydd mot främmande arter är skyddsåtgärder och föreskrifter som syftar till att hindra vissa arter att komma ut i en naturmiljö där de inte förekommer naturligt. Skydd mot främmande arter kan motiveras genom försiktighetsprincipen då konsekvense ...

                                               

Starkt hotad

Starkt hotad är en term som används inom rödlistning av arter. Starkt hotad är den näst allvarligaste kategorin för vilda populationer efter akut hotad CR. En art är starkt hotad om den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nä ...

                                               

Sårbar

Sårbar är en term som används inom rödlistning av arter. En art tillhör kategorin "sårbar" om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad", men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt ...

                                               

Sälskyddsområde

sälskyddsområde är ett område i Sverige där sälar ska få leva och vara helt ostörda från människor under den tid på året då de har ungar. Det innebär att det är förbjudet att gå iland på öar inom sälskyddsområdet under den perioden och att vistas ...

                                               

Tillsynsman

Tillsynsman är titeln för en tjänsteman anställd av Länsstyrelse eller Naturvårdsverket för att utöva tillsyn i naturskyddade områden såsom biotopskyddsområden, fågelskyddsområden, naturreservat och nationalparker. I tillsynsmannens uppgifter ing ...

                                               

Tjuvjakt

Tjuvjakt, eller tjuvskytte, syftar på illegal jakt av djur. Det bedrivs oftast i kommersiella syften på en illegal marknad där pengarna är stora. Till exempel är noshörningshorn många gånger mer värt än guld. Vilka former av jakt som är att anse ...

                                               

Tyst zon

En tyst zon definieras som ett område med avsaknad av buller, men förekomst av önskade ljud. Det önskade ljudet är kopplat till tidpunkt och plats samt våra tidigare erfarenheter och förväntningar och är därmed en känslomässig värdering. I en mil ...

                                               

Urskog

Urskog är även ett äldre namn på Aurskog Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig beröring som jordbruk och skogsbruk, annat än enstaka träd. Motsatsen är kulturskog. Ett mellanting är naturskog, skog som inte har utsatts för mänsklig v ...

                                               

Utdöd

Utdöd är en eller en grupp av organismer som har upphört att existera. De biologiska och ekologiska begreppet syftar oftast på arter. Utdöd är också en bevarandestatus inom Internationella naturvårdsunionens rödlistning. Förhistoriskt liv, exempe ...

                                               

Utdöd i vilt tillstånd

Utdöd i vilt tillstånd, förkortas på engelska EW, Extinct in the Wild, är en term som används inom rödlistning av arter. Utdöd i vilt tillstånd är en av Internationella naturvårdsunionens IUCN rödlistningskategorier på global nivå. En art tillhör ...

                                               

Utrotning

Utrotning innebär att definitivt döda alla exemplar av till exempel en djurart, en växtart, en sjukdom eller ett folkslag. Termerna utrotad och utrotningshotad kan strikt tillämpat endast användas om arter som dött ut till följd av medveten utrot ...

                                               

Utrotningshotad art

En utrotningshotad art är en art som hotas av att dö ut, antingen på grund av att den till antalet är få, eller att den hotas av förändrande miljömässiga eller rovdjursparametrar. Dessa finns ofta med på IUCN:s rödlista, som i Sverige hanteras av ...

                                               

Vandringshinder

Vandringshinder är hinder som stänger olika djurarter ute från dess naturliga livs-, lek- och uppväxtområden. Detta orsakar problem för djuren då de är beroende av att kunna vandra fritt för att förbättra sin överlevnads- och reproduktionschans. ...

                                               

WWFs fiskguide

Världsnaturfondens fiskguide är en lista skapad av Världsnaturfonden över vilka fiskar som är hotade och vilka fiskar som fortfarande finns i stort bestånd. Konsumentguiden är en del av Världsnaturfondens arbete för att värna hållbara marina ekos ...

                                               

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogrammen för hotade arter är en del i arbetet med de av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammen tas fram för de arter eller livsmiljöer som löper risk att utrotas eller försvinna. De flesta, men inte alla, av arterna fi ...

                                               

Universum

Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. Liknande termer är kosmos, värl ...

                                               

Universums accelererande expansion

Universums accelererande expansion är ett begrepp inom kosmologi, som syftar på att universum tycks expandera i allt snabbare takt. Universums expansionstakt är inte noll, vilket formellt beskrivs med att skalfaktorn a {\displaystyle a} i Friedma ...