ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284
                                               

Meteorit

Meteoriter eller meteorstenar är fasta kroppar av utomjordiskt ursprung som förbränns och eventuellt splittrats i jordens atmosfär och sedan kan nå jordens yta. Så länge föremålet befinner sig ute i rymden kallas det för en meteoroid. Då den trän ...

                                               

Monstervåg

Monstervågor eller jättevågor är vågor som är mycket större än de omgivande vågorna, ibland så stora att de kan sänka stora oceangående fartyg. Inom oceanografin definieras de mer precist som vågor vilka har över den dubbla signifikanta våghöjden ...

                                               

Naturfenomen

Ett naturfenomen är en händelse som inte orsakas av människan. Begreppet används främst om fenomen som väcker uppmärksamhet, dvs att de bara förekommer inom begränsade geografiska platser, eller inom begränsade tidsintervall. Naturfenomen kan var ...

                                               

Tsunami

En tsunami, även kallad flodvåg, är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor, i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. Det beror på att det blir rörelser i marken. Tsunamier kan u ...

                                               

Översvämning

Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, tillfälligt eller permanent, sätts under vatten, ofta som följd av händelser utanför människans omedelbara kontroll som exempelvis vid kraftigt regn.

                                               

Materia

Materia är de fysiska beståndsdelar som universum är uppbyggd av. Den traditionella definitionen av materia är att det är "allt som har både massa och volym". Materia uppträder normalt i aggregationstillstånden fast, flytande eller gasform. Under ...

                                               

Klassiska element

De fyra elementen omdirigeras hit. För andra betydelser, se De fyra elementen olika betydelser. Många filosofier och världsbilder har en uppsättning av klassiska element som anses återspegla den enklaste väsentliga delar och principer som allt be ...

                                               

Kvintessens

Kvintessens är ett begrepp med ursprunglig betydelse den femte essensen. Begreppet syftar vid framställningar på en sammanfattning av framställningens väsentliga beståndsdelar i koncentrerad form. Uttrycket har syftat på företeelser inom fysik oc ...

                                               

Miljö (omgivning)

Miljö har flera betydelser. Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter eller andra organismer. Den fysiska och sociala ...

                                               

Association for the Study of Peak Oil and Gas

ASPO, kort för Association for the Study of Peak Oil and Gas, är en organisation som försöker förutsäga när oljetoppen kommer att inträffa. ASPO initierades av Colin Campbell 2001 och grundades i Uppsala 2002 i samband med att man höll sin första ...

                                               

Bioinitiative-rapporten

BioInitiative-rapporten är en rapport som avhandlar förhållandet mellan folkhälsa och de elektromagnetiska fält som omger kraftledningar och trådlösa kommunikationsutrustningar. Rapporten publicerades online 31 augusti 2007, utan föregående refer ...

                                               

Bruttonationallycka

Bruttonationallycka, på engelska Gross National Happiness, är ett mått på det kollektiva välbefinnandet i en nation. GNH är ett alternativ till måttet Bruttonationalprodukt som mäter nationens totala ekonomiska aktivitet och som möjlig materiellt ...

                                               

Den ekologiska skuldens dag

Den ekologiska skuldens dag är det beräknade illustrativa kalenderdatumet när mänsklighetens resursförbrukning för året överstiger Jordens förmåga att regenerera dessa resurser det året. Earth Overshoot Day beräknas genom att dela världens biokap ...

                                               

Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling 1992

Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling, även känd som Riokonferensen, Earth Summit eller ECO-92, var en FN-konferens som hölls i Rio de Janeiro i Brasilien 3–14 juni 1992. Konferensen var en uppföljning av Förenta Nationernas konfe ...

                                               

Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling 2002

Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling, även känd som Earth Summit 2002, Rio+10, var en FN-konferens som hölls i Johannesburg i Sydafrika, mellan 26 augusti till 4 september 2002, tio år efter FN-konferensen som hölls i Rio de Jane ...

                                               

Försurning

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs och därmed höjer koncentrationen av vätejoner. I Sverige är den största källan till detta orsakad av människor genom förbränning av fossila bränslen. Kvä ...

                                               

Greenwashing

Greenwashing, grönmålning, eller gröntvättning innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. De kan framhäva någo ...

                                               

Havsförsurning

Havsförsurningen går snabbare i kalla vatten än i varma, eftersom gasers löslighet är större vid lägre temperatur. Haven vid polerna, Arktis och Antarktis, är därför extra hårt utsatta för försurning. pH-värdet varierar cykliskt beroende på årsti ...

                                               

IPOA

IPOA, International Plan of Action on the Management of Fishing Capacity är ett initiativ från FN-organet Food and Agriculture Organization med frivilligt deltagande av berörda länder. Inom denna huvudplan finns följande delplaner: IPOA-sharks - ...

                                               

Klädvård

Länge var kläder viktiga ägodelar som ansågs värda att vårda väl. Klädvård kunde vara en arbetskrävande procedur, men eftersom tyg var dyrt och omständligt att tillverka var det självklart även i välbeställda familjer att lappa, laga och sy om. M ...

                                               

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser som orsakas av en organisation, händelse eller produkt. Ofta anges värdet i koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket koldioxid, eller dess motsvarighet ...

                                               

Lakvatten

Lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som passerar genom en deponi av till exempel hushållsavfall. Lakvattnet är ofta förorenat, till exempel av tungmetaller och salter. Nedanför soptippar bildas ofta en så kallad laksjö. Vattnets giftighet b ...

                                               

LIFE+

LIFE+ är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt 2007–2013. Totalbudgeten är på motsvarande cirka 20 miljarder svenska kronor. För 2009 kommer 250 miljoner Euro att vara tillgängliga. Life+ består av tre delområden Miljöpolitik och förvaltning ...

                                               

Matavfall

Matavfall är enligt Europeiska kommissionens definition slängt livsmedel, eller som enligt lag måste slängas eller är tänkt att slängas. Det förekommer däremot många andra definitioner av matavfall, precis som med begreppet avfall i övrigt.

                                               

Miljöklassning

Den här artikeln handlar om byggnader. För miljöklassning av fordon, se miljöfordon. Miljöklassning av byggnader är en bedömning av ekologisk byggnadsteknik och den totala miljöpåverkan som en byggnad orsakar. Arbetet med att ta fram verktyg för ...

                                               

Miljövänliga veckan

Miljövänliga Veckan är en årlig temavecka som infaller vecka 40. Miljövänliga Veckan anordnas av Svenska Naturskyddsföreningen. Den organiserades för första gången 1990.

                                               

Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelas varje år sedan 1995 i samband med Nordiska rådets årliga session och ges till: Fram till 2015 hette det Nordiska rådets natur- och miljöpris. Priset är på 350 000 danska kronor.

                                               

Smultronställe

Smultronställe är ett ord för att beskriva en plats eller ibland en tidsperiod där man känner lycka, glädje och särskilt trivsel. Det kan exempelvis vara en stuga vid sjön. Smultronställe kan även syfta på en plats där det växer rikligt med smult ...

                                               

Stewardship

Stewardship eller förvaltarskap är en etik som innefattar ansvarsfull planering och hantering av resurser. Begreppet förvaltarskap kan tillämpas på miljö och natur, ekonomi, hälsa, egendom, information, teologi, kulturella resurser etc.

                                               

Vatten

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Det vetenskapliga namnet är divätemonoxid eller diväteoxid. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehålls ...

                                               

Vattenförorening

Vattenförorening är orenheter och ämnen som inte naturligt hör hemma i vattnet utan kommit dit på grund av mänsklig aktivitet. Förorenat vatten försämrar möjligheterna för människor, organismer och ekosystem att tillfredsställa sina vattenbehov. ...

                                               

Överkonsumtion

Överkonsumtion är ett begrepp som används för olika typer av ohållbar konsumtion. Oftast syftar begreppet på den konsumtion som överstiger det som i ett längre perspektiv kan produceras av världens naturresurser. Enligt WWF förbrukar världen idag ...

                                               

Borrkax

Borrkax är ett naturmaterial vilket man får efter borrning i berg. Materialet utgörs av krossat berg som enligt definition är grus med samma beståndsdelar. Detta har normalt en kornstorlek på 0–6 millimeter. Kornstorleken varierar beroende på ber ...

                                               

Dräneringsgrus

Dräneringsgrus är naturgrus med en lämplig kornstorlekssammansättning för att kunna fungera som ett dräneringsfilter kring ett täckdike. Den idealiska sammansättningen på dräneringsgruset är ca 25% mellansand, ca 25% grovsand och ca 50% fingrus. ...

                                               

Grus

Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 63 mm. Grus delas upp i kornstorleksklasserna fingrus 2-6.3 mm, mellangrus 6.3-20 mm och grovgrus 20-63 mm. Genom siktning av naturgrus i såll delas materialet upp i olika tekni ...

                                               

Lera

För hobby- och leklera, se modellera. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0.002 mm. Partiklarna benämnes ler. Lera är den mest finkorniga vittrings- och erosionsprodukten och ...

                                               

Naturmaterial

Ett naturmaterial är en produkt eller fysisk materia som kommer från växter, djur eller marken. Vissa mineraler och vissa metaller som kan utvinnas ur dem anses också tillhöra denna kategori. Växtfiber Djurfiber exempelvis ull, silke Trä Biotiska ...

                                               

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan ...

                                               

Konventioner för vetenskapliga beteckningar

I tabellerna nedan används följande färgkodning: Annat En storhet är en variabel, och anges därför i kursiv stil. Storheter anges ofta med enheter och eventuellt prefix till dessa, enligt exemplet här under. Konstanter skrivs liksom variabler med ...

                                               

Ostrobothnia Australis

Ostrobothnia Australis är en finländsk naturvetenskaplig förening verksam i Vasa. Ostrobothnia Australis grundades 1924 och blev en underavdelning till Svensk-österbottniska samfundet 1927. Föreningens syfte är att främja naturvetenskaplig forskn ...

                                               

Naturprogram

Ett naturprogram är ett TV- eller radioprogram som skildrar naturen. Kända naturprogram från TV4-Gruppen är Bo Landins program, medan Sveriges Television har Korsnäsgården och Mitt i naturen. Kända från Sveriges Radio är Naturmorgon.

                                               

Naturvård

Naturvård, ofta förknippad med det äldre begreppet naturskydd, innebär att man skyddar och vårdar olika typer av natur och arter. Naturvården värnar specifika livsmiljöer för djur och växter i syfte att bevara, gynna och upprätthålla den biologis ...

                                               

Akut hotad

Akut hotad är en term som används inom rödlistning av arter. En art som tillhör kategorin "akut hotad" löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.

                                               

Alhagens våtmark

Alhagens våtmark är ett vattenreningsområde och en fågellokal i Nynäshamns kommun. En våtmark började anläggas i Alhagen norr om Nynäshamns tätort från 1997. Våtmarken börjar nära Hacktorp vid riksväg 73 och sträcker sig i nordostlig riktning, fö ...

                                               

Artdatabanken

SLU Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista so ...

                                               

Artportalen

Artportalen är ett svenskt elektroniskt, internetbaserat rapportsystem för observationer och information kring svensk flora och fauna som utvecklats och förvaltas av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, och som finansieras av Naturvår ...

                                               

Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer

För konventionen om upphovsrätt, se Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer är ett internationellt bindande dokument där de länd ...

                                               

Bevarandebiologi

Bevarandebiologi är en vetenskap som analyserar och utforskar hoten mot den biologiska mångfalden, föreslår åtgärder för att motverka en negativ utveckling av den biologiska mångfalden, samt utvärderar dessa åtgärder. Den har sina rötter i ekolog ...

                                               

Biosfärområde

Ett biosfärområde är ett område som ingår i Unescos världsomspännande nätverk inom programmet Man and Biosphere. Programmet inrättades 1971 för att förbättra relationerna mellan människan och miljön globalt. Biosfärområdena ska fungera som modell ...

                                               

Biotopskydd

Biotopskydd är ett generellt lagligt skydd mot all form av exploatering för vissa biotoper, som anses vara särskilt skyddsvärda. Skydd av nyckelbiotoper är nödvändigt för att FN:s globala mål för ekosystem och biologisk mångfald.