ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 281
                                               

Folkkultur

Folkkultur, eller folklig kultur, är en term som från början av 1900-talet kom att användas i motsats till finkultur eller så kallad ståndsmässig kultur. Allmogekultur och bondekultur är i viss mån synonyma begrepp. Begreppet har sina rötter i 18 ...

                                               

Kreolisering

Kreolisering är en sociologisk och antropologisk term som avser en transkulturell process där kulturer inte längre är homogena och avgränsade, i kontrast till begreppet mångkulturalism som istället poängterar skilda gruppidentiteter. Begreppet är ...

                                               

Kulturell mosaik

Kulturell mosaik är en term som används för att beskriva samexistensen av en mångfald av etniska grupper, språk och kulturer i det kanadensiska samhället. Tanken bakom begreppet kulturell mosaik är att det ska bistå ett mångkulturellt ideal, i ko ...

                                               

Kvinnokultur

Kvinnokultur är ett begrepp som har två olika aspekter. Den första är politisk kvinnorörelse som menar att kvinnor i praktiken inte är jämlika män, även om de skulle vara det i den ideologiska teoribildningen. Den kultur i form av musik, teater, ...

                                               

Mångkultur

Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism, är ett sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera olika betydelser. Som beskrivande begrepp syftar det på ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma ...

                                               

Västerländsk kultur

Västerländsk kultur är den kultur som uppstod i västvärlden i modern tid. Man kan säga att den västerländska kulturen är intimt sammankopplad med kristen religion. Ibland räknas även Östeuropa och Ryssland som tillhörande den västerländska kultur ...

                                               

Dansbaneeländet

Under 1930- och 1940-talet drabbades det svenska samhället av moralpanik i samband med att dansbanor fick ta en allt större plats i ungdomarnas fritid. "För att moralpanik ska uppstå ska det finnas en allmän oro och fientlighet inför företeelsen ...

                                               

Den tyska ungdomsrörelsen

Den tyska ungdomrörelsen var en tysk ungdomrörelse som uppstod på 1800-talets slut. Den bestod av ett antal olika föreningar för ungdomar som alla fokuserade på friluftsliv. Till den tyska ungdomsrörelsen kan man räkna bland annat Wandervogel och ...

                                               

Novemberfestivalen

Novemberfestivalen är en årligt återkommande mötesplats för unga svenska filmare. Festivalen föregås varje år av 19 regionala uttagningar runt om i landet och tävlingsmomentet utgör en nationell final, SM i ung kortfilm. Varje år visas över 40 fi ...

                                               

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock – Museet for pop, rock og ungdomskultur är ett danskt museum för pop, rock och ungdomskultur som öppnade den 29 april 2016. Museet ligger i stadsdelen Musicon i Roskilde på Själland. Museum Ragnarock är en kombination av ett "mus ...

                                               

Ungdomsrörelsen (Finland)

Ungdomsrörelsen, som organisation vanligtvis betecknad som ungdomsföreningsrörelsen, har sina rötter i det sena 1800-talets förhållanden i Finland, då särskilt ungdomens leverne gav anledning till kritik och krav på åtgärder. De första ungdomsför ...

                                               

Ungdomsrörelsen (Sverige)

Ungdomsrörelsen var en svensk halvpolitisk rörelse verksam från 1890-talet fram till omkring 1920. Första världskrigets utbrott 1914 samt emigrationens minskande under 1920-talet kan sägas ha utgjort två slutpunkter för rörelsen. Ungdomsrörelsen ...

                                               

We Are Sthlm

We Are Sthlm är en gratis ungdomsfestival i Stockholm för ungdomar mellan 13 och 19 år. Festivalen gick åren 2001–2013 under namnet "Ung08". Den planeras och genomförs av evenemangsavdelningen på Stockholms kulturförvaltning och äger rum i Kungst ...

                                               

Plagiat

Ett plagiat är ett verk eller en produkt, som grundar sig på någon annans utformning, men som oriktigt framställs som en originalutformning. Plagiat kan bryta mot olika former av immaterialrätt upphovsrätt, varumärkesrätt etc eller mot branscheti ...

                                               

Kulturvetenskap

Kulturvetenskap är helheten av alla de akademiska discipliner som studerar mänskliga kulturer, eller uttrycken för eller lämningarna efter mänskliga kulturer, till exempel humaniora, samhällsvetenskap och dylikt. Den har sitt ursprung i 1960- och ...

                                               

Ackulturation

Ackulturation kallas en typ av kulturell förändring, närmare bestämt processer och händelser som har sitt upphov i kontakt mellan två kulturer som tidigare var separata och självständiga. Genom tät och ihållande kontakt får man en ömsesidig utväx ...

                                               

Gentrifiering

Gentrifiering är ett begrepp inom exempelvis stadsplanering och bebyggelsehistoria som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt hö ...

                                               

Iranistik

Iranistik, är en för språkvetenskap och kulturvetenskap tvärvetenskaplig forskningsriktning, i allmänhet i betydelsen forskning om Stor-Iran och de iranska folkens språk, kulturer och historia. Den som bedriver forskning inom detta område kallas ...

                                               

Kroppslighet

Kroppslighet är egenskapen eller förhållandet att vara kroppslig eller att ha en kropp. I fenomenologisk tradition avser kroppslighet den existentiella och meningsbärande upplevelsen av den levda kroppen. Ett liknande begrepp är förkroppsligande ...

                                               

Kulturantropologi

Kulturantropologi är läran om människan som kulturell varelse. Inom kulturantropologin studerar man människan i sociala och kulturella sammanhang. Kulturantropologer undersöker de processer som producerar, upprätthåller och förändrar kulturella b ...

                                               

Kulturell appropriering

Kulturell appropriering innebär att en person som tillhör en majoritetskultur anammar särdrag från en minoritetskultur eller kultur med låg status, utan att visa tillräcklig respekt för den senare kulturen.

                                               

Kulturell friställning

Kulturell friställning är ett begrepp gällande att människor inte föds till ett färdigt kulturellt mönster utan att de själva kan påverka sin framtid. Den kulturell friställningen har ökat under senare tid, något som skapar möjligheter att frigör ...

                                               

Kulturellt minne

Kulturellt minne är ett begrepp som lanserats av arkeologen Jan Assmann och anglisten och kulturvetaren Aleida Assmann i anslutning till den franske filosofen och sociologen Maurice Halbwachs. Jan Assmann talar om ett kommunikativt minne som uppr ...

                                               

Kulturtransfer

Kulturtransfer är en process genom vilken kulturella praktiker överförs mellan olika kulturer, som till exempel mellan olika länder eller olika grupper i samhället. Kulturtransfer kan ske på olika sätt: vertikalt över sociala avstånd, varvid kult ...

                                               

Materialitet

Materialitet betecknar en materiell form av något abstrakt. I äldre språk motsvarade ordet materialitet materialism i betydelsen "krasshet", "cynism". Det var och är också en filosofisk term, med betydelsen "egenskapen att vara eller bestå av mat ...

                                               

Mem

Mem är en term myntad och ett begrepp skapat av Richard Dawkins 1976 i boken Den själviska genen, samt vidareutvecklad i The Extended Phenotype. The Gene as the Unit of Selection. Mem definieras i den senare som: "En ur kulturarvet utbruten enhet ...

                                               

Memetik

Memetik är "studiet av idéers utveckling och funktion sett ur ett selektionistiskt perspektiv". Memetiken utgår från begreppet mem. Memetiken är dock en självständig forskningsinriktning som är mindre sociobiologisk än membegreppet såsom Dawkins ...

                                               

Performativitet

Performativitet betecknar handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska uttrycksformer. När man frågar efter ett yttrandes performativitet frågar man efter dess effekt eller verkan. Man vänder uppmärksamheten mot det som yttran ...

                                               

Samhällskritik

Samhällskritik analyserar sociala strukturer och riktar praktiska lösningar av särskilda mått, radikala reformer eller till och med revolutionärt. Samhällskritikens startpunkt kan vara väldigt olika, och de olika formerna av socialism har inte en ...

                                               

Blomsterkrans

En blomsterkrans är en dekorativ eller symbolisk krans av växter och blommor. En blomsterkrans kan ligga vid kistan vid begravning. En blomsterkrans är ofta en del av en midsommarstång; den kan också bäras på huvudet, speciellt som en midsommarkr ...

                                               

Bokkafé

Kombinationen kaffe/böcker är och har varit populär i kulturella vänsterkretsar. Bland nutida svenska bokkaféer kan nämnas Kafé 44/Bokhandeln Info på Södermalm i Stockholm, Jönköpings Bokcafé Västerås Bokcafé, Bokcafé Projektil i Uppsala, Glassfa ...

                                               

Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget är ett norskt bokförlag grundat 24 mars 1868 med syfte att utge böcker på nynorsk. Det Norske Samlaget är indelat i två institutioner: Litteraturselskapet, en kulturpolitisk organisation, och själva bokförlaget som sedan 1978 ...

                                               

Djurskildring

Djurskildringar är verk där djur är huvudpersoner, eller där handlingen helt och hållet handlar om djur. Bland de mest kända märks: Skriet från vildmarken av Jack London Måsen: Berättelsen om Jonathan Livingston Seagull av Richard Bach Den långa ...

                                               

Dysdalen

Dysdalen är ett kommunalt inrättat kulturreservat i Älvdalens kommun. Dysdalen är ett fornlämningsområde med blästerugnar på 69 hektar, vilket inrättades 2008.

                                               

Europeiska kulturvägar

Europeiska kulturvägar är vägar genom ett eller flera europeiska länder som behandlar teman av kulturellt, socialt eller konstnärligt intresse. Vägarna utses av Europarådet, ansvarig organisation är Institut Européen des Itineraires Culturels i L ...

                                               

Gotra

Gotra är ett namn på en släkt som räknar agnatiskt ursprung från en gemensam stamfader. Benämningen gotra används för viss kast i avgränsad geografisk och etnisk betydelse. Särskilt uppdelar sig brahminerna i vissa bestämda gotraer alltefter den ...

                                               

Guys and dolls junior

Guys and dolls junior är en version av musikalen Guys and Dolls av Frank Loesser som för första gången i Sverige spelas i barnform Musikalen spelades 20 gånger på Ystads teater våren 2006 för allmänhet och skolor. Producent var Anna Runståhl från ...

                                               

Hembygdsgård

Hembygdsgård kallas en äldre gård, gammelgård eller samling byggnader, som i de flesta fall övertagits av ortens hembygdsförening och sköts av densamma, ibland med offentligt stöd.

                                               

Inträdestal

Inträdestal är ett högtidligt anförande vid inträde i akademi eller annat lärt sällskap. Talet framförs i regel under en årshögtid. Beroende på sammanhang kan det vara utformat som en presentation av talaren själv vilket gäller för så kallade ego ...

                                               

It girl

För bokserien, se The It Girl. It girl är vanligen en beteckning på unga kvinnor som får mycket utrymme i massmedier. Med "it" menas här att de har "det", något speciellt, vanligen charm, karisma eller erotisk attraktivitet. I början syftade bete ...

                                               

Karnevalen i Rio de Janeiro

Karnevalen i Rió de Janeiro är en av de mer kända festligheterna i världen, och hålls före påskfastan varje år. Den har rötter tillbaka till 1700-talet.

                                               

Ljusstråk

Ljusstråk initierades av kommunala tjänstemän, dåvarande kulturchefen Inger Linder och kultursekreterare Eva Bratt. De samlade ett antal kulturarbetare för att starta den första kulturslingan genom Nora bergslag. Därefter växte evenemanget och bl ...

                                               

Luciavaka

Luciavaka eller lussevaka är en tradition, vanlig i Sverige. Luciavaka innebär att man den 12 december skall hålla sig vaken över natten mot Luciadagen.

                                               

Mill Ends Park

Mill Ends Park, belägen i Portland, Oregon, USA, har sedan 1971 erkänts av Guinness Rekordbok som den minsta parken i världen. Den grundades på Saint Patrick’s Day 1948 i ett vägskäl. Från början var det ett hål för en lyktstolpe, men eftersom ly ...

                                               

Mini-Europa

Mini-Europa är en miniatyrpark i Bruparck vid Atomium i Bryssel, Belgien. Här finns miniatyrversioner av berömda byggnadsverk i Europeiska unionens medlemsstater. Parken invigdes 1989 och är öppen mellan mars och oktober.

                                               

Miniatyrpark

Miniatyrpark är en slags nöjespark med modeller av till exempel städer och järnvägar. De är ofta belägna utomhus, men inomhusverksamhet har blivit allt vanligare. Miniatyrparker anses ha sina rötter i japanska miniatyrträdgårdar. Inomhusanläggnin ...

                                               

Nazar

En nazar eller onda ögat-sten är en amulett som är menad att skydda mot Onda ögat. Man kan ofta se amuletten i form av en platt pärla eller hängande ornament gjord av färgat glas. Den förekommer även som smycke. Nazaren består oftast av cirklar e ...

                                               

Nederländska stormaktstiden

Den nederländska stormaktstiden, även kallad Hollands guldålder, är en epok i Nederländernas historia som inträffade under 1600-talet. Landet var då ett av de mest framgångsrika handelsländerna i världen och koloniserade stora delar av Sydostasie ...

                                               

Projekti Lönnrot

Projekti Lönnrot är en finsk digitaliseringsprojekt som syftar att digitalisera finsk- och svenskspråkiga böcker i zip-form. I juni 2013 finns det 877 färdiga böcker.

                                               

Recension

En recension är en redogörelse för till exempel intrycken från en kulturprodukt, en vara eller en tjänst, och dess kvalitet i jämförelse med andra produkter i samma klass. Recensioner kallas också kritik. En kortare form av recension kallas anmäl ...