ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270
                                               

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Denna artikel handlar om det ena sällskapet, för det andra se Pro Patria. Kungl. Patriotiska Sällskapet är ett sällskap stiftat 1766 och fram till 1772 en del av sällskapet Pro Patria. Dess första grundregler fastställdes 1772 av Gustav III med a ...

                                               

Lart pour lart

Lart pour lart, eller konst för konstens egen skull, är ett franskt slagord för den estetiska uppfattning som hävdar konstens oberoende av tendens, moral och motiv. Självändamålet är dess värde och formens fulländning dess syfte. Satsen formulera ...

                                               

Litterär salong

Litterär salong, var förr en typ av tillställning hos privatpersoner där konst, kultur och aktuella ämnen diskuterades och där konstnärer visade upp sig och mötte finansiärer och skapade kontakter.

                                               

Mandarinduk

Mandarinduk var en fyrkantig brodering i guldtråd, placerad på de kinesiska ämbetsmannens klädedräkt i brösthöjd, för att visa vilket ämbete han tillhörde. Storleken ungefär 25 gånger 25 cm i fyrkant. Regler om detta element på kinesiska ämbetsdr ...

                                               

Maritimt kulturarv

Maritimt kulturarv brukar avse det kulturarv som har anknytning till sjöfart. Begreppet kan omfatta äldre traditionsfartyg, allmogebåtar, örlogsfartyg, nyttofartyg eller fritidsbåtar. Begreppet avser främst det äldre fartygsbestånd som är i bruk, ...

                                               

Menocchio

Domenico Scandella, kallad Menocchio, född 1532, död 1599, var en mjölnare från bergsbyn Montereale Valcellina i italienska Friulien. Han var en fritänkare och ifrågasatte den katolska kyrkans etablerade syn på världen. Han dömdes av Inkvisitione ...

                                               

Modemakt

Nordiska museets insamling var från början tydligt inriktad på kläder. Det första föremål som samlades in var ett förkläde från Stora Tuna socken i Dalarna. Museets grundare, Arthur Hazelius, inleder sin bok Skandinavisk-etnografisk samling med ” ...

                                               

Morian

Denna artikel behandlar begreppet "morian", för andra betydelser se Morian olika betydelser. Morian är ett äldre ord för svarthyad afrikan, samt andra mörkhyade personer. Uttrycket är känt i svenskan sedan 1500-talet. På vikinga- och medeltiden a ...

                                               

Nyromantik

Artikeln handlar om stilen nyromantik. För musikströmningen som uppstod på 1980-talet, se New romantic. Nyromantik är en numera sällan använd benämning på en stil inom måleri, litteratur och arkitektur, en efterföljd av romantikens stil. Termen f ...

                                               

Postdiligens i Sverige

Postdiligens var en diligens för befordran av post. I Sverige där postens befordran sedan 1636 var en skyldighet för vissa bönder, uppstod frågan om att även befordra passagerare på allvar först i början av 1800-talet och då i kombination med frå ...

                                               

Pålbyggnader

Pålbyggnader är bostäder på ett underrede av i marken nedslagna pålar, ofta i en strandkant eller ute i vattnet. Som en sorts pålbyggnader räknas också bostäder som uppförts på ett flytande underlag ute i vattnet eller i gungflyn. Pålbyggnader är ...

                                               

Rannsakningar efter antikviteter

Rannsakningar efter antikviteter var en omfattande inventering av främst fornminnen men även skyddsvärda objekt, från historisk tid, som ägde rum i Sverige från 1667 och med ojämna mellanrum fram till 1693. Initiativtagare till projektet var riks ...

                                               

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer ...

                                               

Rolandsstod

Rolandsstod är en skulptur i trä eller sten av en riddare med svärd mot skuldran, som förekommer särskilt i tyska medeltidsstäder. Den är ofta överdimensionerad, i allmänhet placerad på torget framför rådshuset och anses symbolisera stadens rätts ...

                                               

Småländska kulturbilder

Småländska kulturbilder är en årsskrift, utgiven av Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns museum. Årsskriften började ges ut 1907, under namnet Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. Namnet ändrades senare till Meddelan ...

                                               

Stadsmuseets neonskyltsinventering

Stadsmuseets neonskyltsinventering var en inventering av neonskyltar i Stockholms kommun utförd av Stadsmuseet i Stockholm år 1998. Initiativtagare till inventeringen var Stadsljusgruppen.

                                               

Stadsmuseets Norrmalmsinventering

Stadsmuseet i Stockholm genomförde våren 2007 en omfattande kulturhistorisk inventering och klassificering av samtliga fastigheter på Norrmalm i Stockholm som hade uppförts i samband med och efter Norrmalmsregleringen, 1960-1989. Stadsmuseets byg ...

                                               

Tebord

Ett tebord är ett litet, lättflyttat bord ofta med fällbar målad skiva för tedrickning. Under 1700-talets lopp spred sig modedryckerna te, kaffe och choklad i en framväxande borgarklass i Sverige. Att dricka te i hemmiljö kring ett uppdukat tebor ...

                                               

Tillagning av te

Tillagning av te har varierat och fortsätter att variera. I Kina, där te först odlades och dracks, har det skett en historisk utveckling från kokning via vispning till dragning. Tillagningssättet varierar idag främst efter vilket slags te som til ...

                                               

Traditionsfartyg

Traditionsfartyg är klassade kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I Finland klassas traditionsfartyg av Museiverket och i Sverige klassas traditionsfartyg av Transportstyrelsen

                                               

Translatio imperii

Translatio imperii, latin för ”överföring av världsherradöme”, är ett begrepp som uppkom under medeltiden i Europa för att beskriva den linjära utvecklingen de ansåg ägt rum, genom att världsherradömet enligt deras mening förflyttats från högkult ...

                                               

Utställningshistoria i Sverige

Exakt när de första utställningarna börjar uppträda som ett kulturfenomen i Sverige är inte helt entydigt i forskningen. Mycket fokus har lagts på tiden runt 1800-talets senare del när centralmuseerna växte fram och utställningsmediet genomgick e ...

                                               

Vikarvet

Vikarvet. Kulturhistoriskt sällskap, är en obunden ideell förening verksam inom främst bohuslänsk historia och kulturhistoria.

                                               

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien instiftades år 1753 av drottning Lovisa Ulrika under namnet Kongliga Svenska Vitterhets-academien, som en humanistisk motsvarighet till den 1739 inrättade Vetenskapsakademien. Sitt nuvarande ...

                                               

Humaniora

Humaniora är de ämnen som studerar människan som kulturell varelse. Hit räknas ämnen som etnologi, filosofi, historia, idéhistoria, genusvetenskap, estetik, konstvetenskap, retorik, språk och litteraturvetenskap. Till humanvetenskaperna räknas de ...

                                               

Arguspriset

Arguspriset är ett svenskt pris som Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala tilldelar "en person eller en organisation som på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet." Prissumma ...

                                               

Digital humaniora

Digital humaniora är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som försöker beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora, studerar digitala praktiker, och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning. Inom området använ ...

                                               

Etnologi

Etnologi är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. Termen etnologi introducerades av naturforskaren och arkeologen Sven Nilsson. När etnologi introducerades som ett universitetsämne benämndes det som nordisk och jämförande folklivsforsk ...

                                               

Hprints

hprints är ett öppet elektroniskt arkiv för nordisk humanistisk vetenskap, där författare kan deponera sina akademiska dokument. hprints startades 2007 av Nordbib och har följande konsortium: Universitetsbiblioteket Universitetet i Oslo Lunds uni ...

                                               

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är en nationell gymnasial utbildning i Sverige. Programmet infördes i och med Gy11 och vänder sig till elever som är intresserade av och vill arbeta med humaniora, eller samhällsvetenskap. Utbildningen ger högskolebehörigh ...

                                               

Kultursociologi

Kultursociologi är en beteckning för studier och forskning som fokuserar på relationen mellan kultur och samhälle. Ämnet är nära besläktat med socialantropologi och andra grenar av sociologin, men också med kulturantropologi, filosofi, idéhistori ...

                                               

Lappologi

Lappologi är en äldre benämning på akademisk forskning om samer, använd under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Lappologin täckte in studier av både kultur och historia samt av de samiska språken.

                                               

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder. Det är den vetenskap som studerar litterära texter och hur de kommer till, utformas, sprids, mottas, verka ...

                                               

Mediespanarna

Mediespanarna är en svensk podd som startade 31 augusti 2011. Podden leds av medievetarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet. Avsnitten är oftast mellan 30 och 60 minuter långa, kommer ut veckovis samt avhandlar ämnen ...

                                               

Coco Norén

Coco Norén, född 15 juli 1968, är en svensk språkvetare och professor i franska på institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Coco Norén är även docent i romanska språk och sedan 2014 dekanus för Språkvetenskapliga fakulteten. 1999 ...

                                               

Studia humanitatis

Studia humanitatis eller humaniora är en term som kommer från renässansens Italien. Uttrycket kommer ifrån 1400-talets italienska humanister. Studia humanitatis gav den teoretiska grenen en riktning, ett system, ett mönster och en ordning. Inom d ...

                                               

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, även känt som Centro Niemeyer, är ett internationellt kulturcentrum i Spanien som initierats av spanska staten och regionen Asturien. Centrumet är beläget i Avilés och är ritat av den brasilianske ark ...

                                               

Kulturhus

Ett kulturhus är en byggnad, vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Det finns ingen exakt definition eller åtskillnad mellan kulturhus, medborgarhus, folkets hus, allaktivitetshus med flera ...

                                               

Lincoln Center for the Performing Arts

Lincoln Center for the Performing Arts är ett amerikanskt kulturcentrum på Manhattan i New York, anlagt 1959-67. Här återfinns tolv kulturinstitutioner: Chamber Music Society of Lincoln Center, Film Society of Lincoln Center, Jazz at Lincoln Cent ...

                                               

Konst

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk.

                                               

Affisch

Affisch är ett reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande. En affisch kan bestå enbart av text eller vara sammansatt av både text och illustration. Eftersom affischen skall anslås, finns tryc ...

                                               

Allusion

Allusion är ett begrepp när man i ett konstnärligt verk syftar på någonting annat, utanför verket, antingen i ett annat konstnärligt verk eller på något fysiskt, riktigt fenomen. Allusion som ett retoriskt begrepp innebär att man anspelar, eller ...

                                               

Antikonst

Antikonst är ett begrepp, som ibland har använts som beteckning på sådan konst som står i motsats till den etablerade konsten. Man undviker avsiktligt skönheten och intar ofta en ironisk eller utmanande attityd gentemot politiken, t.ex. genom att ...

                                               

Antropologisk konst

Antropologisk konst är en folklig och realistiskt inriktad konst, som gestaltas tredimensionellt, vanligen som installationer. Den utgår från de konstbetraktande människorna och prioriterar därvid den stora majoritet, som normalt inte besöker kon ...

                                               

Art déco

Art déco, arkitektur-, konst- och formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra världskriget. Stilens höjdpunkt inträffade i och med världsutställningen i Paris 1925 "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Mode ...

                                               

Barnkonst

När barnet mognar börjar det känna sig begränsat av sina symboler. Det upptäcker att människosymbolen inte liknar en riktig människa. Nu, vid nio eller tio års ålder, lägger barnet mer vikt på teckningens likhet med det avbildade motivet. Detta k ...

                                               

Bildbibel

Bildbibel eller figurbibel är en bok med bilder ur Bibeln, ibland med korta textkommentarer. Bildbiblarna kom att bli vanliga från 1500-talet då träsnittsillustrationer tillhörande tryckta bibelutgåvor började ges ut som separata volymer i kvarto ...

                                               

Bilddyrkan

Bilddyrkan är, med undantag för zoroastrismen, den ortodoxa judendomens framställning i bild av gudomen och de religiösa idéerna. I regel har dessa bilder i sig dyrkats. De första kristna använde sig i huvudsak av symboliska och icke individualis ...

                                               

Body art

Kroppen som konstnärligt verktyg, se Body art konst Body art, eller body modification, betecknar kroppsmålning, piercing, kroppsmodifikation, tatuering och annan mer anspråksfull utsmyckning av kroppen. Body art eller body modification kan innebä ...

                                               

Body art (konst)

Utsmyckningar av kroppen, se body art Body art engelska kroppskonst betecknar den konstform och konstriktning där konstnärens, konstnärernas eller andra personers kroppar används som ett konstnärligt medium. Body art kan dels vara en form av perf ...