ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262
                                               

Barnmorska

Barnmorska är ett yrke inriktat på vårdområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Här ingår bland annat förlossningsvård, mödrahälsovård, gynekologisk omvårdnad, samt sexual-, preventivmedels- och abortrådgivning till personer i olika åldrar. Mest kä ...

                                               

Justerare

Justerare var en av staten antagen person för justering av bland annat mått och vikter. För justerardistrikt, som omfattade ett eller flera län, kunde också, en av justerarna i distriktet förordnas till justeringskontrollör, vilken det ålåg bland ...

                                               

Kalaskokerska

En kalaskokerska, eller kokfru, var en kvinna som har som huvud- eller bisysselsättning att laga mat på beställning till större kalas och middagar. Detta var ett inte helt ovanligt kvinnoyrke i Sverige fram till senare delen av 1900-talet. Dagens ...

                                               

Kammarfru

Kammarfru var förr den förnämsta kvinnliga tjänaren hos en kunglig eller annan högt uppsatt kvinna. Hon var anställd för att biträda med hushållssysslor, toalettbestyr, vård av garderob med mera. Vid hovet var hon i rang närmast efter hovdamerna ...

                                               

Kammarfröken

Kammarfröken var förr en yrkesbeteckning för en anställd i "Hovfruntimret" vid de Kungliga Hovstaterna. En kammarfröken var en hovdam hos en kvinnlig medlem av ett furstehus. Hon skulle vara en ogift adlig kvinna. En kammarfröken hade högre rang ...

                                               

Kammermohr

Kammermohr eller Hofmohr, i Sverige kallad morian, var benämningen på en hovtjänare med svart hudfärg i det tidigmoderna Europa. Titeln Kammermohr var det namn som användes om dessa personer i tyskspråkiga länder, där det först noteras i ett hovp ...

                                               

Kira (titel)

Kira, kyra, kiera eller Chiera, var namnet på de judiska affärskvinnor som agerade ombud eller affärsagenter för kvinnorna i den osmanske sultanens harem. Kvinnorna i den osmanske sultanens harem levde enligt sedvana avskilda från omvärlden och f ...

                                               

Kisaeng

Kisaeng, gisaeng eller ginyeo är ett historiskt koreanskt yrke, känt från 1000-talet. De var kvinnor från de lägre sociala klasserna i samhället, ofta slavar, vars uppgift var att underhålla män. De som ansågs attraktiva fick lära sig läsa, skriv ...

                                               

Kittelflickare

En kittelflickare är en gammal benämning på personer som förtennade eller lagade kopparkittlar. Ofta sätts det i samband med romer, men ursprungligen var det ett vanligt yrke. Den mest berömda av alla kittelflickare är förmodligen John Bunyan, so ...

                                               

Klockare

En klockare eller klockringare var ett kyrkligt ämbete, som ursprungligen – under medeltiden – medförde uppgiften att vårda kyrkan och dess inventarier samt ombesörja klockringningen. På 1600-talet började man av klockaren kräva förmågan att unde ...

                                               

Kloka gummor och gubbar

Klok gumma, eller klok gubbe, även kallade de kloka eller viskarlar, är en gammal benämning på människor i det gamla bya- och bondesamhället som ansågs kunna bota sjukdomar.

                                               

Knalle

Knallen var ursprungligen en gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden i Västergötland. I nutidens språkbruk avses med knalle en försäljare, oavsett härkomst, som säljer sina varor på årligen återkommande marknader som inte hålls vid hemorten.

                                               

Konterfejare

Konterfejare är en gammal yrkesbeteckning för porträttmålare som härstammar från tiden med skråsystemet. Ursprunget är det franska ordet contrefait som betyder eftergjort eller avbildat. Exempel på konstnärer som haft titeln konterfejare är David ...

                                               

Kontingentborgare

Kontingentborgare, kontingentmedborgare eller genantborgare var en historisk svensk yrkesbeteckning på en person som sysslade med handel, export och import i stor skala. En kontingentborgare kunde för en avgift till staden få tillstånd att bedriv ...

                                               

Korv (vakt)

Korvar kallades under 1600- och 1700-talet stadsvakter i Stockholm. Öknamnet var en förvrängning av namnet på deras vaktlokaler, ”corps-de-garde”, som fanns i olika stadsdelar. Genom sina blå uniformer kunde de uppträda med viss auktoritet, även ...

                                               

Kramhandlare

Kramhandlare var under 17- och 1800-talet en detalj- eller minuthandlare, till skillnad från grosshandlare. Kramhandlaren hade en viss inriktning, det fanns t.ex. kryddkramhandlare, sidenkramhandlare och lärftkramhandlare men också järn- och stål ...

                                               

Krigsråd

Krigsråd är dels en äldre svensk ämbetsmannatitel, dels en krigskonselj. Krigsrådstiteln användes för vissa fasta ämbeten eller ämbetsverk i den högsta militära förvaltningen. I Sverige kom termen in i denna betydelse 1538 med Conrad von Pyhy, so ...

                                               

Kryddkrämare

Kryddkrämare eller kryddkramhandlare är en äldre yrkestitel på specerihandlare betecknande en person som handlade i kryddor och ägde rätt att sälja torrvaror som exempelvis kaffe, mjöl, socker, salt och andra varor som porslin och tidningar.

                                               

Krämare

Krämare är en köpman. Ordet kommer ursprungligen från det grekiska ordet för pengar, chrēma. Under 1700-talet kallades de borgare i svenska småstäder som reste runt på marknader ofta för krämare eller kramhandlare. Ordet är nedsättande och då med ...

                                               

Kusk

En kusk är den person som kör med häst och vagn. Förr i världen fanns många yrkeskuskar, både privatanställda i välbärgade familjer och de som körde droska. Travkuskar deltar i travtävlingar. Allt eftersom 1800-talet gick ersattes postbefordran v ...

                                               

Lady of the Bedchamber

Lady of the Bedchamber, är en brittisk hovtjänst. Det är titeln för gruppen av ordinarie hovdamer, med nummer tre som rang efter First Lady of the Bedchamber. De utgör sällskap och närvarar vid högtider. Yrket nämns i anslutning till Englands dro ...

                                               

Lajdare

Lajdare, från nederländskans leiden ; ungefär "leda fösa", tidigare benämnd hopare, var en yrkesgrupp som tog emot djur vid hamnar och stationer i Stockholm under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet. Transporterades djuren med båt till s ...

                                               

Lappfogde

Det första kända omnämnandet av en lappfogde finns i protokollet från lagmanstinget i Piteå i juli 1424. Där bestämdes att lappfogden skulle skipa rätt mellan birkarlar och samer, så att ingen led orätt med alltför omfattande skjutsar eller betun ...

                                               

Lasarettsläkare

Lasarettsläkare är en gammal benämning på läkaren som tjänstgjorde vid ett lasarett. Vid 1800-talets slut fanns ofta endast en läkare vid varje sjukhus. Eventuellt kunde en assistentläkare finnas. Lasarettsläkaren Sverige utnämndes av Medicinalst ...

                                               

Likbjudare

Likbjudare är en gammal beteckning på person som inbjuder gäster till begravning. Ordet förekommer 1668 om en kyrkobetjänt med dylik uppgift. I en senare variant har ordet använts för att beteckna en person med högtidlig och dyster uppsyn. I litt ...

                                               

Lumpsamlare

Lumpsamlare kallades de av pappersbruken anställda personer som hade till uppgift att samla in den textillump, som var råvaran vid pappersframställning före trämassans införande vid mitten av 1800-talet. Lump var en bristvara, och lumpsamlaren fi ...

                                               

Lykttändare

I början av frihetstiden förbjöds facklor på gatorna i Stockholm. Brandrisken ansågs vara för stor. I stället började man utöka antalet gatlyktor, och i mitten av 1700-talet bestämdes att Stockholm skulle få allmän gatubelysning. Ditintills hade ...

                                               

Lådmakare

Lådmakare eller lavettmakare kallades förr de snickare som tillverkade lavetter, och som arbetade som hantverkare åt artilleriet. Beteckningen användes bland annat under karolinertiden.

                                               

Lärmoder

Lärmoder var en yrkesbeteckning för en befattningshavare för Stora Barnhuset i Stockholm. Hon hade ansvaret för flickorna på hemmet, medan praeceptorn hade ansvaret för pojkarna. Instruktionen för Barnhusets personal utfärdades av barnhusdirektör ...

                                               

Mistress of the Robes

Mistress of the Robes är en brittisk hovtjänst. Hon är chef för de övriga hovdamerna och närvarar vid alla större statliga högtider. Ursprungligen var Mistress of the Robes den hovdam som hade ansvaret för drottningens kläder och smycken. När mon ...

                                               

Munskänk

Munskänk var i äldre tider en person som hade tillsyn över dryckesvarorna, avsmakade dem och "skänkte i" åt gästerna. Munskänken var en förtroendepost vid de kungliga hoven och i furstars och stormäns hushåll. På grund av den ständiga fruktan för ...

                                               

Mursmäcka

En mursmäcka är en äldre benämning på en murarhantlangerska, en kvinnlig byggnadsarbetare vars arbetsuppgift var att bära murbruk till murarna på en byggarbetsplats.

                                               

Myntmästare

En myntmästare är föreståndare för en myntverkstad. Normalt brukar titeln förbehållas sådana som ansvarar för myntens rätta vikt och halt, och först från slutet av 1200-talet och början av 1300-talet dyker de första svenska myntmästarna i egentli ...

                                               

Månglare

Månglare, småhandlare, var ett historiskt yrke. Kvinnliga månglare kallades allmänt för månglerskor. En månglare var en person som med tillstånd från stadens myndigheter bedrev handel utan medlemskap i stadens burskap eller skråväsen. Månglare be ...

                                               

Mänsklig räknare

Räknare, mänsklig räknare, var tidigare ett förekommande yrke. Ordet användes från 1600-talet i varierande betydelse om alla som yrkesmässigt skötte räkning eller beräkningar. Sedan räknemaskiner och senare datorer kommit att ta över många av räk ...

                                               

Mönsterskrivare

Mönsterskrivare var en civilmilitär tjänsteman jämställd med högsta underofficersgraden med uppgift att sköta rullföring och kassatjänst. Ursprungligen fanns under 1500- och 1600-talet en mönsterskrivare för varje fänika och kompani. Vid organisa ...

                                               

Naditu

Naditu var benämningen för en prästinna i det Babyloniska riket. Alla eller åtminstone de flesta gudar och gudinnor tycks ha haft nadituprästinnor inom sin kult, som ledde de religiösa ceremonierna och ritualerna. Nadituprästinnor kom ofta ur öve ...

                                               

Oiran

Oiran var ett historiskt japanskt yrke. En oiran var en kurtisan som hade en form av mellanställning mellan en geisha och en yūjo. Till skillnad från en geisha var en oiran prostituerad, men till skillnad från en yūjo var hon dessutom en artist s ...

                                               

Onna-bugeisha

Onna-bugeisha, var ett historiskt japanskt yrke. En Onna-bugeisha var en kvinna tillhörig samurajklassen, som hade fått militär träning i stridsteknik och som under perioder av kris tilläts och förväntades delta i strid. De har ofta kallats kvinn ...

                                               

Page (yrke)

En page är en yngre manlig tjänare vid ett furstligt eller adligt hov och numera även vid vissa parlament. Ordet är franskt och kommer möjligtvis från grekiskas paidion ung slav, av pais barn, eller av medeltidslatinets pagicus, av latinet pagus ...

                                               

Parmmätare

Parmmätare var titeln på de ämbetsmän i Stockholm och andra städer som hade till uppgift att mäta det hö och den ved, med mera, som inresande bönder medförde. Syftet var att ta ut rätt tullavgift. I Stockholm finns parmmätare omtalade från 1661. ...

                                               

Perukmakare

Perukmakare var tidigare frisörer som tillverkade peruker – en tillverkning som tog fart under 1600-talet. Det fanns även ett skrå för perukmakare: perukmakareämbetet. I dess bestämmelser stod det under 1700-talet att gesäller inte fick handla me ...

                                               

Polissyster

Polissyster var ett historiskt yrke i Sverige, som utövades mellan 1908 och 1958. Det var föregångaren till att öppna polisyrket för kvinnor. Yrket avskaffades då polisyrket öppnades för båda könen år 1954. Svenska Kvinnors Nationalförbund väckte ...

                                               

Portvakt

En portvakt hade förr i tiden som huvudsaklig uppgift att elda i värmepannan, eller pannorna. Många fastigheter hade flera. Städerna saknade fjärrvärme och de fastigheter som hade centralvärme var beroende av sin egen värmepanna. Eldningen inneba ...

                                               

Première dame dhonneur

Première dame dhonneur, i dagligt tal enbart Dame dhonneur, var en fransk hovtjänst. Hon övervakade hovdamerna, skötte budgeten för drottningens hushåll, gav order om inköp, sammanställde personallistan och kostnaden för drottningens hushåll och ...

                                               

Première femme de Chambre

Première femme de Chambre var en fransk hovtjänst. Hon räknades inte som en hovdam utan som en tjänare och var den främsta kvinnliga av dessa. Première femme de Chambre hade till uppgift att övervaka gruppen av femme de chambre kammarpigorna, som ...

                                               

Profoss

Profoss, från latinets praepositus, är en historisk benämning inom militärpolisväsendet. Ibland synonym för bödel och gevaldiger. En generalprofoss avser en profoss med hög ställning ofta med ansvar för en fältarmé. Profoss var i Sverige en milit ...

                                               

Provinsialläkare

Provinsialläkare var en i Sverige tjänst för läkare som fungerade som distriktsläkare. Titeln har använts från 1600-talet för statliga, särskilt inrättade läkartjänster i Kristianstads, Jönköpings, Södermanlands, Västmanlands, Gotlands, Skaraborg ...

                                               

Pulvermakare

Pulvermakare eller krutmakare kallades den yrkesman som hade till uppgift att framställa svartkrut för krigsmakten. Krutet tillverkades av salpeter, kol och svavel, som skulle blandas i noga avvägda mängder. För att minska explosionsrisken måste ...

                                               

Qiyan

Qiyan var en typ av förslavad kvinnlig kurtisan och artist vanlig i Arabvärlden under medeltiden. De uppkom möjligen under Abbasidkalifatet på 700-talet, då de var mycket vanliga och populära, och förekom i muslimska Andalusien till åtminstone 13 ...