ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254
                                               

Sjökort

Sjökort är kartor för navigering på havet, större sjöar, kanaler, med flera applikationer med hydrografisk, nautisk, topografisk och geodetisk information. Det nautiska uppgifterna i sjökortet är till exempel farleder, fyrar och utmärkning. Den g ...

                                               

Skraffering

Skraffering eller sgraffering är parallella linjer som antyder skugga och djup i teckningar, gravyrer och liknande. Kombinerad skraffering i motsatta riktningar, för att till exempel åstadkomma skuggningar, kallas korsskuggning. Skraffering använ ...

                                               

Statens kartverk

Statens kartverk är den nationella myndigheten för land- och sjökartläggning i Norge. Huvudkontoret ligger i Hønefoss. Myndigheten bildades 1986 genom sammanslagning av ett flertal institut, bland annat det 1773 bildade Norges geografiske oppmåli ...

                                               

Stereoinstrument

Stereokartering eller flygfotogrammetri när man ur flygfotografier mäter terrängen och objekt på den för att framställa kartor. Stereokartering ligger till grund för både Lantmäteriets och kommunernas kartor.

                                               

Terra incognita

För musikalbumet, se Terra Incognita album. Terra incognita eller terra ignota, latin för "okänt land", var en term som betecknades på outforskade regioner på gamla kartor. Ofta illustrerades dessa regioner med drakar och andra mytomspunna djur. ...

                                               

Topografiska kåren

De franska fältmätarna organiserades som kåren Ingenieurs des Camps et des Armées 1696. Fältmätarna bildade 1726 en självständig kår under namnet Corps des ingénieurs-géographes des camps et armées du Roi vilken från 1769 benämndes Corps Royal de ...

                                               

Trakten omkring Stockholm i IX blad

Trakten omkring Stockholm i IX blad är ett historiskt kartverk över Stockholm med omgivning, som utgavs år 1861 av Topografiska corpsen efter att hemligstämpeln hävts 1857. De sista uppmätningarna utfördes 1843-1849 och kartorna reviderades sedan ...

                                               

Vindkartering

Karteringen görs för att öka tillförlitligheten i bedömningen av den svenska vindenergipotentialen. Uppsala universitet har genomfört vindkarteringen på uppdrag av Energimyndigheten. Det är möjligt att söka på enskilda fastigheter här.

                                               

Vägmätning i Sverige

Vägmätning i Sverige på ett organiserat och enhetligt sätt började 1722. Innan dess fanns en "brokig skara" av utgångspunkter för vägmätning. På 1600-talets mitt mättes färdvägar till och från Stockholm från Barnhustullen respektive Södermalms tu ...

                                               

Öppen mark

Öppen mark kallas såden mark som är fri från träd, högre buskar och byggnader. Exempel på öppen mark är åkrar, ängar och kalhyggen. Vid GPS-mätningar på öppen mark undviks flervägsmätningar. Speciellt RTK-mottagare är mycket känsliga för flervägs ...

                                               

Geografiska koordinatsystem

Ett koordinatsystem som är baserat på sfäriska koordinater är GEOREF som är indelat i rutor som anknyter till jordens meridianer och paralleller. GEOREF bygger inte på några kartprojektioner. Första ordningens rutor storrutor är 15 gånger 15 grad ...

                                               

Datumgränsen

Datumgränsen är en nord–sydlig linje på jordklotet där datumet växlar om man passerar den. Datumgränsen följer en internationell överenskommelse om tidszoner för fartyg på öppet hav. Linjen följer ungefär 180°-meridianen i Stilla havet, men avvik ...

                                               

ETRS-GK

ETRS-GK är Finlands nya kartprojektionssystem med 14 projektionszoner. Projektionen används inte på grundkartorna. När ETRS-GK används anges projektionszonen med ett åtföljande nummer, till exempel avser ETRS-GK20 zon 20, med centralmeridianen 20 ...

                                               

ETRS-TM35FIN

ETRS-TM35FIN är Finlands nya enhetliga kartprojektionssystem. Det använder samma projektion som UTM zon 35, med ETRS89-baserade EUREF-FIN som geodetiskt datum. Beteckningen ETRS-TM zn används allmänt i Europa för UTM-zoner med detta datum, fast d ...

                                               

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989 är ett 3D–koordinatsystem som är fäst till den eurasiska kontinentalplattan och som förenas till ITRF–systemet i epoken 1989.0. European Terrestrial Reference Frame 1989 är benämningen på realiseringen a ...

                                               

European Reference Frame

European Reference Frame är en arbetsgrupp under Internationella geodetiska kommissionen som ansvarar för EUREF–koordinatsystemet. EUREF grundades 1987 och har mer än 30 medlemsländer.

                                               

Kartverkskoordinatsystemet

Kartverkskoordinatsystemet var Finlands officiella koordinatsystem från 1970 till början av 2000-talet. Koordinatsystemet var tvådimensionellt och byggde på Hayford-ellipsoiden. Koordinater i Finland angivna enligt KKS skiljer sig från dem i det ...

                                               

Military Grid Reference System

Military Grid Reference System, ibland UTM Military Grid Reference System, är ett koordinatsystem i sin tur baserat på koordinatsystemen Universal Transverse Mercator och vid polerna på Universal Polar Stereographic. Skillnaderna från UTM och UPS ...

                                               

Nollmeridian

Nollmeridian är den longitud som är 0° och utgör referens för position i öst-västlig riktning. Enligt en internationell konvention är dagens nollmeridian den som passerar genom Greenwich i sydöstra London. Greenwichmeridianen används sedan 1884. ...

                                               

PZ-90

PZ-90 av ryska ПЗ-90, förkortning av Параметры Земли 1990 года, referenssystem som används av det ryska satellitpositioneringssystemet GLONASS.

                                               

RT 38

RT 90, Rikets Triangelnät eller Rikets koordinatsystem 1990, är ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och var det referenssystem som allmänna svenska kartor baserades på. Rikets nät eller Swedish Grid är en variant med beteckningen RT 9 ...

                                               

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TM är ett projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige. Koordinatsystemet är baserat på det geodetiska datumet SWEREF 99 och använder samma kartprojektion som UTM zon 33, men utvidgad till hela Sveriges bredd ...

                                               

Universal Polar Stereographic

Universal Polar Stereographic är ett plant koordinatsystem som täcker områdena runt polerna. Nordpolen täcks ner till 84°N och sydpolen upp till 80°S. Det används i koordinatsystemet Military Grid Reference System tillsammans med Universal Transv ...

                                               

Universal Transverse Mercator

Universal Transverse Mercator är ett koordinatsystem bestående av tvärställda, skärande kartprojektioner som täcker jorden från 80°S till 84°N. Polerna täcks av koordinatsystemet Universal Polar Stereographic.

                                               

Överräkning

En överräkning är en koordinattransformation där sambandet mellan systemen är matematiskt definierat snarare än empiriskt framställt. Exempel på överräkning är kartprojektion samt transformation mellan polära och kartesiska koordinater.

                                               

Kulturgeografi

Kulturgeografi är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan män ...

                                               

Anekumen

Anekumen är en geografisk term för obeboeliga områden, införd av Friedrich Ratzel. Till anekumen hör bland annat glaciärerna i Antarktis och på Grönland, de högsta bergstrakterna och de torraste öknarna.

                                               

Bebyggelse

Lantmäteriet använder ortnamnstypen bebyggelsenamn på ortnamn som inte är tätorter, eller enstaka fastighet. Det gäller exempelvis by, gård, torp, slott och kyrka. Kulturnamn som inte är bebyggelsenamn är ägonamn, artefaktnamn och administrativa ...

                                               

Bebyggelseenhet

Bebyggelseenhet avser en eller flera byggnader och andra anläggningar som i något sammanhang bildar en enhet. Begreppet har använts lite olika av olika institutioner Enligt Riksantikvarieämbetet kan, lämningar efter mindre bebyggelseenhet jordbru ...

                                               

Befolkningstäthet

Befolkningstäthet, folktäthet, är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area och anger hur tätt befolkat ett geografiskt område är. Den vanliga enheten är invånare/km², och kan till exempel åskådliggöras i kartform. Folktätheten varierar betydl ...

                                               

Betesmark

Betesmark eller hagmark är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats ...

                                               

Bocage (landskap)

Bocage är ett landskap med fält som delas av med stora, tjocka häckar. Häckarna kan vara upp till tre meter tjocka och brukar stå med ett avstånd på ungefär 100 till 150 meter mellan varandra. Häckarna skyddar mot starka vindar samtidigt som de g ...

                                               

Den europeiska landskapskonventionen

Europeiska landskapskonventionen är en konvention mellan ett antal europeiska stater. Den har tillkommit på initiativ av Europarådet och överenskommelsen fattades vid ett av rådets möten, i Florens 20 oktober 2000. Den har sedan dess undertecknat ...

                                               

Dialektkontinuum

Dialektkontinuum är ett område där angränsande dialekter eller enskilda språk inbegrips av ömsesidig begriplighet, dialekt A med B, B med A och C, C med B och D men inte nödvändigtvis med dialekt A.

                                               

Endonym

Endonymer är ortnamn som används i det språk som talas på orten som beskrivs med ortnamnet. Till exempel är "Göteborg" den svenska endonymen för Sveriges näst största stad, medan spanskans "Gotemburgo" kan kategoriseras som en exonym, eftersom sp ...

                                               

Grustäkt

Grustäkt betyder dels en plats där man utvinner naturgrus, även kallat grustag, dels själva verksamheten att bryta grus. I Sverige kräver detta tillstånd från länsstyrelsen. Grustäkter förekommer ofta i rullstensåsar. Miljöskatter på byggmaterial ...

                                               

Humanekologi

Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människan och hennes totala omgivning. Detta inkluderar samspelet med och mellan natur, klimat, teknik, kommunikationer, försörjning, resurser, materialflöden, samhälle, kultur och livsåskådning i ol ...

                                               

Järnvägsgeografi

Järnvägsgeografi är den del av transportgeografi som berör järnvägen och behandlar järnvägarnas utbredning, deras påverkan på ortsstrukturen och stadsbilden. Ämnet kulturgeografi brukar behandla dessa företeelser. Exempel på områden är hur stadsb ...

                                               

Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet

Disciplinen geografi etablerades vid dåvarande Stockholms högskola 1912 och 1929 utsågs den första professorn i geografi. Geografiska institutet vid högskolan delades 1955 och två geografiska institutioner bildades: Kulturgeografiska institutione ...

                                               

Kulturlandskap

Kulturlandskap är ett landskap som människor har påverkat på olika sätt. Är landskapet format av jordbruk, skogsbruk och/eller bete av boskap talar man om odlingslandskap, medan andra former av mänsklig verksamhet kan leda till ett urbant landska ...

                                               

Kulturskog

Kulturskog är skog som är ett resultat av skogsodling, vilket ger skog som varken är naturskog eller urskog. Kulturskog domineras av ett enda trädslag som är planterat och utgör en monokultur.

                                               

Landskap (terräng)

Ett landskap är ett geografiskt område med dess synliga geologiska, topografiska, biologiska och kulturella karaktär. Vissa definitioner har dessutom kravet att området måste ha en viss minsta storlek för att kunna kallas landskap. Landskapskarak ...

                                               

Landskapsplanering

Landskapsplanering omfattar planering och förvaltning av landskapet. Med landskap menas alla markområden, kultur- och naturpräglade, i staden och på landsbygden. Utgångspunkterna är landskapet som dynamiskt system och människans behov och avsikte ...

                                               

Lertäkt

Lertäkt, lertag eller lergrav, är en plats där lera har grävts ut för att användas som råmaterial för tillverkning av bland annat tegel, lättklinker och keramik, eller för jordförbättring för jordbruk. En form av lergravar är märgelgravar, med ka ...

                                               

Leylinje

Leylinjer är en föreställning om att vissa platser förbinds genom speciella energilinjer. Teoribygget är vanligt i nyandliga kretsar och ses av den etablerade vetenskapen som pseudo- eller kvasivetenskap. Bland anhängarna av dessa teorier tros le ...

                                               

Lid

Lid är ett gammalt ord som betyder backe eller bergssluttning. Ordet ingår i många ortnamn, både ett flertal Liden på olika ställen i Sverige men också i sammansatta namn på orter och platser såsom Lillgranbergsliden eller Liatorp. Lida friluftso ...

                                               

Löväng

Löväng är ett trädbeväxt område som brukas till slåtter. Sådan plats kallas/kallades "Bol" skeppsvirke. Liknande lövängar har även förekommit i Kantabriska bergen i Spanien, och i rumänska bergstrakter. Enstaka exempel finns i franska Pyrenéerna, ...

                                               

Metropolregion

En metropolregion är en starkt förtätad storstadsregion av internationell betydelse. Europeiska metropolregioner utvecklas inom ramen för det regionala utvecklingsperspektivet inom EU. Ordet metropol kommer från det grekiska ordet metropolis μητρ ...

                                               

Muslimska världen

Muslimska världen, eller islamiska världen är ett västerländskt begrepp som har två huvudsakliga betydelser. I ett kulturellt sammanhang används begreppet om den världsomfattande gemenskapen av alla tillhörande religionen islam, umma. I ett polit ...

                                               

Märgelgrav

Märgelgrav är en stor grop som grävts för att ta upp märgel för användning som jordförbättringsmedel. Märgel är en form av kalksten som bildats av kalkslam och innehåller höga halter av lera. Ofta är märgelgravarna runda eller kvadratiska med en ...