ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253
                                               

Vinland

Vinland är en fornnordisk benämning på den nordamerikanska kontinenten. Området som berörs är främst den del som i dag utgörs av Kanadas östkust. Vinland upptäcktes av islänningar från Grönland. Äldsta vittnesbördet om Vinlands upptäckt lämnar Ad ...

                                               

Landhalvklotet

Landhalvklotet eller landhemisfären är det halvklot som innehåller största möjliga landyta och minsta möjliga vattenyta. Dess centrum ligger på 47°13′N 1°32′V vid Nantes i Frankrike. Sju åttondelar av allt land på jorden ligger på landhalvklotet, ...

                                               

Norra halvklotet

Norra halvklotet eller norra hemisfären kallas den del av jorden eller annan planet som ligger norr om dess ekvator. På jorden finns de flesta landområdena och 90 % av befolkningen på norra halvklotet. Det består av Nordamerika samt de nordligast ...

                                               

Södra halvklotet

Södra halvklotet eller södra hemisfären kallas den del av en planet som ligger söder om dess ekvator. Oftast syftar termen på jorden, vars södra halvklot består av större delen av Sydamerika, en tredjedel av Afrika, hela Antarktis, en liten del a ...

                                               

Västra halvklotet

Till västra halvklotet eller västra hemisfären räknar man den del av jorden som ligger väster om nollmeridianen och öster om den 180:e meridianen. Geografiskt motsvarar det Nordamerika, Sydamerika, Grönland och delar av nordvästra Afrika samt cir ...

                                               

Östra halvklotet

Till östra halvklotet eller östra hemisfären räknar man den del av jorden som ligger öster om nollmeridianen och väster om den 180:e meridianen. Hit räknas Oceanien, Asien samt större delen av Afrika och Europa samt cirka halva Antarktis. Den and ...

                                               

Geografins historia

Geografins historia sträcker sig från forntida Egypten över antiken då ordet för geografi etablerades och intill nutid. Denna artikel tar upp en del av denna historia.

                                               

Geografisk determinism

Geografisk determinism, miljödeterminism eller klimatdeterminism, är en hypotes inom kulturgeografi som går ut på att det i första hand är den fysiska miljön som avgör utvecklingen för ett samhälle eller en stat.

                                               

Journal från en resa i Norden 1736–1737

Journal från en resa i Norden 1736–1737, det franska originalets titel Journal dun voyage au Nord en 1736 & 1737, är en reseskildring från Tornedalen av Regnaud Outhier. Regnaud Outhier deltog i den av Pierre de Maupertuis ledda franska gradmätni ...

                                               

Oikoumene

Oikoumene var hos grekerna under 300-talet beteckning för den kända världen. Man hade en teori om att världen var indelad i klimatzoner, och att det utanför oikoumene var klimatologiskt omöjligt för människor att leva. Teorin innebar svårigheter ...

                                               

Platt jord

Platt jord är uppfattningen om att planeten jorden skulle vara platt. Anhängare till den teorin kan benämnas plattjordare. Denna tes har förekommit sedan förhistorisk tid, men även idén om en rund jord är gammal. Det har sedan 1800-talet funnits ...

                                               

Caesarea Maritima

Caesarea Maritima är en före detta stad grundad av Straton, härskare över Sidon under 400-talet före Kristus, belägen nära den moderna staden Caesarea i Israel. När staden tillföll Herodes den store byggde han upp den till en betydande hamnstad, ...

                                               

Konglomeratstat

Konglomeratstat innebär att en stat består av flera områden som står i olika relation till en centralmakt och styrs på olika sätt. Många av de komplicerade statsbildningar som fanns i Europa under framför allt den tidigmoderna tiden visar på typi ...

                                               

Kung Valdemars segelled

Kung Valdemars segelled är den moderna benämningen på en medeltida färdrutt i Östersjön från Blekinge längs den svenska ostkusten via Åland, Skärgårdshavet och Finlands sydkust till Reval i Estland. Rutten har nedtecknats på latin för kung Valdem ...

                                               

Långhundraleden

Långhundraleden var en av vikingatidens två vattenvägar till den dåvarande huvudstaden Uppsala. Leden mynnar ut i Östersjön vid Tunaborgen i Österskär i Åkersberga. Vattennivån i den övre delen av leden låg högre än havet. På ett ställe fanns en ...

                                               

Småkungarike

Ett småkungarike är en av ett flertal självständiga mindre kungariken, som föregick eller har ersatt ett enat rike eller ett imperium, och vanligen kontrollerades av en folkstam. Begreppet kan även avse ett mindre självstyrande rike i omedelbar n ...

                                               

Tidsgeografi

Tidsgeografi är ett ramverk eller ett synsätt för att förstå tidsliga och rumsliga processer, snarare än en teori i snäv mening. Tidsgeografin utvecklades av svenska kulturgeografer men har sedan 1970-talet fått internationell spridning. Tidsgeog ...

                                               

Världens navel

Uttrycket Världens navel förekommer ibland i historien som namn på en plats eller land. Beteckningen användes t.ex. av Inkafolket, av folket på Påskön och en liknande beteckning även av kineserna: Mittens rike.

                                               

Kartografi

Under 1600-talet började fler och fler atlaser ges ut, och folket blev mer och mer nyfikna på kartografi. Teknisk utveckling under denna tid gjorde också att man kunde utveckla mer och mer precisa kartor. Jordens form klargjordes också mer och me ...

                                               

Batymetri

Batymetri beskriver terrängens fysiska form under vatten och är motsvarigheten till topografi på land. I Sverige gör Statens geotekniska institut mätningar av topografi och batymetri. Havsbottens batymetri tas fram genom lodning, numera främst ge ...

                                               

Biotopkartering

Vid biotopkartering av vattendrag noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Syftet med biotopkartering är att skapa en beskrivning av vattendraget som kan användas som underlag till naturvärdesbedömningar, åtgärdsplanerin ...

                                               

Buffertzon

En buffertzon är inom GIS ett klassindelat avstånd, där man räknar ut ett avstånd kring ett fördefinierat område. Buffertzonen är en polygon som skapas omkring en punkt, linje eller annan polygon. Exempel på användningsområden är vid placering av ...

                                               

Bures Mälarkarta

Anders Bures Mälarkarta är ett tidigt kartverk över Mälaren som skapades troligen år 1614 av kartografen Anders Bure. Mälarkartan bär Anders Bures signatur och är dedikerad till den holländske adelsmannen och diplomaten Jacob van Dijck. Troligen ...

                                               

Båtsportkort

Båtsportkort är sjökort speciellt utformade för båtsport. De är tryckta i samma skala som vanliga sjökort, men i mindre format till skillnad från vanliga sjökort som ofta är tryckta i format A0. Detta för att vara mer behändiga att använda i mind ...

                                               

Ekonomisk karta

En ekonomisk karta är en karta som visar egendomarnas utsträckning och hur marken utnyttjas, till exempel för olika typer av jordbruk och för transporter.

                                               

Ekonomiska kartverket

Rikets ekonomiska kartverk eller kort Ekonomiska kartverket var under åren 1859-94 ett svenskt statligt ämbetsverk, som har till ändamål att åstadkomma säker kännedom om Sveriges areal och om dennas olika beskaffenhet, ett resultat som publicerad ...

                                               

Ekvidistans

Ekvidistansen anger höjdskillnaden mellan två höjdkurvor på en karta. Lantmäteriets karta med skalan 1:50 000 har ekvidistansen 5 meter, 10 meter i Norrlands inland och 20 meter i fjälltrakterna. På fjällkartor är ekvidistansen 10 eller 20 meter ...

                                               

Fastighetskartan

Fastighetskartan är en karta som främst visar registerinformation; fastighetsgränser, men också bland annat läns-, samfällighets- och kommungränser. Den infördes för att ersätta gula kartan och ekonomiska kartan år 2000. Fastighetskartan, som fin ...

                                               

Flygfotografi

Flygfotografier är fotografier som är tagna från ett luftfartyg. På engelska används ordet aerial photography, luftfotografi, som inbegriper all fotografi från luften. Vanligtvis har kameran, med operatör, inte någon kontakt med marken. Exempel p ...

                                               

Fältmätningskåren

Fältmätningskåren var en militär svensk organisation som bildades 1805 under ledning av dåvarande översten Gustaf Wilhelm af Tibell. Uppgiften var bland annat att skapa militärkartor över Sverige. Kåren förenades 1811 med Fortifikationen och bild ...

                                               

Förfalskning av fast märke

Förfalskning av fast märke är ett brott enligt svensk lag. I 14 kap. 9 § brottsbalken 1962:700 står skrivet: "Den som obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat ...

                                               

Generalstabens litografiska anstalt

Generalstabens litografiska anstalt, ursprungligen Generalstabens litografiska inrättning, bildades 1833 och ställdes under chefen för Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition såsom inspektör och fick till uppgift att utföra de litografiska ...

                                               

Geomatik

Geomatik, samlingsbegrepp för discipliner som har att göra med kartor, både i digital och analog form. Begreppet Geomatik innefattar, förutom digital kartproduktion och analys, även det analoga MBK. Begreppet geomatik innefattar insamlingsmetoder ...

                                               

Globenmuseum

Globenmuseum i Palais Mollard-Clary är en avdelning inom det Österrikiska nationalbiblioteket i Wien. Det grundades 1956 och är världens enda museum för jordglober och samlingen överträffas endast av National Maritime Museum i Greenwich. Samlinga ...

                                               

Gottorps jordglob

Gottorps jordglob fanns ursprungligen i Gottorps barockträdgård, vid staden Schleswig i nuvarande tyska förbundslandet Schleswig-Holstein. Originalgloben med drygt tre meter i diameter tillverkades mellan 1650 och 1664 på initiativ av Fredrik III ...

                                               

Gradnät

Ett gradnät är ett koordinatnät eller annat referensnät som gör det möjligt att hänvisa till lägen på kartan. Ett gradnät använder oftast längd- och breddgrader som mätenhet för positionsbestämning. Beroende på vilken kartprojektion som används s ...

                                               

Gripenhielms Mälarkarta

Gripenhielms Mälarkarta är ett kartverk över Mälaren och omgivningar upprättat av kartografen Carl Gripenhielm på uppdrag av Karl XI. Det huvudsakliga arbetet med uppmätningarna och insamlingen av uppgifter utfördes mellan den 2 augusti 1688 och ...

                                               

Grundkarta

En grundkarta är den karta som en detaljplan grundas på och måste i Sverige framställas vid fysisk planering grundad på Plan- och bygglagen. Grundkartan framställs ur en primärkarta. Råd för framställning av kartan var tidigare redovisad i Teknis ...

                                               

Havsyta

Havsyta, eller havsytan, havets nivå, är en nollpunkt som man refererar till i angivelser om höjder, till exempel meter över havet. Dess läge påverkas av en mängd faktorer över kortare och längre tidsperioder.

                                               

Historiska kartor över Stockholm

Historiska kartor över Stockholm och dess omgivningar finns bevarade sedan 1600-talets början. Stockholms äldsta kända karta härrör från tidigt 1620-tal och visar staden innan de första regleringarna genomfördes. Genom skapandet av Lantmäteriet i ...

                                               

Hodologisk

Hodologisk, "hodologiskt synsätt", ett idéhistoriskt begrepp som avser en linjär, geografisk uppfattning som baseras på erfarenheten som resande, i motsats till en modern, flerdimensionell världsuppfattning. Termen myntades av Pietro Janni i La m ...

                                               

Holms tomtbok

Holms tomtbok är en sammanställning av tomter och dess ägare på Södermalm i Stockholm. Sammanställningen gjordes av stadsingenjören Johan Holm år 1674 respektive år 1679.

                                               

Höjdkurva

Höjdkurvor är nivåkurvor på en karta. De används för att visa förändring i höjd över kartområdet. Mellan varje höjdkurva är en viss höjdskillnad som avgörs av kartans ekvidistans. Om det är otydligt åt vilket håll höjdförändringen är brukar man r ...

                                               

Isaritm

Denna kurva är ett tvärsnitt av grafen till funktionen fx,y som är parallellt med planet x,y. Ett diagram med olika isaritmer för en funktion kallas nivådiagram ibland konturdiagram. Funktionens gradient är alltid vinkelrät mot isaritmerna och gr ...

                                               

Itinerarium

Itinerarium, vägkarta eller skriven resväg för resenärer eller militärer med vägbeskrivningar. Itinerarier var vanliga under antiken och medeltiden. De äldsta itinerarierna var nedtecknade beskrivningar över avstånd mellan städer, rastplatser och ...

                                               

Java OpenStreetMap Editor

JOSM är en editor skapad för att skapa kartor till OpenStreetMap projektet och dess kringliggande projekt. Programmet är ett av många för att redigera OpenStreetMap data, men ett av de funktionrikaste och mest utvecklade. Programmet är modulbaser ...

                                               

Jordglob

En jordglob är en klotformad karta över jorden, vanligtvis försedd med en träfot och en meridian av metall. Den vanligaste typen är mellan 20 och 40 cm i diameter och avsedd att placeras på ett bord. Även större modeller förekommer och placeras d ...

                                               

Kartdagarna

Kartdagarna är en årlig svensk branschmässa inom kartområdet och dess tillhörande fackområden. Den arrangeras av Kartografiska sällskapet och MBK-branschens intresseförening som arrangerar GIT-mässan som hålls tillsammans med Kartdagarna. Inom ar ...

                                               

Kartering

Kartering är olika metoder för insamling av data som ska ligga till grund för framställning av kartor. Metoderna kan vara fältmätning, bildtolkning, geodetiska och fotogrammetriska metoder. Man brukar skilja på begreppen storskalig och småskalig ...

                                               

Kartograf

Kartografer är personer som är specialiserade på framställning av kartor. Även beteckningarna kartingenjörer och karttekniker används för specifika utbildnings- och yrkesinriktningar. Bredvid traditionella kartor av papper finns idag även digital ...