ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252
                                               

Idrisi

Idrisi är ett i huvudsak rasterbaserat geografiskt informationssystem som kan det mesta inom kvantitativ geografi. Det är utvecklat på Clark University i Worcester, Massachusetts, USA. Det är uppkallat efter Muhammad al-Idrisi.

                                               

Innovativa Geografiska Informationssystem

Innovativa Geografiska Informationssystem är ett innovationssystem som verkar för att stimulera utveckling av produkter och tjänster inom GIS/GIT-teknologi. IGIS bildades 2001 som nätverk och innovationssystem, och organiserar formellt medlemmar ...

                                               

Integrerad mätning

Integrerad mätning innebär att olika mätinstrument kombineras vid geodetisk mätning. Ett klassiskt exempel är kombinationen av totalstation och RTK, men även andra kombinationer kan förekomma. Integrerad mätning förutsätter att kontrollenheten ka ...

                                               

International Earth Rotation and Reference Systems Service

International Earth Rotation and Reference Systems Service, till 2 april 2002 International Earth Rotation Service, är en organisation som kontinuerligt följer jordens rotationsrörelser och parametrar. Dessa påverkar till exempel astronomiska obs ...

                                               

International Terrestrial Reference System

International Terrestrial Reference System är ett standardiserat tillvägagångssätt för att åstadkomma ett geocentriskt kartesiskt koordinatsystem, vars grundstorheter är identiska med GRS80–systemet och vars orientering är likadan som BIH–oriente ...

                                               

Internationella geodetiska kommissionen

Internationella geodetiska kommissionen är en internationell organisation för geodesi, det vill säga mätning av jorden.

                                               

Jordresurssatellit

Landsatprogrammet är det till dags dato längsta aktiva projektet för inhämtande av satellitbilder av Jorden. Hittills har sju satelliter skjutits upp, den första så tidigt som 1972 och den senaste 2013. Miljontals fotografier har tagits under åre ...

                                               

Laserskanning

Laserskanning är en mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avståndet mellan mätinstrumentet och ett mätobjekt. Laserstrålen skannar eller sveper över ett förbestämt område och kan därigenom mäta avståndet till ett stort antal punkter i ...

                                               

Latitud

Latitud, breddgrad, polhöjd, parallell, höjdgrad och geografisk bredd är en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader. Platser på norra halvklotet ligger på en nordlig breddgrad och motsvarande för södra halvklotet. Sydliga ...

                                               

Legendres sats (sfärisk geometri)

Legendres sats inom den sfäriska geometrin säger att: Om en sfärisk triangels sidor är små i förhållande till sfärens radie, så gäller för dess hörnvinklar att vardera av dessa överskrider motsvarande vinkel i en plan triangel, med sidor liklånga ...

                                               

Lodavvikelse

Lodavvikelse är vinkeln mellan lodlinjen och en linje vinkelrätt mot referensellipsoiden. Ibland delar man upp lodavvikelsen i en meridiankomponent och en komponent vinkelrätt däremot.

                                               

Longitud

Longitud även kallad längdgrad, meridian eller geografisk längd, är positionen i öst-västlig riktning, definierad som vinkeln mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian. Till skillnad från latituder finns in ...

                                               

Loxodrom

En Loxodrom är inom geometrin en kroklinje, som på en sfär, eller sfäroid, dras så, att den skär alla genom båda polerna gående cirklar, eller ellipser, under konstant vinkel., det vill säga håller konstant kompasskurs. Loxodromen har formen av e ...

                                               

Meridian

En meridian är en storcirkel genom de geografiska polerna på jorden. Ordet meridian härrör från det latinska ordet för middag, meridies, och benämningen syftar på att alla platser som ligger längs samma meridian har middag samtidigt. Utgångsmerid ...

                                               

Meridianplan

Meridianplanet avser vanligen det tänkta plan som innehåller såväl den geodetiska meridianen som den astronomiska meridianen på en planet. Det är vinkelrätt mot horisontalplanet och skärningslinjen dem emellan kallas "middagslinjen" Middagslinjen ...

                                               

Meter över havet

Meter över havet är ett mått som anger höjden i förhållande till havsytan. Det används ofta för att ange höjden på berg och liknande. Anledningen är att världshaven har approximativt samma nivå över hela jordytan och därmed utgör en naturlig refe ...

                                               

Mätningskungörelsen

Mätningskungörelsen, MK, var den lag som i Sverige mellan juli 1974 och juli 2010 reglerade det mesta av den geodetiska mätningen, mätningen på marken, den fotogrammetriska mätningen, mätningen ur flygbilder, samt även framställning av en del kar ...

                                               

Normaal Amsterdams Peil

Normaal Amsterdams Peil är referensnivån för höjdmätningar i Västeuropa. Det kallas havsnivå och ligger nära geoiden. Amsterdam definierade "Amsterdams Peil" 1684 med märken på samma nivå vid slussarna runt staden. Man utgick från medelvärdet av ...

                                               

Ortometrisk höjd

Ortometrisk höjd, H, är höjden från geoiden till markytan längs lodlinjen. Med uttrycket "avvägd höjd" menas den ortometriska höjden.

                                               

Polrörelse

Polrörelsen är en rörelse hos jordens rotationsaxel i förhållande till jordytan. Den periodiska delen av polrörelsen är oregelbundet cirkulär med en amplitud av cirka 10 meter och har två huvudperioder: en period av ett år, och en av cirka 430 dy ...

                                               

Real time kinematic

RTK omdirigerar hit. För tv-kanalen, se RTK tv-kanal. Real Time Kinematic är en noggrann form av positionsmätning med GNSS som fordrar minst två samverkande mottagare, en fast basstation som ställs upp över en känd punkt, och en rörlig rover, som ...

                                               

Referensellipsoid

En referensellipsoid är en förenkling av jordens form och består av en kring en rotationsaxel symmetrisk kropp, en så kallad rotationsellipsoid. En referensellipsoid ansluter nära till en geoid, som något förenklat utgör medelhavsytan. Referensel ...

                                               

Referenslinje

Referenslinje är inom geodesin en tredimensionell linje som går mellan två punkter, där den ena punkten är startpunkt. Alla tredimensionella positioner kan då också anges som längdsektion, horisontellt offset och vertikalt offset relativt en refe ...

                                               

Rektascension

Rektascension, förkortat RA och med symbolen α, är en av två vinkelkoordinater för lägesbestämning av ett himmelsobjekt på himmelssfären i det ekvatoriella koordinatsystemet. Den andra koordinaten är deklination. RA räknas från vårdagjämningspunk ...

                                               

Rikets höjdsystem

Rikets höjdsystem eller Höjdsystemet för Sverige, är Sveriges system för mätning av höjd, och består huvudsakligen av fyra avvägningar, som genomfördes under åren 1857-1885, 1886-1905, 1951-1967 och 1979-2003. Dessa kallas RH 1860, RH 00, RH 70 o ...

                                               

Rikets nät

Rikets nät kan antingen avse de i Sverige rikstäckande triangelnät och de referenssystem i plan som hör till dem, eller de rikstäckande höjdnäten och de referenssystem i höjd som hör till dem. Triangelnäten och deras referenssystem i plan kan bla ...

                                               

Rover (GPS-mottagare)

En rover är en GPS-mottagare vars noggrannhet förbättrats med hjälp av korrektioner från en eller flera referensstationer, det vill säga GPS-mottagare på kända punkter.

                                               

Satellitaltimetri

Satellitaltimetri är en metod att bestämma jordens form genom att utnyttja observationer från en eller flera satelliter. Tekniken fungerar genom att en satellit skickar en radarpuls från satellitantennen till jordens yta som sedan studsar tillbak ...

                                               

SLR

SLR kan avse: Satellite Laser Ranging. Avståndsmätning till positionskända satelliter. Metoden används för att mäta jordens rörelser. Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, en rikstäckande branschorganisation för låssmedssmästare i Sverige. Svens ...

                                               

Stadsmätning

Stadsmätning är den mätnings- och karteringsverksamhet som bedrivs i tätorter med hög geometrisk noggrannhet, så kallad geodetisk mätning. Stadsmätningen tog fart under 1880-talets slut och 1900-talets början då infrastrukturer såsom avlopp och v ...

                                               

Struves meridianbåge

Struves meridianbåge är en triangelkedja som sträcker sig från Hammerfest i Norge i norr till Ukrainas kust vid Svarta havet i söder, genom tio länder och med en längd på drygt 2 820 km. Kedjan upprättades och användes av den tyskfödde ryske astr ...

                                               

SWEREF 99

SWEREF 99 är ett svenskt geodetiskt referenssystem som används som referens vid olika koordinatangivelser vid mätning och kartframställning, i databaser med mera.

                                               

Tekniska förklaringar och anvisningar till mätningskungörelsen

Tekniska förklaringar och anvisningar till mätningskungörelsen, TFA, var en i Sverige tidigare rådgivande skrift till den juridiskt bindande mätningskungörelsen, utgiven av Lantmäteriverket, för hur mätning med instrument på marken, geodetisk mät ...

                                               

Teodolit

Instrumentet består av en kikare med hårkors på två axlar, vilket gör den roterbar både horisontellt och vertikalt altazimutal montering. Varje axel är graderad i grader bågminuter, bågsekunder, gon, eller för militära instrument streck. En teodo ...

                                               

Tidvatten

Tidvatten avser variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn. Månens gravitation orsakar flodberg på båda sidor av jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Ebb ä ...

                                               

Tillandning

Tillandning uppstår genom landhöjning eller torrläggning av vattendrag och innebär att nytt landområde vid vattenlinjen bildas över tiden vilket ger konsekvenser för bland annat ägandeförhållanden eftersom en tillandning kan ägas av annan än den ...

                                               

Totalstation

En vanlig metod att mäta längder är att använda ett EDM-instrument. Idag är dessa instrument vanligen integrerade med en teodolit i en så kallad totalstation. En totalstation eller elektronisk takymeter är en elektronisk teodolit med inbyggd läng ...

                                               

Transformation (geodesi)

Transformation är inom geodesin en omräkning av koordinater från ett referens- och koordinatsystem till ett annat referens- och koordinatsystem genom ett känt transformationssamband.

                                               

Trefot (instrument)

En trefot används vid geodetisk mätning för att montera ett instrument på ett stativ över en mätpunkt horisonterat, så att instrumentet har sin vertikala axel lodrätt ner, och centrerat, så att axeln i sin förlängning går rätt ned i punkten man s ...

                                               

Triangulering

Triangulering är ett sätt att bestämma avståndet till en punkt om man har två punkter med ett känt avstånd emellan. Ofta är avståndet man söker inte möjligt eller mycket svårt att mäta direkt och därför är en indirekt metod att föredra. Triangule ...

                                               

Trilateration

Trilateration eller med geodetiskt språkbruk inbindning beskriver en metod för att bestämma skärningspunkten från tre sfäriska ytor givet centrum och radie hos de tre sfärerna. Mer generellt innebär trilateration metoder för bestämning av absolut ...

                                               

Tyngdacceleration

Tyngdacceleration eller tyngdkraftspotential är inom klassisk mekanik den acceleration som är resultatet av kombinationen av gravitationsaccelerationen och den centrifugalacceleration som härrör från en kropps rotation, till exempel jordens rotat ...

                                               

UBIGEO

Ubigeo är det kodningssystem för geografiska orter i Peru som används av Perus nationella statistikbyrå för att koda den första administrativa indelningen: regioner, den andra administrativa underindelningen: provinser och den tredje indelningsni ...

                                               

UT0

UT0, Universal Time 0. Universaltid definieras genom astronomiska och geodetiska observationer som bundits till någon punkt på jordytan. UT0 har ingen korrektion för polvandringen, UT1 har korrektion för polvandringen, och den numera föråldrade U ...

                                               

UT1

UT1, Universal Time 1. Universaltid definieras genom astronomiska och geodetiska observationer som bundits till någon punkt på jordytan. UT0 har ingen korrektion för polvandringen, UT1 har korrektion för polvandringen, och den numera föråldrade U ...

                                               

UT2

UT2, Universal Time 2. En föråldrad variant av universaltid definierad genom astronomiska och geodetiska observationer som bundits till någon punkt på jordytan. UT0 har ingen korrektion för polvandringen, UT1 har korrektion för polvandringen, och ...

                                               

Vertikal

Vertikal är den riktning, som anges av en genom en påhängd tyngd sträckt tråd. Synonymer är lodlinje och astronomisk normal. Den riktning, som är vinkelrät mot lodlinjen, kallas horisontell. Varje punkt på jordytan har sin särskilda vertikallinje ...

                                               

World Geodetic System 1984

World Geodetic System 1984 är ett globalt geodetiskt referenssystem. WGS 84 är det referenssystem som används i det satellitbaserade positioneringssystemet NAVSTAR Global Positioning System. Föregångaren var WGS 72. Koordinater enligt WGS uppges ...

                                               

Överbestämning

Överbestämning används inom geodetisk mätning för att hitta felaktiga mätvärden och för medelvärdesbildning, det vill säga att man räknar fram medelvärden på punktens koordinater. Det man gör är att man mäter fler värden än vad som är absolut nöd ...

                                               

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir, född 26 oktober 1673, död 21 augusti 1723, var en rumänsk härförare, filosof, historiker, geograf och kompositör. Han var far till Antioch Kantemir och Maria Cantemir. Cantemir blev 1709 hospodar i Moldova och stod till en tid ...