ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251
                                               

Kelewan

Kelewan är den fantasyvärld där Raymond E Feists bokserie Imperiets dotter utspelar sig. Serien Kriget om Rämnan av samma författare utspelar sig även den delvis i denna fantasyvärld. Kelewan består av tre stora kontinenter: Det förlorade landet ...

                                               

Lista över fiktiva counties

Glenshire, fiktiv ort i The Body in the Library av Agatha Christie Mortshire, nämns i Edward Goreys romaner. Borsetshire, ur BBC:s radiodrama The Archers Rutshire, nämns i Rutshire Chronicles av Jilly Cooper Winshire Wessex, nämns i Thomas Hardys ...

                                               

Magrathea

Magrathea är en fiktiv planet som förekommer i boken och filmen Liftarens guide till galaxen. På denna planet eller snarare i ett hålrum inuti finns en tillverkningsindustri där man tillverkar kundanpassade planeter som beställts av förmögna pers ...

                                               

Mittköping

Mittköping är en fiktiv svensk kommun byggd på Mediawiki. Syftet är att försöka beskriva hur en ”perfekt” kommun kan organiseras och arbeta, med fokus på att använda digitaliseringen som hävstång för att höja effektiviteten och öka kvaliteten. Ut ...

                                               

Molom

Molom är en fiktiv plats, möjligen en manifestation av ett melankoliskt sinnestillstånd, i Alf Hambes visor. Platsen, som är mest känd genom Visa i Molom, har vissa likheter med området kring halländska Steninge, där Hambe bor. Molom beskrivs som ...

                                               

Mumindalen

Mumindalen kallas den fiktiva plats där Tove Janssons berättelser om Mumintrollen huvudsakligen utspelar sig kring. Dalen är för det mesta en lugn och fridfull plats, vars mittpunkt är det cylinderformade flervåningshuset som Muminfamiljen bor i.

                                               

Lista över platser i Narnia-böckerna

Flod vid Narnia s norra gräns. På den narniska sidan Striddel finns det ett träsk där det bor ett slags varelser som kallas för slingerbultar. Dessa är relativt människoliknande, mycket pessimistiska och lever på fiske; en slingerbult vid namn Su ...

                                               

Pandemonium

Pandemonium är helvetets huvudstad i den engelske diktaren John Miltons heroiska epos Det förlorade paradiset. Ordet härstammar från grekiskans παν som betyder ’alla’ och δαιμόνιον vilket betyder ’liten ande’ eller som kristendomen tolkar det: ’l ...

                                               

Sbrodj

Sbrodj, fiktiv plats i det fiktiva landet Syldavien som finns på Balkan, omnämnd i äventyren Månen tur och retur och Månen tur och retur med Tintin. Platsen ligger uppe i den syldaviska bergskedjan Zmyhlpatherna och på denna plats finns ett enorm ...

                                               

Spelvärld

En spelvärld är en fiktiv värld som används som rammiljö inom bordsrollspel, lajv och datorspel. Inom bordsrollspel och lajv beskrivs spelvärlden vanligen med text, kartor och andra illustrationer, medan spelvärlden i datorspel framgår visuellt i ...

                                               

Underlandet (fiktivt land)

Man tar sig till Underlandet genom att ramla ner i ett väldigt djupt kaninhål. Underlandet skiljer sig väldigt mycket från den vanliga, verkliga världen. Detta är väldigt vanligt när det gäller fantasivärldar. I Underlandet bär djur kläder, djur ...

                                               

Upper Seattle

Upper Seattle är en fiktiv plats i spelet Deus Ex: Invisible War. Efter Den Stora Kollapsen byggde de styrande i Seattle gigantiska pelare, som skulle hålla upp en plattform där ytterligare en stad skulle byggas. Den övre delen var en plats där s ...

                                               

Vargaland

Vargaland är en fiktiv ödemark som ingår i en lajv-värld skapad av föreningen Lajvsällskapet Romantiska Sagor. Den första kampanjen, Eldarna i Vargaland handlar om när det jordbrukande konungariket Valdra försöker kolonisera den avlägsna vildmark ...

                                               

EGEA

EGEA eller European Geography Association är ett nätverk av europeiska geografistuderande och unga geografer med målet att utbyta geografisk kunskap. För att nå målet ordnar EGEA kongresser, studentutbyten, sponsorerar vetenskapliga kommissioner ...

                                               

Fältmätning

Fältmätning innebär en detaljerad uppmätning av ett landområde till exempel vid kartering och utarbetande av kartor. Fältmätning är ett ämne inom lantmäteri.

                                               

Lantmäteri

Lantmäteri kallas geometrisk uppmätning, kartläggning, och till exempel topografisk beskrivning av mark; skapande av kartor. Används för stadsplanering, utmärkning av ledningsnät, tecknande av tomtgränser m m. I Sverige styrs verksamheten central ...

                                               

Sydsvenska geografiska sällskapet

Sydsvenska Geografiska Sällskapet, är en ideell förening med intresse inom ämnesområdet geografi. Sällskapets ändamål är att fördjupa och till vidare kretsar sprida kännedom om geografisk vetenskap och forskning. Vidare arbetar sällskapet med att ...

                                               

The World Factbook

The World Factbook är en årlig publikation som ges ut av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. I boken finner man fakta om de länder i världen som erkänts av USA, presenterade på två eller tre sidor. Eftersom den ges ut av en amerikansk fede ...

                                               

Upptäcktsresa

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på okända hav eller landområden. Ledaren för en upptäcktsresa, och ibland alla deltagare, kallas upptäcktsresande. Det klassiska upptäcktsresandet har i stort sett d ...

                                               

Geodata

Geodata är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geodata kan vara uppmätta, beräknade eller på annat sätt konstaterade. Som synonymer t ...

                                               

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation eller fastighetsdata är beteckningen på den information eller de data som bär uppgifter om en fastighet såsom lagfaren ägare, datum för köp, försäljningspris, inteckningar, med mera. Fastighetsdata används som stöd i process ...

                                               

Geodatarådet

Geodatarådet är utsett av Sveriges regering att hantera frågor som berör geodata. Regeringen utsåg 26 juni 2006 ledamöter i Geodatarådet och gav samtidigt rådet i uppdrag att utarbeta en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsö ...

                                               

Landskapsinformation

Landskapsinformation är samlingsbegrepp för geodata eller geografisk information som insamlas för att beskriva landskapet. Hit hör kartografiska data såsom Lantmäteriets kartor, Sjöfartsverkets sjökort, SGU:s geologiska kartor, men även kommuners ...

                                               

SamGIS-föreningar

SamGIS-föreningar är svenska föreningar som skapats för att underlätta samarbete kring geografiska informationssystem. De skapades som ett resultat av ett regeringsuppdrag att öka utbytet av geografiska data, som genomfördes 1990. Regeringsuppdra ...

                                               

Stanli

Stanli var ett standardiseringsorgan inom geografisk information och geodata. Sedan 2015 har verksamheten uppgått i den tekniska kommittéen SIS/TK323 som utgör knutpunkten för SIS olika kommittéer med geodataanknytning. Stanli var ett projektområ ...

                                               

Geodesi

Geodesi, handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning hör till geodesin. En forskare inom geodesi kallas geodet.

                                               

Anvisningar för planläggningsmätning

Anvisningar för planläggningsmätning är den publikation som i Finland reglerar planläggningsmätning, ungefär det som i Sverige kallas geodetisk mätning men reglerar utöver det även fotogrammetrisk mätning, kartering m.m. Planläggningsmätning är m ...

                                               

Avvägning (mätmetod)

Avvägning eller nivellering är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man även beräkna punkternas absoluta höjd över havet, den ortometriska höjden ...

                                               

Baltiska geodetiska kommissionen

Baltiska geodetiska kommissionen var sammanslutning av geodeter i Östersjöländerna som bildades 1924 i Helsingfors på initiativ av Ilmari Bonsdorff vid Geodetiska institutet i Finland. Baltiska geodetiska kommissionen hade till uppgift att i medl ...

                                               

Bessels ellipsoid

Bessels ellipsoid är en ofta använd referensellipsoid för Europa. Den räknades ut av Friedrich Wilhelm Bessel 1841, utifrån en mängd data insamlade över hela Europa, Ryssland och Indien, under 1831-32.

                                               

Blocktriangulering

Blocktriangulering kallas den process som används för att organisera flygbilder tagna vid flygfotografering så att de tillsammans får gemensamma stödpunkter med bestämda geografiska lägen. Genom blocktrianguleringen bestäms de inbördes relationer ...

                                               

Dagjämningspunkt

Vårdagjämningspunkten är den skärningspunkt mellan himmelsekvatorn och ekliptikan där solen befinner sig vid passagen från sydlig till nordlig deklination. På motsvarande sätt definieras höstdagjämningspunkten vid solens passage från nordlig till ...

                                               

Deklination (astronomi)

Deklination, betecknas: δ är en av två vinkelkoordinater för lägesbestämning av ett himmelsobjekt på himmelssfären i det ekvatoriella koordinatsystemet. Den andra koordinaten är rektascension. Deklinationen mäts i rät vinkel mot himmelsekvatorn o ...

                                               

Efterberäkning

Efterberäkning innebär att en noggrannare GPS-mottagare loggar satellitdata under en tid. Vid hemkomst kan sedan GPS-mottagarens position beräknas med hjälp av satellitdata från en eller flera referensstationer under exakt samma tidpunkter. Ju lä ...

                                               

EGM

EGM med tillägg av ett årtal är en allmänt använd förkortning av geoidmodeller som täcker hela jorden, och utläses Earth Gravitational Model eller Earth Geopotential Model. Ett exempel är EGM96.

                                               

Elektrooptisk längdmätning

Elektrooptisk längdmätning även kallat Electronic Distance Meter. Avståndsmätning med ljus där fasskillnaden mellan utskickat och reflekterat ljus mäts. Ofta används ett spegelprisma som reflektor.

                                               

Epok (astronomi)

En epok är en tidpunkt som utgör utgångspunkt för tid och, indirekt, för läge. Inom astronomin avser en epok den tidpunkt för vilken en himlakropps position är beräknad. Astronomiska koordinatsystem behöver refereras till en standardepok, bland a ...

                                               

Eötvöseffekten

Eötvöseffekten kallas den ändring i upplevd gravitation som uppstår när man reser österut eller västerut. Effekten beror på att betraktaren inte längre roterar runt jordaxeln med samma hastighet som ett stillastående objekt utan snabbare eller lå ...

                                               

Fall (geometri)

Fall är inom geometri och geodesi det samma som lutning, alltså kvoten mellan höjdskillnad och horisontell längd: F = Δ z L {\displaystyle F={\dfrac {\Delta z}{L}}} där F = Geometiskt fall - Δz = Geodetisk höjdskillnad m L = Längd m

                                               

Fixlösning

Fixlösning, heltalslösning eller flertalslösning är inom geodesin är ett resultat från utjämning av data från fasmätning på bärvågen, där antalet våglängder har fixerats till heltal. De obekanta i en sådan utjämning är vanligen endast koordinatdi ...

                                               

Fixpunkt (geodesi)

En fixpunkt, höjdfixpunkt, är inom lantmäteriet en noga inmätt punkt, som genom avvägning utgör utgångspunkt för vidare höjdmätningar i dess omgivning. Avståndet mellan två fixpunkter i Sverige är mellan 1 och 2 kilometer. Karttecknet för en fixp ...

                                               

Fjärranalys

Fjärranalys är ett vetenskapsområde nära relaterat till bildanalys som avser metoder att göra mätningar av egenskaper hos omgivningen från satellitbilder och flygbilder. Vanliga tillämpningar utgörs av väderobservationer, mätningar av vegetations ...

                                               

Flygsignal

En flygsignal, ofta bara signal, är en tydlig, från luften lätt identifierbar, markering på marken, oftast med kända koordinater, som används som stödpunkt vid flygfotografering för kartframställning. Signaler används som stödpunkter dels för att ...

                                               

Future Position X

Future Position X är Europas ledande klusterorganisation inom geografisk informationsteknik. Föreningen driver forsknings- och innovationsprojekt inom GIS samt hjälper företag och organisationer att nå ut på nya marknader. Huvudkontoret är beläge ...

                                               

Gaussisk grid

Gaussisk grid används vanligen som horisontellt koordinatsystem i beräkningsmodeller där ekvationer löses på en sfär eftersom ett vanligt kartesiskt koordinatsystem inte lämpar sig en sådan kropp. Den Gaussiska gridden är kvadratisk med ett ekvid ...

                                               

Geocentriskt kartesiskt koordinatsystem

Geocentriskt kartesiskt koordinatsystem är ett tredimensionellt ortonormerat koordinatsystem ungefärligt orienterat med origo i jordens tyngdpunkt, z-axeln parallell med jordens rotationsaxel, x-axeln genom Greenwichmeridianen och y-axeln vinkelr ...

                                               

Geodetisk mätning

Geodetisk mätning, eller i Finland planläggningsmätning, när man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet, ofta mindre än ett par centimeter, i förhållande till ett referenssystem. Det kan till exempel röra si ...

                                               

Geodetiska institutet

Geodetiska institutet är en finländsk forskningsinstitut inom kartläggningsbranschen som sorterar under jord- och skogsbruksministeriet. Den grundades 1918 på initiativ av Geografiska sällskapet i Finland och var 1924 initiativtagare till Baltisk ...

                                               

Geodetiskt referenssystem

Ett geodetiskt referenssystem används för att ange punkter på marken i förhållande till jordytan, geoiden, ellipsoiden och/eller deras förändringar med tiden, ibland även deras förhållande till omgivande universum. Till skillnad från i engelskan ...

                                               

Geodetiskt stomnät

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar av vinklar, höjdskillnader och numera även avstånd, mellan punkterna. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid mätning och utsättni ...