ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109
                                               

Reformationsbibeln

Reformationsbibeln är en språkligt kraftigt moderniserad revidering av Karl XII:s Bibel från 1703. Nya Testamentet var färdigt 2003 och kom i en omarbetad andra upplaga 2016. Reformationsbibeln handhas i Sverige av Reformationsbibelsällskapet.

                                               

Svensk Kyrkobibel

Svensk Kyrkobibel är en svensk översättning av Nya Testamentet, utförd av Per Jonsson och utgiven 1997 på förlaget Reformatio. Svensk Kyrkobibel har tydliga likheter med Karl XII:s Bibel och ett ålderdomligare språk än andra översättningar gjorda ...

                                               

Svenska Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapet är en ideell förening som grundades den 22 februari 1815 med inspiration från det 1804 grundade British and Foreign Bible Society i syfte att sprida Bibeln till svenska folket. Även i dag är arbetet inriktat på att stimule ...

                                               

Svenska bibelöversättningar

Bibeln översattes första gången i sin helhet till svenska i samband med reformationen på uppdrag av Gustav Vasa. Den kallades därför Gustav Vasas bibel och fick stor betydelse för svenska språket. Bland annat introducerades bokstäverna ä och ö oc ...

                                               

Svenska Folkbibeln

Svenska Folkbibeln är en svensk översättning av Bibeln. Nya testamentet utkom 1996 och är en nyöversättning, medan Gamla testamentet som utkom 1998 delvis är en nyöversättning och delvis en revision av 1917 års översättning. Hösten 2014 kom en re ...

                                               

Svenska Kärnbibeln

Svenska Kärnbibeln är ett ideellt svenskt översättningsprojekt av Bibeln. Översättningen är expanderad vilket innebär att en del ord översätts med flera svenska ord mellan bågparenteser och förklaringar läggs in direkt i texten mellan hakparentes ...

                                               

Svenskbibel

Svenskbibel är en svensk bibelöversättning lanserad 2009, med en reviderad version utgiven 2016. Översättningen omfattar Nya testamentet samt 1-3 Mosebok, Psaltaren, Predikaren och Jesaja. Översättningen har inte givits ut i tryckt form, utan nås ...

                                               

Helge Åkesons Bibelöversättning

Helge Åkesons Bibelöversättning är en översättning av Bibeln gjord av fribaptisten Helge Åkeson. Den kom ut 1911. Översättningen följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord, så nära att texten ofta blir svårläst. Som fribaptist trodde Åkes ...

                                               

1664 års överflödsförordning

1664 års överflödsförordning var en historisk svensk överflödsförordning, införd 30 augusti 1664. Det tillhörde de största överflödsförordningar som infördes i Sverige. Denna förordning reglerade sedvänjorna för varje samhällsklass, och lade foku ...

                                               

1669 års allmänna skråordning

1669 års allmänna skråordning gällde i Sverige fram till 1720 års skråordning. Det var den första heltäckande, nationella skråordning i Sverige, och ersatte 1621 års General Embets Skrå och de tidigare lokala förordningarna.

                                               

1669 års förmyndarordning

1669 års förmyndarordning reglerade lagen kring fömynderskap i Sverige. Fram till denna tidpunkt hade en änka varit laglig förmyndare för sina barn efter makens död: hon var dock tvungen att rådgöra med makens släkt och fick inte hantera barnens ...

                                               

1720 års skråordning

1720 års skråordning gällde i Sverige fram till reformen av år 1846. Lagen ersatt 1669 års allmänna skråordning, och gällde fram till Fabriks- och hantverksordningen och Handelsordningen, som infördes 1846.

                                               

1720 års överflödsförordning

1720 års överflödsförordning var en historisk svensk överflödsförordning, införd 1720 och avskaffad 1739. Den tillhörde de största överflödsförordningar som infördes i Sverige, och den största sedan 1664 års överflödsförordning. Mellan 1720 och 1 ...

                                               

1731 års överflödsförordning

1731 års överflödsförordning var en historisk svensk överflödsförordning, införd 1731. Den tillhörde de fyra största överflödsförordningar som infördes i Sverige. Mellan 1720 och 1794 utfärdades 58 överflödsförordningar, av vilka de mest omfattan ...

                                               

1766 års överflödsförordning

1766 års överflödsförordning var en historisk svensk överflödsförordning, införd 1766 och avskaffad 1771. Det var den mest omfattande överflödsförordning som införts i Sverige. Mellan 1720 och 1794 utfärdades 58 överflödsförordningar, de mest omf ...

                                               

1794 års överflödsförordning

1794 års överflödsförordning var en historisk svensk överflödsförordning, införd 1 augusti 1794 och upphävd år 1796. Det var den sista överflödsförordningen i Sverige. Gustav III hade avskaffat samtliga överflödsförordningar efter sitt trontilltr ...

                                               

1864 års strafflag

1864 års strafflag ersatte i Sverige Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag. Den antogs i Stockholm den 16 februari 1864. Lagen var en kompromiss mellan olika teorier inom straffrätten och gav inte uttryck för någon enskild sådan. De ...

                                               

1901 års släktnamnsförordning

1901 års släktnamnsförordning var den första lagregleringen av släktnamn och personnamn i Sverige. Före 1901 använde de flesta i Sverige inte ett släktnamn utan ett patronymikon, som växlade mellan generationerna. Adliga familjer började under 16 ...

                                               

Alsnö stadga

Alsnö stadga är en stadga som utfärdades av kung Magnus Ladulås på Alsnö hus, troligen 27 september 1280, i anslutning till ett möte med stormän där stadgans innehåll diskuterats. Alsnö stadga har av äldre forskning setts som det dokument som kon ...

                                               

Barnamordsplakatet

Barnamordsplakatet eller Gustav III:s barnamordsplakat var en lag från 1778 som infördes under Riksdagen 1778–1779. Den tillät ogifta mödrar att föda sitt barn anonymt. Barnmorskan förbjöds att efterfråga barnafaderns namn, vilket de tidigare var ...

                                               

Bastuklubbslagen

Bastuklubbslagen, egentligen Lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, stadgade om förbud mot så kallade bastuklubbar och liknande sammankomster. Lagstiftarnas syfte var att förhindra en hivepidemi bland män som har sex ...

                                               

Behörighetslagen

Behörighetslagen är en historisk svensk lag från 1923 som tillförsäkrade kvinnor rätt till alla offentliga och statliga tjänster. Lagen gjorde dock vissa undantag, som militära befattningar och prästämbeten. Lagen från 1923 trädde i kraft år 1925 ...

                                               

Biskop Brynolfs stadga

Biskop Brynolfs stadga utfärdades i Skara av Brynolf Algotsson år 1281. Stadgan reglerar olika erlägganden av tionde, helgdagsbrott, böter till biskopen vid dråp och sårande, samt äktenskapsbrott. Dokumentet finns bevarat genom två avskrifter.

                                               

Duellplakatet

Duellplakatet var ett år 1662 utfärdat dokument som uttryckligen förbjöd dueller i Sverige. Den som trots förbudet dristade sig att duellera kunde åläggas böter eller bli utvisad, och den som dog i duell fick inte "niuta några Christelige och uth ...

                                               

Ensittarlagen

Ensittarlagen är en lag som gällde 1918-76, med revideringar 1920 och 1925, och bestämde att den som ägde ett eget hem på mark som ägdes av någon annan fick rätt att friköpa marken under vissa förutsättningar, även om markägaren motsatte sig dett ...

                                               

Fabriks- och hantverksordningen

Fabriks- och hantverksordningen var en svensk näringslivsreform, införd 22 december 1846. Den är främst känd för att vara den reform som avslutade skråväsendet i Sverige. Fabriks- och hantverksordningen utvidgade näringsfriheten och hänförde till ...

                                               

Forsaringen

Forsaringen, med signum Hs 7, är en järnring från Forsa kyrka i Hälsingland, som sannolikt är Nordens äldsta bevarade rättskälla. Den har även fungerat som ett dörrhandtag.

                                               

Frihetsbrevet

Frihetsbrevet var en överenskommelse som slöts i Uppsala den 8 juli år 1319 där den svenska aristokratin, vid valet av Magnus Eriksson till svensk konung, förband sig till vissa skyldigheter. Inget original av denna akt finns bevarad.

                                               

Förenings- och säkerhetsakten

Förenings- och säkerhetsakten var ett tillägg till 1772 års regeringsform och som efter Riksdagen 1789 infördes i Sverige. I Sverige gällde detta tillägg till 1809, i Finland var det gällande grundlag till 1919.

                                               

Förordningen för utvidgad näringsfrihet

Förordningen för utvidgad näringsfrihet, även kallad 1864 års näringsförordning, var en lagreform som infördes i Sverige 18 juni 1864. Den var lag fram till 1968. Reformen följde på Fabriks- och hantverksordningen och Handelsordningen 1846, som h ...

                                               

Handelsordningen

Handelsordningen var en svensk näringslivsreform, införd 22 december 1846. Handelsordningen slopade skillnaden mellan minuthandel och grosshandel, ersatte handelsskråna med handelsföreningar, och gav alla män vid 21 år rätt att ansöka om att bedr ...

                                               

Handskrift KB B 59

Handskrift KB B 59 innehåller den enda bevarade texten till Äldre Västgötalagen samt flera andra handlingar av stor betydelse för Västergötlands och Sveriges medeltida historia. Den är den äldsta boken på svenska. Handskriften skrevs i omgångar m ...

                                               

Hednalagen

Hednalagen, även kallat Okvädingamål, är ett medeltida lagfragment från Västergötland, ur en i övrigt okänd lag som föregick Äldre västgötalagen. Fragmentet citeras i historikern Olaus Petris Svenska krönika från 1607. Fragmentet handlar om forme ...

                                               

Hembiträdeslagen

Hembiträdeslagen var en lag i Sverige som infördes 1944 och reglerade arbetsvillkoren för hembiträden. Den ersattes av lagen om husligt arbete, som efter att ha beslutats av riksdagen 1970 trädde i kraft den 1 juli 1971. Hembiträdeslagen gällde e ...

                                               

Lex Hildebrand

Lex Hildebrand kallades ett föreslaget tillägg till 15 kap. 23 § Strafflagen, som 23 maj 1908 väcktes i en motion av Karl Hildebrand i Sveriges riksdag. Förslaget löd: Hvar, som i uppenbar afsikt att obehörigen ingripa i annans fria utöfning af y ...

                                               

Preventivlagen

Preventivlagen eller Lex Hinke eller Lex Thyrén kallades en svensk lag som gällde åren 1911–1938. Den var ett tillägg till 18 kap. 13 § Strafflagen och § 3 13:o i tryckfrihetsförordningen, som på K.M:ts förslag antogs vid 1910 års riksdag. Genom ...

                                               

Huvudskärslagen

Huvudskärslagen nedtecknades år 1450 av riddaren av Hammersta Erengisle Nilsson d.y. på uppdrag av kung Karl Knutsson. Lagen som stiftades reglerade allt fiske som skedde ute vid kronohamnsfisket Huvudskär i Stockholms södra skärgård. Strömmingsf ...

                                               

Judereglementet

Judereglementet, Reglemente för dem av judiska nationen, som vilja hit i riket inflytta och sig här nedsätta, var bestämmelser som reglerade judisk invandring och bosättning i Sverige. Regelverket utfärdades den 27 maj 1782 av Kommerskollegium på ...

                                               

Jämställdhetslagen (Sverige)

Jämställdhetslagen var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirek ...

                                               

Karl XI: s husesynsordning

Karl XI:s husesynsordning var en lag för husesyn av skattejord, kronojord och frälsejord, som ägaren med laga och dömande kraft hade att utföra mot den som brukade dennes mark. Ordningen undertecknades i Stockholm den 18 juli 1681 av Karl XI, och ...

                                               

Konungabalk

Konungabalk utgjorde i Sveriges äldre lagar en avdelning som i allmänhet innehöll stadganden om val av konung, om hans rättigheter och plikter, särskilt hans domsmakt och formerna för dess utövning.

                                               

Konventikelplakatet

Konventikelplakatet var en svensk förordning från den 12 januari 1726 som förbjöd konventiklar. Konventikelplakatet riktade sig närmast mot den pietistiska rörelsen, för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt den tidens uppfattning var n ...

                                               

Kriminalvårdslagen

Kriminalvårdslagen var från 1974 Sveriges lag för hur fängelsestraffet skulle verkställas. Bland annat skulle ingagna behandlas med aktning för människovärdet, och mötas med förståelse för de svårigheter som kan förekomma vid vistelse på anstalt. ...

                                               

1686 års kyrkolag

1686 års kyrkolag var en reglering av förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige från Karl XI till 1992 års kyrkolag trädde i kraft den 1 januari 1993 inför det att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 och kyrkolagen avskaffades och ersat ...

                                               

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område är en upphävd svensk lag, som bland annat innehöll bestämmelser om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal samt behörighets- och legitimationsregler. Den 1 januari 2011 ersattes lagen ...

                                               

Lagen (1945: 342) om verkställighet av frihetsstraff

Lagen om verkställighet av frihetsstraff upphörde att gälla 1964 då lagen om behandling i fångvårdsanstalt trädde i kraft. Lagen om behandling i fångvårdsanstalt upphörde att gälla den 1 juli 1974 då lagen 1974:202 om beräkning av strafftid med m ...

                                               

Lagen (1956: 2) om socialhjälp

Lagen om socialhjälp var en svensk lag, som då den infördes den 1 januari 1957 ersatte och innebar det definitiva slutet för gamla tiders fattigvård. Den ersattes 1979 av Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982. Lagen var ursprungligen främst ...

                                               

Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet

Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället Jämställdhetslagen från 1991 infördes. Lagen stiftades för att främja båda könens lika rättigheter ut ...

                                               

Legostadgan

Den första allmänna legostadgan kom år 1664, och ersattes med nya stadgor flera gånger. Stadgan från 1664 delade in allmogen på landet i husbönder och tjänstetagande och stadgade att de förra skulle erbjuda de senare laga försvar, dvs årstjänst. ...

                                               

Markgäldsförteckningen

Markgäldsförteckningen är en skattelängd från 1312, som utgör den äldsta bevarade svenska skattelängden. Bakgrunden är att hertigarna Erik och Valdemar upptog en extra skatt under året för att finansiera deras uppror mot brodern, Birger Magnusson ...